Skip to main content

Klantmanagers richten beroepsvereniging op

Na een lange voorbereiding is in november 2012 de Beroepsvereniging voor Klantmanagers – BvK – opgericht. Belangrijkste doel van de vereniging is de professionalisering van het vak van klantmanager. Het lidmaatschap staat open voor “professionals die zich bezighouden met de uitvoering van sociale wet- en regelgeving binnen een gemeentelijke organisatie, en die participatie en re-integratie van burgers als taak hebben”.

Sytze Hamstra is de eerste voorzitter van de vereniging, hij is klantmanager van de gemeente Overbetuwe: “We hebben een vrij lange aanlooptijd gehad. Alles bij elkaar ongeveer een jaar. Vooral omdat we een tijdje met een grote groep klantmanagers uit het hele land bezig zijn geweest te bepalen wat onze doelgroep precies moest worden. Daarbij  hebben we  erg veel hulp gehad van adviseurs met veel expertise en we zitten eraan te denken om een aantal van hen gastlid te maken”. Daarnaast speelt de BvK met het idee om op den duur ook professionals van verwante beleidsterreinen als lid toe te laten, bijvoorbeeld van de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning.

Hamstra: “Al een tijd geleden wisten we dat we een beroepsvereniging wilden en nodig hadden. Maar doordat er steeds nieuwe wetgeving kwam, waren we vooral bezig daarop in te spelen en was er weinig tijd voor andere dingen”.
Nu drie rijksoverheidstaken gedecentraliseerd worden en overgeheveld naar de gemeenten waardoor het werk van gemeenten nog belangrijker en verantwoordelijker zal worden, voelden de oprichters dat ‘het is nu of nooit’ was: “Ik ben ervan overtuigd dat de tijd nu echt gekomen is om dit door te zetten. En verandering begint altijd bij jezelf, dus heb ik mezelf voorgedragen als voorzitter voor de BvK. Je kunt wel blijven roepen dat iets beter moet, maar als je dat echt belangrijk vindt, moet je zelf het initiatief nemen en niet langs de zijlijn blijven staan.”

De vereniging wil het vak van klantmanager verder professionaliseren door actief bij te dragen aan het delen van kennis tussen klantmanagers van verschillende gemeenten. Ook wil de vereniging gaan optreden als gesprekspartner voor o.m. het ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor dat doel zal nauw worden samengewerkt met Divosa, de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen.

Twee maanden voor de oprichting van de BvK, in september 2012, werd op een conferentie van het lectoraat Arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool Groningen het tweejarige onderzoeksprogramma Laveren tussen belangen afgesloten en het gelijknamige boek gepresenteerd door lector Louis Polstra, programmaleider van het project. Het lectoraat Arbeidsparticipatie was in de zomer van 2009 van gestart gegaan met het onderzoek om de dilemma’s waarmee klantmanagers en werkcoaches dagelijks te maken krijgen in kaart te brengen, evenals de oplossingsstrategieën die zij hanteren. Onder de aanwezigen op de conferentie waren veel klantmanagers van sociale diensten. Docenten en studenten hebben samen met hen het onderzoek verricht.

Downloaden Laveren tussen belangen door Louis Polstra, Kenniscentrum Arbeid Hanzehogeschool Groningen, 2011: https://beroepseer.nl

Beroepsvereniging voor Klantmanagers, BvK: https://debvk.nl/ (vereniging en website zijn opgeheven).:  Zie voortaan bij beroepsvereniging SAM voor uitvoerders in het publieke sociaal domein: https://sam.nl/