Skip to main content

Lijst van 19e eeuwse vaardigheden voor de 21ste eeuw

“Ik heb nu wel genoeg gehoord over de vaardigheden waarover ons land zou moeten beschikken in de 21ste eeuw”, aldus de Amerikaanse Diane Ravitch, research-professor Onderwijs aan de Universiteit van New York en senior fellow van Brookings Institution, een van de oudste denktanks van de V.S. Sinds de verschijning van haar in 2010 verschenen boek The Death and Life of the Great American School System, wordt ze in binnen- en buitenland uitgenodigd voor panels, interviews en deelname aan congressen.

“Voor het eerst moet nu aan kinderen worden geleerd kritisch te leren denken (heeft u hier ooit van gehoord in de 20ste eeuw?) en in groepen te werken (ik herinner me dat ik juist op die vaardigheid een eeuw geleden voor een examen ben geslaagd), problemen op te lossen (een hypermodern idee in het onderwijs), enzovoort.
Ik stel voor dat we ophouden met dit soort onnodige discussies over de vaardigheden van de 21ste eeuw. Laten we het erover eens zijn dat we al die opgesomde vaardigheden nodig hebben, plus nog andere met daaraan toegevoegd kennis van geschiedenis, literatuur, kunst, geografie, de maatschappij, de wetenschap en vreemde talen.

Maar sta me toe iets nieuws voor te stellen ter bevordering van een ander soort vaardigheden en kennis die net zo belangrijk zijn als de 21ste eeuwse. Mijn voorstel is een Bondgenootschap van 19e eeuwse vaardigheden*). Dat bondgenootschap zal vaardigheden, waarden en kennis bevorderen zoals…”

Volgt een lijst die er volgens Ravitch zo uitziet:

 • Liefde voor leren.
 • Kennis vergaren.
 • Het vermogen zelfstandig na te denken (individualisme).
 • Het vermogen alleen te werken (initiatief).
 • Het vermogen als enkeling tegenover de groep te staan (moed).
 • Het vermogen met volharding aan een moeilijke taak te werken tot deze klaar is (ijver en zelf-discipline).
 • Het vermogen de gevolgen te overzien van eigen handelen op anderen (respect voor anderen).
 • Het vermogen de gevolgen te overzien van eigen handelen op het eigen welzijn (zelfrespect).
 • Het besef van hogere doelen dan die van het eigenbelang (eer).
 • Het vermogen zich in alle omstandigheden te gedragen (waardigheid).
 • Het besef dat een beschaafde samenleving behoefte heeft aan bepaalde soorten gedrag van zowel individuën als groepen (goede manieren, beleefdheid).
 • Het vermogen te geloven in principes die groter zijn dan het eigenbelang (idealisme).
 • De bereidheid vragen te stellen als men iets niet goed weet (nieuwsgierigheid).
 • De bereidheid te dromen over andere werelden, andere manieren van de dingen doen (verbeeldingskracht).
 • Het vermogen te geloven dat men z’n eigen leven en het leven van anderen kan verbeteren (optimisme).
 • Het vermogen grammaticaal goed te spreken en te schrijven (communicatie).

Volgens Ravitch zijn er ongetwijfeld nog meer vaardigheden, vermogens en talenten die we behoren te stimuleren voor de komende generatie, in het geloof dat we daardoor een beter en gelukkiger leven èn een betere wereld krijgen.

Noot
*) Ravitch noemt het The Partnership for 19th Century Skills, een toespeling op de The Partnership for 21st Century Skills, een landelijke Amerikaanse organisatie die ervoor ijvert dat elke student paraat is voor de 21ste eeuw. Teneinde te kunnen blijven concurreren in een wereldwijde economie, verschaft P21 hulp- en geldmiddelen om het Amerikaanse onderwijssysteem op peil te houden door een aantal vaardigheden en talenten te mengen, zoals kritisch denken, problemen oplossen, communiceren, innoveren en creatief zijn. Gerenommeerde scholen schenken hier al aandacht aan, maar P21 wil  een raamwerk bieden voor het onderwijs op lokaal, federaal en nationaal niveau.

Artikel is ontleend aan de bijdrage van Diane Ravitch op de blog Common Core: The Partnership for 19th Century Skills, 6 juli 2009. Klik hier. (Website is opgeheven)

Van en over Diane Ravitch verscheen eerder op site Beroepseer:

Interview met Diane Ravitch over “hoe het niet moet onderwijs“: https://beroepseer.nl

Amerikaans onderwijs in beroering: https://beroepseer.nl

Diane Ravitch over een compromisloze houding: https://beroepseer.nl