Skip to main content

Corné van der Meulen

Project over de ontwikkeling en bescherming van ambtelijk vakmanschap in volle gang

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk) en in samenwerking met de vakbonden binnen de rijksoverheid, waaronder de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen?  De resultaten worden gebundeld in een aantrekkelijk geschreven publicatie.

Doel van het onderzoek

Met Het recht op ambtelijk vakmanschap wil Stichting Beroepseer, samen met A+O fonds Rijk en de vakbonden binnen de rijksoverheid, advies uitbrengen over wat er nodig is om ambtelijk vakmanschap te ontwikkelen en beschermen. Dat is nodig om werk te maken van het herstel van het gezag van en vertrouwen in de overheid. De publicatie bevat concrete adviezen over voorzieningen die kunnen gaan bijdragen aan de ontwikkeling en bescherming van ambtelijk vakmanschap in de praktijk van de rijksoverheid. De beoogde publicatie geeft advies over de manier waarop een nieuwe infrastructuur ter bevordering van ambtelijk vakmanschap concreet kan worden gerealiseerd binnen publieke organisaties op rijksniveau.

Tussenstand project (onderwerpen, groepsgesprekken, vragenlijst)

1.Onderwerpen

De publicatie Het recht op ambtelijk vakmanschap behandelt thema’s die ambtelijk vakmanschap raken. Denk hierbij o.a. aan de rolverdeling tussen de politiek en de ambtenarij, het belang van rechtsstatelijk ambtelijk vakmanschap, transparantie en openheid over ambtelijk werk, veilige ambtelijke organisaties en de opleidingen voor ambtenaren. Over ieder thema komen meerdere deskundigen en/of wetenschappers aan het woord.

2.Groepsgesprekken

In het kader van het project zijn meerdere groepsgesprekken gevoerd met ambtenaren over hun vakmanschap (beleidsambtenaren, uitvoerende ambtenaren en toezichthoudende ambtenaren). Wij geven hier alvast een korte indruk van de opbrengsten op hoofdlijnen. We spraken met de deelnemers over wat ambtelijk vakmanschap in de werkpraktijk onder druk zet. Ambtelijk vakmanschap komt volgens de deelnemers onder druk door:

 • Verlies van en weinig waardering voor inhoudelijke expertise (kennis over formele rol van de ambtenaar, inhoudelijke vakkennis, kennis van wet- en regelgeving).
 • Dominantie van hiërarchische structuur (overmatig sturen op het bedienen van de politiek, het organisatiebelang dat voorgaat op het maatschappelijke belang).
 • Invloed van New Public Management (overmatige focus op efficiënte en rechtmatigheid waardoor rechtsstatelijke/ambtelijke waarden en de menselijke maat het onderspit delven, een miskenning van de verhouding tussen overheid en burger ten gevolge van het klantdenken).

De deelnemende ambtenaren zijn daarnaast met elkaar in gesprek gegaan over de vraag hoe ambtelijk vakmanschap kan worden ontwikkeld en beschermd. Daar kwamen onder andere de onderstaande hoofdpunten uit. In de publicatie wordt nader uitgewerkt hoe deze punten in de praktijk kunnen worden gebracht.

 • Een herwaardering van kennis (over de rol van de ambtenaar, rechtsstatelijkheid en inhoudelijke vakkennis)
 • Herinrichting van de werving en selectie
 • Het opleiden en trainen van ambtenaren moet minder vrijblijvend worden
 • De ontwikkeling van een reflectiecultuur (meester-gezelrelaties, zorgen voor steun bij tegenspraak)
 • Het creëren van een aanspreekcultuur
 1. Vragenlijst

In het boek worden de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder ambtenaren behandeld. Klik op de volgende link om daar meer over te lezen (De enquête is inmiddels gesloten!): Ben je rijksambtenaar? Doe mee aan de enquête over het recht op ambtelijk vakmanschap! – Stichting Beroepseer

Achtergrond van het onderzoek: er is een nieuwe, normatieve infrastructuur voor ambtelijk vakmanschap nodig

De Toeslagenaffaire heeft de overheid wakker geschud en ervan doordrongen dat de normalisering van de ambtenarenpositie moet worden aangevuld met een nieuwe, normatieve infrastructuur die het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid kan waarborgen. Uit de stukken die het demissionaire kabinet daarover naar de Kamer heeft gestuurd blijkt dat men een degelijke infrastructuur nodig acht voor zowel beleidsambtenaren als voor uitvoerende ambtenaren. Over de concrete invulling van die infrastructuur staan aanzetten in de stukken, maar de voorstellen lijken nog veelal ad hoc te zijn en een vlucht naar voren vanwege de Toeslagenaffaire.

In juni 2020 schreef de Raad van State in zijn advies over ministeriële verantwoordelijkheid dat er onduidelijkheden bestaan over ambtelijke standaarden en adviseerde een ambtelijke code in te voeren. Tien jaar eerder, tijdens de behandeling van de initiatiefwet over de normalisering in 2010, had de toenmalige minister Ronald Plasterk de Tweede Kamer al beloofd met een ambtelijk statuut te komen. Daarin zou hij positieve kernwaarden en gedragsnormen voor ‘goed ambtenaarschap’ laten vastleggen. Uiteindelijk is er weinig werk gemaakt van een nieuwe infrastructuur met het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid.

Het ontbreken van een ambtelijke code met duidelijke plichten en rechten, en het ontbreken van daarmee samenhangende reflectieve (cultuur)programma’s en opleidingen, betekent dat de ambtenaar in de praktijk geen duidelijke normatieve identiteit heeft. Daarmee bestaat het risico dat een deel van het ambtelijk apparaat zich te snel ziet als een ‘normale’ werknemer die vooral aan kwantitatieve targets moet voldoen; als uitvoerder die ‘gewoon’ de wet moet uitvoeren; en als loyale politieke medewerker die de minister afschermt.

Een ambtelijke professionele identiteit moet echter bewust collectief geleerd, gedeeld en onderhouden worden. De overheid is een instituut dat een stabiel waardenpatroon schept en dat de professionaliteit en integriteit van haar ambtenaren structureert, stimuleert en ondersteunt. Een robuuste positie waar ambtenaren op kunnen terugvallen, is cruciaal om een gezond evenwicht tussen de ambtenarij en het politiek bestuur te herstellen en vanuit een onafhankelijke positie te kunnen adviseren en tegenspreken.

Bijlage – Overzicht publicaties ambtelijk vakmanschap Stichting Beroepseer

 • Wilmink (2021), ‘Algehele transparantie is algeheel wantrouwen. Transparantie wekt alleen vertrouwen als het gepaard gaat met vakmanschap.’ Artikel verschenen op de website van Stichting Beroepseer op 26 mei 2021.
 • Wilmink & T. Jansen (2021), ‘Het toeslagenschandaal: wat is er loos met de ethiek van de ambtenaar’. Artikel verschenen op onderzoeksplatform Follow the Moneyop 21 april 2021.
 • Wilmink en M. Hoenders (2020) ‘Versterken ambtelijk vakmanschap cruciaal voor geloofwaardigheid overheid. Artikel verschenen op Platform Overheidop 23 december 2020.
 • L.H. Janssen en drs. G.P.M. van Nunen (2020), ‘Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes’. In: Tijdschrift Ambtenarenrecht.
 • Wilmink (2020) Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger. Culemborg: Stichting Beroepseer.
 • Wilmink & M. Hoenders (2017), ‘De medezeggenschap op de bres voor ambtelijk vakmanschap?’ Bijdrage aan whitepaper Normalisatie van de ambtenarenstatus: werken bij de overheid doodnormaal?Uitgegeven door e-Democracy bv.
 • Wilmink (2016), ‘Ontmoedigt Plasterk de ambtelijke dienst?’ Artikel verschenen op Platform Overheidop 12 december 2016.
 • Wilmink & T. Jansen (2016). ‘Bouwstenen voor een krachtig ambtenarenstatuut’. In: Jaarboek Integriteit2015 (pp. 40-48). Den Haag: BIOS.
 • van den Brink & T. Jansen (2016). Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag. Culemborg: Stichting Beroepseer.
 • van Nunen en L. Janssen (2014). Goed Werk Toolkit voor Beleidsambtenaren. Ambtelijk vakmanschap nader onderzocht aan de hand van de Goed Werk Toolkit.Culemborg: Stichting Beroepseer.
 • Rijnja & H. Wilmink (2010). Beroep: beleidsambtenaar. Over ambtelijk besef en professioneel lef.Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ben je rijksambtenaar? Doe mee aan de enquête over het recht op ambtelijk vakmanschap!

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk). De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen?

Om deze vraag te beantwoorden is jouw input als rijksambtenaar is heel belangrijk. Wij nodigen je daarom van harte uit om de enquête in vullen. De resultaten zijn een belangrijke bouwsteen voor de publicatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ dat in het najaar verschijnt. Deze publicatie bevat concrete adviezen over wat er nodig is om het recht op ambtelijk vakmanschap te ontwikkelen en versterken.

Ben je rijksambtenaar werkzaam in uitvoering, beleid of toezicht? Doe mee en deel jouw perspectief op je vakmanschap en wat er nodig is om dat te ontwikkelen en versterken.

Via deze link kan je de vragenlijst invullen (kost je ongeveer 15 minuten) tot 7 juni 2022.

Over het onderzoek

Met het project Het recht op ambtelijk vakmanschap wil Stichting Beroepseer, samen met het A+O Fonds Rijk en de CMHF, advies uitbrengen over wat er nodig is om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar duurzaam te versterken. Dat is nodig om werk te maken van het herstel van het gezag van en vertrouwen in de overheid. De publicatie zal concrete adviezen bevatten over hoe de nieuwe normatieve infrastructuur, inclusief een mogelijke ambtelijke code, er in de praktijk uit moet komen te zien. De beoogde publicatie moet een advies geven over hoe de nieuwe infrastructuur concreet kan worden gerealiseerd binnen publieke organisaties. Dat advies zal in ieder geval bestaan uit twee onderdelen:

 1. De inzet van formele middelen. Zoals een ambtelijke code of een ambtelijk statuut.
 2. Interventies die zijn gericht op een cultuuromslag met betrekking tot ambtelijk vakmanschap (en daarmee feitelijke veranderingen), zoals een Programma Ambtelijk Vakmanschap dat structureel zorg draagt voor de borging en ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap in iedere publieke organisatie.

De centrale vraag van het project zal onderzocht worden aan de hand van literatuuronderzoek, gastbijdragen van deskundigen uit wetenschap en praktijk, interviews met deskundigen uit wetenschap en praktijk, focusgroepen met ambtenaren (kwalitatief onderzoek) en een vragenlijstonderzoek (kwantitatief onderzoek).

Eerdere blogs over dit project

U P D A T E

Een geslaagde presentatie van ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’, Beroepseer, 18 oktober 2022: https://beroepseer.nl

 

 

Kortingsactie: Écht doen wat nodig is

Op dinsdag 15 maart wordt een landelijke actiedag voor de jeugdzorg georganiseerd door vakbonden FNV en CNV. Jeugdzorgprofessionals leggen hun werk dan 24 uur neer omdat zij verontwaardigd zijn over de aangekondigde bezuinigingen, de hoge werkdruk, de lange wachtlijsten voor jeugdigen en gezinnen en het uitblijven van een goede cao. De bonden en professionals eisen dat de bezuinigingen niet doorgaan en dat de gemeentelijke jeugdzorggelden ook daadwerkelijk worden besteed aan goede jeugdzorg en jeugdzorgprofessionals.

In het kader van deze landelijke actiedag biedt Stichting Beroepseer als blijk van steun een flinke korting op haar jeugdhulpboek. Drie jaar geleden verscheen Écht doen wat nodig is. Een pleidooi voor kleinschalige en effectieve jeugdhulp (Graas e.a., 2018). De probleemanalyse en de geboden oplossingen van dit boek zijn onverminderd actueel. De belangrijkste keerzijden van het jeugdhulpstelsel zijn er nog steeds en ook de prangende problemen zoals aanbestedingsproblematiek, administratieve lasten, wachtlijsten, een gebrek aan zeggenschap en onnodige problematisering van jeugdigen zijn er helaas nog steeds. Het zijn de problemen waartegen 15 maart wordt geageerd.

Bestellen

Het boek is vanwege de jeugdzorgactie van 15 maart nu tegen een korting te verkrijgen voor slechts € 15,00 (reguliere prijs € 25,00) in de webshop van Stichting Beroepseer en de reguliere boekhandels. De kortingsactie loopt tot en met donderdag 31 maart 2022.

Lokale jeugdhulp transformeren? Stichting Beroepseer organiseert Alternatieven-labs voor gemeenten

‘Gemeenten, focus op kwaliteit in plaats van op geld! Alleen zo wordt de jeugdhulp goedkoper en beter.’ Dat is de kernboodschap van het boek Écht doen wat nodig is (Graas e.a., 2018). Deze boodschap is in 2022 richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart nog steeds zeer actueel. De problemen in de jeugdzorg zijn immers onverminderd groot. Om de transformatiebelofte van de Jeugdwet uit 2015 in te lossen is een omslag in denken, organiseren en doen nodig. Dat vraagt om visie en lef. Stichting Beroepseer organiseert Alternatieven-labs Jeugdhulp om gemeenten en jeugdhulpprofessionals te prikkelen om hier concreet werk van te maken. Dat kan Stichting Beroepseer bieden in iedere beleidsfase van de beleidscyclus: beleidsvorming, beleidsimplementatie, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Voor wie? Voor gemeenten die:

 • werk willen maken van de transformatie van de jeugdhulp zodat de hulp voor jeugdigen en gezinnen verbetert.
 • willen leren welke voorwaarden er nodig zij om écht te doen wat nodig is en hoe een gemeente deze kan creëren.
 • willen leren van experts, vernieuwers en ervaringsdeskundigen over
  • Wat er nodig is om effectieve preventie te organiseren gericht op normaliseren en demedicaliseren
  • Hoe je een sterke, onafhankelijke eerste lijn inricht
  • Hoe je samenwerkt en contracten afsluit op basis van vertrouwen

Alternatieven-labs Jeugdhulp kunnen gemeenten helpen om de koers te verleggen en echt werk te maken van effectieve en kleinschalige jeugdhulp.

Meer weten? Interesse? Neem contact op met Gerard van Nunen, projectleider en onderzoeker bij Stichting Beroepseer: g.vannunen@beroepseer.nl

De onderstaande organisaties maakte al eerder gebruik van onze Alternatieven-labs:

 • De gemeente Utrecht
 • De gemeente Geldrop-Mierlo
 • De gemeente Oude-IJsselstreek
 • De gemeente Zutphen
 • Jeugdhulporganisatie Lauste

Hieronder enkele ervaringen van deelnemers:

“Een Alternatieven-lab, waarin we het gesprek voeren hoe we de jeugdhulp anders kunnen inrichten, dat adviseer en gun ik alle gemeenten. Dat je loskomt van het financiële en ingewikkelde van dit moment en je laat inspireren door goede voorbeelden uit heel Nederland. Onze jeugd in Nederland, die verdient dat. Dat je op een fijne, goede manier opgroeit, met betrokken hulpverleners en gemeenten die als bondgenoot naast je staan. Ik zou zeggen tegen elke gemeente, doe het en laat je inspireren op deze manier.” (burgemeester Otwin van Dijk, gemeente Oude-IJsselstreek)

“Naast doelen stellen en visies opstellen is de tijd nu rijp om tot actie over te gaan, te doen. Dat is de urgentie die we tijdens het Alternatieven-lab Jeugdhulp hebben gevoeld en gedeeld en waar de gemeente Geldrop-Mierlo mee aan de slag gaat de komende tijd.” (Rob van Otterdijk, wethouder jeugd, gemeente Geldrop-Mierlo)

Nadere info Alternatieven-lab jeugdhulp

Het Alternatieven-lab is erop gericht om praktisch aan de slag te gaan met het manifest waarmee het boek Écht doen wat nodig is afsluit. Twee principes staan daarin centraal: doe écht wat nodig is en handel alsof het je eigen kind en gezin betreft. Deze principes moeten niet alleen richtinggevend zijn voor de professional, maar net zo goed voor beleidsmakers, politieke bestuurders op gemeentelijk niveau en bestuurders van jeugdhulporganisaties. Dat vraagt om een fundamentele omslag in denken, kijken en doen. Afscheid nemen van bepaalde automatismen die niet langer werken en samen ontdekken wat het vraagt om echt te doen wat nodig is.

De twee principes kunnen concreet in de praktijk gebracht worden door invulling te geven aan de vijf speerpunten van het manifest:

 1. Schep een omgeving waar vanzelfsprekende steun is voor ouders, kinderen en jongeren.
 2. Organiseer een sterke en onafhankelijke eerste lijn
 3. Erken het doorslaggevende belang van gezag en vakkundigheid van jeugdhulpprofessionals
 4. Versterk de zeggenschap van ouders en jeugdigen
 5. Investeer in vernieuwers die écht doen wat nodig is en handelen alsof het hun eigen kind en gezin betreft

Tijdens een lab kunnen deelnemers leren van vernieuwers, experts en ervaringsdeskundigen uit het uitgebreide jeugdhulpnetwerk van Stichting Beroepseer.

Globale opzet programma

Stichting Beroepseer maakt met iedere gemeente of jeugdhulporganisatie een programma op maat afhankelijk van de beleidsfase en de lokale behoeften.

 • 1 dagdeel (meerdere dagdelen is mogelijk)
 • Doelgroep: lokale professionals (eerste- en tweedelijns jeugdhulpprofessionals, huisartsen, poh’s, onderwijs, wijkteam etc.), commissieleden (gemeenteraad), lokale en regionale beleidsmakers, lokale adviesraden, wethouders sociaal domein lokaal en regionaal.

 

Programma Alternatieven-lab Jeugdhulp
Introductie opzet lab

 • Kernprincipes + speerpunten manifest
 • Introductie opzet Alternatieven-lab
  • Dialoogtafels: leren van vernieuwers, experts en ervaringsdeskundigen hoe de principes uit het manifest te realiseren door middel van de 5 speerpunten
Dialoogtafels

Maximaal 10-15 deelnemers per tafel.

In gesprek met auteurs en vernieuwers over hoe je werk maakt van buurtgerichte jeugdhulp, concreet gericht op specifieke onderwerpen die voor uw gemeente relevant zijn (inkoop, preventie, organiseren toegang, relatie zorg-onderwijs etc.)

Leidende vragen:

 • Wat doen we al goed?
 • Welke slag moeten we nog maken en wat is daar voor nodig?

Tafelvoorzitters sturen actief op heldere conclusies en aanbevelingen.

Plenaire terugkoppeling + afsluiting

 • Opbrengsten dialoogtafels ophalen, delen en vastleggen en delen
 • Concrete adviezen + vervolgstappen formuleren

Digitale publicatie ‘The Dutch auditing and lunch tradition’ verschenen

Stichting Beroepseer heeft de digitale publicatie The Dutch auditing and lunch tradition explained gelanceerd. De pdf is bestemd voor buitenlandse accountants die in Nederland werken. De publicatie laat hen kennis maken met de Nederlandse auditsector en is gratis te downloaden.

In december 2017 publiceerde Stichting Beroepseer het boek Artikel 5: De beroepseer van de accountant, onder redactie van Margreeth Kloppenburg en Thijs Jansen. Centrale vraag van deze bundel was: Hoe staat het met de beroepseer van de accountant en wat is er (meer) nodig de accountant te helpen goed werk te leveren in dienst van de samenleving? Met de nieuwe publicatie zet Stichting Beroepseer het thema beroepseer binnen de accountancy verder op de kaart.

The Dutch auditing and lunch tradition explained bestaat uit artikelen over de Nederlandse auditsector. Zo neemt Luc Quadackers de lezer mee in het verhaal van Pincoffs en Limperg en wat zij hebben betekend voor de accountancy in Nederland. Ook zijn de bijdragen uit Artikel 5 van Arnoud Aikema, Marcel Pheijffer, Marlies de Vries, Martin Martinoff, Therese Grohnert (samen met Roger Meuwissen en Wim Gijselaers) en die van Lars Zwagerman en Arthur van Bemmel vertaald en opgenomen in de nieuwe publicatie. Daarnaast gingen de redacteuren in gesprek met buitenlandse accountants over hoe zij de Nederlandse auditcultuur ervaren.

De Nederlandse cultuur in het algemeen komt ook uitgebreid aan bod. De bundel bevat bruikbare informatie over hoe je als pas gearriveerde accountant in Nederland je weg kunt vinden.

Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer, toont zich enthousiast over het verschijnen van de bundel: ‘Wij zijn verheugd dat we – met steun van het Accountantsfonds – deze publicatie tot stand hebben kunnen brengen. Het is mooi dat het gedachtegoed uit Artikel 5 nu ook beschikbaar is voor accountants die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Daarnaast is het altijd mooi meegenomen als je kunt helpen om buitenlandse accountants zich thuis te laten voelen in Nederland.’

The Dutch auditing and lunch tradition explained, Margreeth Kloppenburg en Corné van der Meulen (eds.), uitgave van Stichting Beroepseer, januari 2022: https://beroepseer.nl/wp-content/uploads/2022/01/The-Dutch-auditing-and-lunch-tradition-explained.pdf

Stichting Beroepseer begeleidt de gemeente Zutphen in de transformatie van de lichte jeugdhulp

De gemeente Zutphen gaat de lichte jeugdhulp anders organiseren, meer in de wijk en meer gericht op preventie. Dat wil zij doen door middel van een sterke en onafhankelijke eerste lijn van betrokken en gedreven professionals. Stichting Beroepseer begeleidt twee Alternatieven-labs Jeugdhulp om te verkennen hoe deze mooie beleidsdoelen in de praktijk kunnen worden gebracht. Het nieuwe beleid is geïnspireerd door en gebaseerd op het gedachtegoed van Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp (Graas e.a., 2018), het jeugdhulpboek van Stichting Beroepseer. Dit project biedt de kans om de jeugdhulp in Zutphen zo te organiseren, dat de professionaliteit van jeugdhulpverleners tot bloei kan komen, en dat jeugdhulpprofessionals met beroepseer hun werk optimaal kunnen verrichten voor de jeugdigen in Zutphen.

 

Meer informatie over de opzet en inhoud van Alternatieven-labs Jeugdhulp kun je vinden via:

https://beroepseer.nl/actueel-in-beroepseer/stichting-beroepseer-organiseert-alternatieven-lab-jeugdhulp-door-heel-nederland/

 

In januari 2021 organiseerde Stichting Beroepseer samen met de gemeente Oude IJsselstreek het Nationaal Alternatieven-lab. De belangrijkste opbrengsten kun je hier vinden:

https://beroepseer.nl/actueel-in-beroepseer/opbrengsten-nationaal-alternatieven-lab-echt-doen-wat-nodig-is/

 

Stichting Beroepseer verzorgde eerder Alternatieven-labs Jeugdhulp voor:

 • De gemeente Oude IJsselstreek
 • De gemeente Utrecht
 • De gemeente Geldrop-Mierlo
 • De jeugdhulporganisatie Lauste

 

Benieuwd of een Alternatieven-lab Jeugdhulp ook interessant is voor uw gemeente of jeugdhulporganisatie? Neem dan contact op met Gerard van Nunen – g.vannunen@beroepseer.nl

Boek ‘De Tromslager’ van Frits Bosch verschenen

Op 1 november 2021 is het boek De Tromslager. Gedeserteerd uit het leger van Napoleon verschenen.  Deze historische roman beschrijft de levensgeschiedenis van Adam Bösch (1762-1824), stamvader van de auteur. Het boek is geschreven door Frits Bosch. In 2019 bracht hij zijn eerste boek Help, de psycholoog verzuipt uit bij Stichting Beroepseer.

Het boek geeft een beeld van hoe ‘het gewone volk’ moest overleven tijdens de heerschappij van Napoleon: een tijd van oorlog, armoede, epidemieën, kindersterfte en analfabetisme.

De hoofdpersoon besluit een andere weg te kiezen dan zijn voorouders. Hij zoekt zijn geluk in de Nederlanden waar hij in 1790 tromslager wordt bij het Staatse leger. De tromslager geeft niet alleen het loopritme aan, maar is ook belangrijk om commando’s van de bevelhebber over een grotere afstand door te geven aan de manschappen via muzikale signalen. Hij neemt deel aan de verdediging van de stad Grave, het laatste bolwerk dat nog verzet biedt tegen de Fransen.

Na de verovering door de Fransen sluit Adam zich tegen wil en dank aan bij het nieuwe Bataafse leger. Tijdens gevechten in Noord-Holland tegen de Engelsen en de Russen raakt hij gewond en getraumatiseerd. Als er een jaar later een enorme veldslag dreigt in Duitsland deserteert hij.

Na de Franse nederlaag in 1815 gaat Adam met veel plezier werken als ‘dienaar der politie’ en zal hij vaak zijn mooie handtekening zetten onder geboorte- en sterfaktes van inwoners van Den Helder, maar een maand nadat hij geschorst wordt door de nieuwe schout overlijdt hij en neemt hij een groot geheim mee in zijn graf.

Bestellen en boekpresentatie

De Tromslager wordt uitgegeven door uitgeverij de Brouwerij.  Het boek wordt op vrijdag 6 november om 16.00 uur feestelijk gepresenteerd bij boekhandel Blokker in Heemstede Op 7 december geeft Frits Bosch eveneens een boekpresentatie in de Pletterij te Haarlem. Zie voor meer informatie over presentaties van Frits Bosch: https://www.fritsbosch.nl/agenda/ De Tromslager is te verkrijgen via de webshop van de Vrije Uitgevers of via de bekende (web)boekhandels.

De tromslager bestellen via uitgeverij de Brouwerij: https://www.uitgeverijdebrouwerij.nl/boeken/de-tromslager/

Help, de psycholoog verzuipt

In 2019 verscheen het boek Help, de psycholoog verzuipt van Frits Bosch in de uitgeverij van Stichting Beroepseer. Het boek biedt een intrigerende blik in de praktijk van eerstelijnspsycholoog Frits Bosch, een pionier in zijn vak. Een bonte verzameling aan praktijkverhalen uit zijn 36-jarige loopbaan passeert de revue. Bij Bosch vormde het persoonlijke contact met de cliënt altijd de basis voor zijn hulp. Hij zocht bij iedere cliënt een passend hulpaanbod en maakte gebruik van minimale interventies die vaak verrassend succesvol uitpakten.

Help, de psycholoog verzuipt bestellen via Stichting Beroepseer:

https://beroepseer.vrijeboeken.com/book/9789492458940-help-de-psycholoog-verzuipt.html

 

VvAA en Stichting Beroepseer starten onderzoek naar invloed gewijzigd evenwicht in zorglandschap op dagelijkse praktijk zorgverleners

VvAA en Stichting Beroepseer onderzoeken de gevolgen van ontwikkelingen als schaalvergroting, ketenvorming en de opkomst van investeerders met privaat vermogen in de zorg. Daarbij gaat het om de gevolgen voor de wijze waarop zorgverleners zich kunnen organiseren maar ook om de gevolgen voor hun zorgverlening op basis van vakmanschap, vertrouwen en bezieling.

Achtergrond

De afgelopen jaren zien we diverse ontwikkelingen in het zorglandschap zoals schaalvergroting, ketenvorming en de opkomst van private investeerders. VvAA wil onderzoeken hoe deze ontwikkelingen de wijze waarop zorgverleners zich kunnen organiseren en hun vak kunnen uitoefenen hebben beïnvloed.

Om goed invulling te kunnen geven aan het onderzoek naar het veranderende evenwicht in het zorgveld en het effect op de dagelijkse praktijk van onze leden, is de VvAA een samenwerking gestart met Stichting Beroepseer. De samenwerking komt voor uit de gezamenlijke visie dat de zorgsector duurzaam en efficiënt kan worden ingericht waarin vertrouwen, vakmanschap en bezieling van zorgverleners behouden blijft.

Miriam Stoks, bestuurslid VvAA: “Voor VvAA staat voorop dat zorgverleners hun vak bezield moeten kunnen uitoefenen in die vorm die bij hen past. Wat zijn hun ervaringen met de actuele ontwikkelingen in de zorg, wat gaat er goed en welke belemmeringen ondervinden ze? Een breed debat waarin het draait om de vraag hoe onze zorg duurzaam en efficiënt kan worden georganiseerd, zonder dat daarbij de bezieling van zorgverleners of de menselijke maat in het geding komen. Een debat waarin het belang van vertrouwen, waardering en vakmanschap centraal staat.”

Opzet onderzoek

We starten deze brede verkenning met een kwalitatief onderzoek. Stichting Beroepseer brengt via online gesprekssessies aan de hand van stellingen, het perspectief van zorgverleners uit zes verschillende beroepsgroepen fysiotherapeuten, tandartsen, huisartsen, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten en apothekers (focusgroepen) in kaart. De bevindingen uit deze gespreksessies vormen mede de basis voor het kwantitatieve onderzoek (enquête) onder alle VvAA-leden dat volgt in mei.
Ten slotte betrekken we ook zorgwetenschappers en experts uit het zorgveld bij deze brede dialoog over het veranderende evenwicht in het zorglandschap.

Online gesprekssesies

VvAA-leden die werkzaam zijn als huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of psychotherapeut, tandarts, medisch specialist of apotheker kunnen zich tot 12 april aanmelden voor de online gespreksessies uitgevoerd door de onderzoekers van de Stichting Beroepseer. Deze sessies vinden per beroepsgroep plaats van 19.30 uur – 21.30 uur tussen 19 en 26 april 2021.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier van de VvAA. (Aanmeldpagina is niet meer actief).

Opbrengsten Nationaal Alternatieven-lab: Écht doen wat nodig is

Verslag

Nationaal Alternatieven-lab

Écht doen wat nodig is

28-01-2021

-inclusief videocompilatie/filmpjes sprekers-

Hoe organiseer je met lef in het sociaal domein?

Op 28 januari 2021 vond het Nationaal Alternatieven-lab Écht doen wat nodig is plaats, een initiatief van de gemeente Oude IJsselstreek en Stichting Beroepseer. Het centrale thema van de dag was organiseren met lef in het sociaal domein. Hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig?

De transformatie van het sociaal domein vraagt om gemeenten die organiseren met lef. Als gemeenten lef tonen in beleid en uitvoering kunnen jeugdhulporganisaties, maatschappelijke en zorgorganisaties, vernieuwende initiatieven en professionals in de praktijk ook lef tonen. De gemeente schept de juiste voorwaarden. De uitvoerende organisaties en professionals kunnen de ruimte vervolgens benutten om écht te doen wat nodig is.

Stichting Beroepseer en de gemeente Oude IJsselstreek hebben met het Alternatieven-lab moedige gemeenten ondersteund om niet alleen te sturen op financiën en output maar om te kijken wat écht nodig is om de kwaliteit van ondersteuning en hulp in het sociaal domein te vergroten. Tijdens het Alternatieven-lab Écht doen wat nodig is stonden twee vragen centraal:

1. Hoe organiseer je met lef? Welke voorwaarden moet een gemeente scheppen?
2. Hoe schalen we de beweging van moedige gemeenten op om de transformatie van het sociale domein te stimuleren?

Verslag en videomateriaal

Hieronder kun je het verslag van het lab vinden. Het verslag bevat een bondige tekstuele impressie van de verschillende programmaonderdelen, de belangrijkste opbrengsten, een videocompilatie en filmpjes van de verschillende sprekersbijdragen.

Verslag – Nationaal Alternatieven-lab Écht doen wat nodig is