Nieuwe gedragsregels voor advocaten ingevoerd

De Nederlandse Orde van Advocaten ((NOvA) heeft de herziene gedragsregels gepubliceerd. Deze richtlijnen zijn direct van kracht en gelden vanaf 22 februari 2018. Ze vervangen de oude gedragsregels van 1992.
De meest in het oog springende wijzigingen betreffen een lichte afzwakking van het provisieverbod en de verdwijning van ‘confraternele correspondentie’ zoals advocaten het tot nog toe kennen. Confraterneel is advocatentaal voor hetgeen in vertrouwen kan worden meegedeeld, zonder dat het aan derden (lees: de rechter) wordt meegedeeld. Provisieverbod betreft het verbod een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. Deze regel is destijd ingesteld om de onafhankeijkheid van de advocaat te garanderen. De advocaat mag nu afwijken van deze regel mits hij kan aantonen dat zijn handelen niet in strijd is met de kernwaarden. Hierbij kan men denken aan koppelwebsites die een waardevolle rol kunnen spelen in het op goede wijze bij elkaar brengen van vraag en aanbod van juridische diensten.

De nieuwe set gedragsregels vormt ‘een richtlijn voor de praktijkuitoefening als advocaat’, aldus de NOvA. In vernieuwde regels ligt een grotere nadruk op de rol van de advocaat in de maatschappij. In die zin wordt de advocaat geacht meer ‘in algemene zin bij te dragen aan de kwaliteit en integriteit van zijn beroepsgroep’.

Het was nodig om de gedragsregels uit 1992 te herijken, gelet op het inmiddels verstreken tijdsverloop, de ingrijpende wijziging van de Advocatenwet in 2015 en de veranderingen die zich in de advocatenpraktijk hebben voorgedaan zoals gewijzigde opvattingen binnen (en ook wel buiten) de beroepsgroep, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot vertrouwelijke collegiale communicatie, wijzigingen op wettelijk niveau, trends in de tuchtrechtspraak, internationale oriëntatie en ook wel technologische ontwikkelingen.
Om die redenen heeft de algemene raad een commissie herijking gedragsregels ingesteld, die de opdracht kreeg om te bezien in hoeverre de gedragsregels 1992 dienden te worden herzien.

De algemeen deken van de NOvA, Bart van Tongeren noemt de herziening een ‘mijlpaal.’ “We gaan zeker niet weer 25 jaar wachten tot een nieuwe versie, maar gaan met regelmatige tussenpozen kijken of de regels aanpassing verdienen”.

Gedragsregels advocatuur, Nederandse Orde van Advocaten: http://regelgeving.advocatenorde.nl

Nieuwe gedragsregels ingevoerd, Advocatenblad, 22 februari 2018: http://advocatenblad.nl

Nieuwe gedragsregels voor advocaten per direct van kracht, Advocatie, 22 februari 2018: www.advocatie.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer