Aanbevolen boeken III

 

Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg

Onze verzorgingsstaat wil een menswaardig bestaan voor iedereen mogelijk maken. Maar diezelfde verzorgingsstaat toont zich vaak abstract, technocratisch en ver weg van het dagelijks leven van mensen met een hulpvraag. Zo kan het gebeuren dat regels en systemen die bedoeld zijn om mensen te helpen averechts werken en soms zelfs vernederend uitpakken. Historica Willemijn van der Zwaard heeft dit spanningsveld onderzocht voor haar proefschrift Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg, waarop zij in augustus 2021 is gepromoveerd aan Tilburg University.

Van der Zwaard schetst aan de hand van klassieke en eigentijdse denkers over de (Nederlandse) verzorgingsstaat dat er sprake is van een permanent balanceren tussen handelen met en handelen zonder aanzien des persoons. En dat is een razend ingewikkelde opdracht voor iedereen die probeert burgers met een hulpvraag te helpen. Het wordt al helemaal lastig als politici en beleidsmakers daar grote beloften over doen (‘dit nooit meer’) of zich laten meeslepen door de drang om alles wat in de praktijk gebeurt meetbaar, tastbaar en grijpbaar te maken. Hoewel dat met goede bedoelingen gebeurt, leidt dit in de praktijk juist tot risico’s van kille bureaucratie en paternalistisch overheidsoptreden. Dat betekent: ‘institutionele vernedering’ in plaats van menswaardige zorg.

De verzorgingsstaat is tot op zekere hoogte een abstracte, technische operatie geworden, waarin ‘de mens’ uit beeld is geraakt. Aan de instituties van de verzorgingsstaat liggen daarentegen wel altijd normatieve opvattingen over een menswaardig bestaan ten grondslag. Dat onderliggende ‘mensbeeld’ heeft gevolgen voor de manier waarop instituties burgers in de praktijk bejegenen. Op dit moment lijkt in Nederland sprake van een verzorgingsstaat die een menswaardig bestaan voor iedereen wil garanderen, maar in dat streven diezelfde menselijke waardigheid onder druk zet.

In The Decent Society (1996) beschrijft filosoof Avishai Margalit een utopisch beeld van een fatsoenlijke samenleving waarin instituties mensen niet in hun waardigheid aantasten. Doen ze dat wel, dan is er sprake van ‘institutionele vernedering’ en daarmee van een onfatsoenlijke samenleving. Margalit legt dus een verband tussen menselijke waardigheid op individueel niveau enerzijds, en de manier waarop instituties van een gemeenschap zich tot die waardigheid verhouden anderzijds. Een van de instituties die Margalit langs de lat van fatsoen en vernedering legt is de verzorgingsstaat. Hij noemt drie risico’s, drie vormen van institutionele vernedering, die in de verzorgingsstaat op de loer liggen en die het fatsoen van de samenleving op het spel kunnen zetten. Dat zijn paternalisme, kille bureaucratie en verhulde liefdadigheid.

In het proefschrift staan de decentralisaties uit 2015 als casus centraal. Aan de extra zorgtaken die de Nederlandse gemeenten toen kregen waren niet alleen bezuinigingen, maar ook normatieve opvattingen over ‘goed leven’ gekoppeld. Namelijk: de mens die zichzelf redt, actief meedoet en niet onnodig medicaliseert. Maar wat betekent dit mensbeeld concreet voor de lokale zorgpraktijk? En hoe klinkt deze beleidstaal door in ontmoetingen tussen mensen met een hulpvraag en mensen die ‘namens’ de gemeente zorg en ondersteuning verlenen?

Het verhaal van de decentralisaties van 2015 draait om de mens die zichzelf redt en actief meedoet, om zorg dichtbij en op maat, en om een streven naar betaalbare zorg met een duidelijke ‘eigenaar’.
De gemeente Utrecht – waar het casusonderzoek heeft plaatsgevonden – heeft van dit verhaal een lokale variant geconstrueerd, die aan de basis stond van het werken met buurtteams in de stad. In de ontmoetingen tussen buurtteammedewerkers en inwoners van Utrecht speelt dit landelijke en lokale beleidsdiscours een duidelijke rol. Buurtteammedewerkers moeten echter in de eerste plaats zelf, onderling en in gesprek met inwoners afwegingen maken over ‘het goede’ op dat moment en in die setting. De opvattingen over een menswaardig bestaan die daarin een rol spelen komen lang niet altijd overeen met die waarop het beleidsdiscours is gebaseerd. Sterker, het overkoepelende beleidsdiscours is hier ook lang niet altijd behulpzaam, omdat het zich lastig verhoudt tot de veelzijdigheid en grilligheid van het dagelijks bestaan van inwoners. Hier botsen papier en praktijk.

Volgens Van der Zwaard lukt ruimte nemen om mensen in hun waarde te laten soms dankzij, maar vaker ondanks de opvattingen over menswaardig bestaan die de medewerkers van politiek en beleid meekrijgen. Dat vraagt echter wel van professionals dat zij hun eigen koers durven varen en zich daarin ondersteund voelen. Goedbedoelde regels en richtlijnen kunnen daarbij helpen, maar als ze doorslaan dan ondermijnen ze juist het streven naar menswaardige zorg.

In haar slotbeschouwing schrijft Van der Zwaard:
“Dit proefschrift begon met mijn verwondering over het gemak waarmee politici en beleidsmakers in de verzorgingsstaat normen ten aanzien van een menswaardig bestaan aan beleid meegeven. Over dit impliciete aspect van verzorgingsstaatinstituties wordt in mijn ogen nog maar weinig expliciet gereflecteerd wanneer wet- en regelgeving eenmaal ten uitvoer worden gebracht. In de grote hoeveelheid regels en procedures die (goed) bedoeld zijn om mensen te helpen, ontbreekt het aan reflectie op de normativiteit die eraan ten grondslag ligt. Die ‘verhulde’ of ‘stille’ normativiteit doet er echter wel toe.
Sterker, ze is in mijn ogen een bepalende factor voor hoe ontmoetingen tussen staat en burger verlopen en biedt mogelijk een belangrijke verklaring voor waarom het daar kan schuren: namelijk wanneer opvattingen van burgers over wat een menswaardig bestaan is niet stroken met wat daarover in wet- en regelgeving is vastgelegd, terwijl diezelfde burgers wel daarvan afhankelijk zijn.
Dat roept vragen op over de manier waarop normen ten aanzien van een menswaardig bestaan doorwerken in instituties van de verzorgingsstaat. Mijn verwondering leidde daarom tot het poneren van de volgende stelling: in het streven om een menswaardig bestaan voor iedereen te garanderen zet de verzorgingsstaat diezelfde menselijke waardigheid onder druk.”

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een flinke portie bescheidenheid bij politici, beleidsmakers en bestuurders een groot verschil kan maken. Van der Zwaard: “In Utrecht wordt hier al jaren actief aan gewerkt en met positief resultaat. Maar het blijft hard werken om de ruimte van professionals niet teveel in te kleuren, zelfs als alle neuzen dezelfde kant op staan, omdat de neiging tot categoriseren en controleren nu eenmaal eigen is aan de verzorgingsstaat”.

De stelling van Van der Zwaard is volgens haarzelf geen eindpunt maar juist het begin van een verzorginsstaat gebaseerd op menswaardige zorg. Haar onderzoek laat zien dat het streven naar menswaardige zorg begint bij een meer bescheiden en minder sturende opstelling van politiek en beleid. De ruimte die dan ontstaat komt ten goede aan het respecteren van menselijke waardigheid in de praktijk. Laat dat nu net zijn waar de verzorgingsstaat van oudsher voor is bedoeld.

Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg, door Willemijn van der Zwaard, 244 p., 2021, uitgeverij Boom Bestuurskunde, € 39,50

 

Wereldgericht onderwijzen – Biesta in de praktijk

Bij openslaan van Wereldgericht onderwijzen wordt de lezer welkom geheten en vervolgens ingeleid in de onderwijspedagogiek van Gert Biesta. Biesta is vooral bekend is geworden met de indeling van onderwijs in drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie, ook wel bekend als ‘de drieslag van onderwijs’. Aan alle drie gebieden besteden de drie auteurs van het boek aandacht, maar hun meeste aandacht gaat uit naar subjectificatie.
Maar hoe ziet subjectificatie er in de praktijk eigenlijk uit? Subjectificatie is iets dat de leraar kan doen. Het mogelijk subjectiferende gevolg van wereldgericht onderwijs ligt in de handen van de leerling.
De leraar kan het boek raadplegen om subjectificatie in de eigen praktijk te herkennen, maar ook als een stimulans om de eigen praktijk kritisch onder handen te nemen en indien gewenst het wereldgerichte aspect verder te ontwikkelen.

De aandacht voor het werk van Biesta is de afgelopen jaren toegenomen. De Onderwijsraad, de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en curriculum.nu gebruiken inmiddels de termen van de drieslag van onderwijs. Ook in schoolgidsen en beleidsplannen worden ideeën van Biesta gebruikt. Bovendien is er groeiende aandacht voor persoonsvorming en de pedagogische opdracht van scholen. De drieslag wordt soms verkeerd geïnterpreteerd. Tegelijkertijd wordt door leraren de vraag gesteld: Wat kunnen we er nu mee?
Biesta heeft een taal gegeven aan de kwaliteiten en de dynamiek die hij in de onderwijspraktijk herkent. Deze taal kan leraren in de eigen praktijk ondersteunen. Praktijk en theorie voeden elkaar met denken en doen.
Om de dialoog te stimuleren hebben de auteurs drie stappen gezet. De eerste stap was het op een rij zetten van voor de praktijk relevante ideeën van Biesta en deze toegankelijk weergeven. De titel van het eerste hoofdstuk heet: Waar maakt Biesta zich druk over? 
De tweede stap was het voeren van gesprekken met leraren die wereldgericht onderwijs geven. Negentien leraren van zeven scholen waren bereid de relatie tussen de eigen praktijk en Biesta’s werk te onderzoeken. Daar was voorzichtigheid geboden, want scholen willen geen ‘Biesta-scholen’ genoemd worden en de auteurs beogen, net als Biesta zelf, geen ‘methode Biesta’.
De derde stap bestond uit het reflecteren op de relatie tussen praktijk en theorie.

De auteurs over de gesprekken: “De leerkrachten waarmee we spraken bewegen zich in het spanningsveld tussen meetbare opbrengsten en het creëren van pedagogische ruimte voor de leerlingen om de wereld te ontmoeten. Ze bekijken hun onderwijs door een pedagogische bril. Ze staan open voor onvoorziene, potentieel rijke onderwijssituaties die zich tijdens het onderwijs aandragen. Deze weten ze met inventiviteit en vanuit een breed handelingsrepertoire betekenisvol te maken. Daarbij zien ze de kinderen als vrije subjecten en zien ze het als hun opdracht hen te stimuleren en te leren omgaan met zichzelf en anderen in ontmoetingen met de wereld. Hiervoor wordt ondersteuning geboden in de pedagogische relatie en ruimte gecreëerd door aansprekende onderwijsactiviteiten”.

Biesta schreef zelf het Nawoord:
“In de gesprekken die ik met Bram, Maartje en Jelle rondom hun werk aan dit boek heb gehad, heb ik diverse malen benadrukt dat het niet om ‘mij’ gaat – als ik beroemd had willen worden had ik wel een andere carrière gekozen – maar om ‘de zaak’, dat wil zeggen om de vraag wat onderwijs tot goed onderwijs maakt, en hoe we daar genuanceerd over kunnen spreken en denken, vanuit de hoop dat beter spreken en denken ook zijn weerslag kunnen hebben in beter doen. Wat dat betreft ben ik erg blij met de titel van het eerste hoofdstuk, omdat ik me inderdaad om bepaalde ontwikkelingen druk maak. Dat doe ik niet omdat mensen er andere ideeën of waarden op nahouden dan ik, maar omdat ik me zorgen maak over ontwikkelingen in het onderwijs en die zorgen onder woorden probeer te brengen. Die insteek is niet zozeer kritisch als kritiek te maken zou hebben met het ‘ergens niet mee eens zijn’, maar is wel kritisch als kritiek te maken heeft met waarnemen en oordelen, dat wil zeggen, met het aanduiden en benoemen van mogelijke problemen.

Groot-Brittannië heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw veel last gehad van wat de socioloog Zygmunt Bauman mooi heeft aangeduid als het TINA-denken – het idee, met name veel gebezigd door Margaret Thatcher, dat “There is no alterative”. Natuurlijk zijn er situaties die onvermijdelijk zijn , maar vooral in politiek en beleid, inclusief politiek en beleid rondom onderwijs, is er altijd de uitdaging om anders te denken, zodat we op zijn minst zicht krijgen op de soms impliciete keuzes die worden gemaakt. En dat is zeker van belang als ons wordt voorgehouden dat de dingen maar op één manier zouden kunnen.

Ik heb ik mijn werk kritiek geleverd op een doorgeslagen meetcultuur in het onderwijs, en vooral op een meetcultuur die eigenlijk alleen geïnteresseerd is in meetbare prestaties in een beperkt aantal curriculaire domeinen. Die onvrede wordt tamelijk breed gedeeld, maar de discussie blijft maar al te vaak steken bij de retorische vraag: Moeten we dan maar niks meten en niet geïnteresseerd zijn in de vraag of onderwijs er wel of niet iets toe doet?
Het onderwijs heeft wel vaker last van dit soort opposities – denk bijvoorbeeld aan de voortdurende slingerbeweging tussen kindgericht en leerstofgericht onderwijs – waardoor het gesprek niet vaak verder komt”.

Gelukkig kunnen we in het boek lezen dat het in het onderwijs om nog zoveel meer gaat dan over meten. De drieslag van kwalificatie, socialisatie en subjectificatie is bedoeld als een alternatieve insteek voor het gesprek over onderwijskwaliteit.

Wereldgericht onderwijzen. Biesta in de praktijk, door Bram Eidhof, Maartje Janssens en Jelle Ris, 142 p., geïll., 2021, uitgave van stichting NIVOZ, € 20,00

 

Streng maar onrechtvaardig – De bijstand gewogen

Het aanvragen van de bijstand is complex en de angst iets fout te doen – en als fraudeur te worden behandeld – groot. Zelfs zo groot dat mensen die de bijstand nodig hebben de uitkering niet meer aanvragen.
Is de bijstandswet haar doel voorbij geschoten? De huidige bijstand zou tegenwoordig te typeren zijn als ‘streng maar onrechtvaardig’.
De Algemene Bijstandswet is ingevoerd  in 1965. Volgens verantwoordelijk minister Marga Klompé was dat een radicale verandering van ‘genade naar recht’ voor mensen die niet zelf hun inkomen konden verdienen. De bijstand zou deze mensen waardig en rechtvaardig behandelen en moest genoeg zijn voor ‘een bloemetje op tafel’.
De afgelopen vijf decennia is er veel veranderd in de context, wetgeving en uitvoering van de bijstand – sinds 2015 ondergebracht in de Participatiewet. Vier ontwikkelingen springen daarbij in het oog en geven reden om aandacht te besteden aan rechtvaardigheid in de bijstand: toenemende nadruk op wederkerigheid, veranderingen in het denken over solidariteit, verschillen tussen gemeenten door decentralisatie en maatwerk, en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

In de bundel Streng maar onrechtvaardig – De bijstand gewogen staat de vraag centraal hoe rechtvaardig de bijstand is, ruim vijftig jaar na ontstaan? Worden mensen in de bijstand rechtvaardig behandeld? Ervaren bijstandsgerechtigden de bijstand nog steeds als een recht? Hoe beleven zij de tegenprestatie en de ‘activering’?
De bundel is geschreven door achttien Nederlandse sociale wetenschappers, rechtsfilosofen en sociaal filosofen onder wie Margo Trappenburg, Paul de Beer, Anja Eleveld, Monique Kremer en Wim van Oorschot.

Rechtvaardigheid is altijd context-gebonden en een ideale situatie van volledige rechtvaardigheid zullen we nooit bereiken. Niet-ideale theorieën geven ons meer aanknopingspunten om na te denken over een rechtvaardiger bijstand. Binnen de niet-ideale politieke filosofie kunnen we negatieve en positieve doelen onderscheiden. Avishai Margalit stelt bijvoorbeeld een negatief doel centraal: het voorkomen van vernedering. Hij pleit voor het nastreven van een ‘fatsoenlijke’ samenleving waarin instituties burgers niet vernederen. Nancy Fraser onderscheidt drie veelbesproken positieve doelen die tot een meer rechtvaardige samenleving moeten leiden: herverdeling, vertegenwoordiging en erkenning.

De bijdragen in deze bundel werpen licht op de manier waarop we rechtvaardigheid van de bijstand het best kunnen bevorderen. In het eerste deel plaatsen de bijdragen rechtvaardigheid in de bijstand in perspectief. Wat is de achtergrond van de huidige Participatiewet?  Hoe heeft het bijstandsbeleid zich ontwikkeld, en voorkomt de bijstand armoede in Nederland?

In het tweede deel komt de uitvoering van de bijstandswet aan de orde. Hoe gaan uitvoerders van de wet om met bijstandsgerechtigden? Kunnen wij mensen op gepaste wijze helpen en welke opvattingen hebben zij over erkennende rechtvaardigheid?
In het derde deel komen de verschillende visies op rechtvaardigheid van bijstandsgerechtigden, klantmanagers en andere betrokkenen aan bod.
Deel vier is gewijd aan alternatieve vormen van bijstand: basisinkomen, individueel bijstandsrecht en basisbaan.
Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer draagt argumenten aan voor een geïndividualiseerde bijstandsuitkering. Immers, alle andere sociale zekerheid is ook individueel geregeld. Zijn bijdrage is getiteld: Garandeer het recht op economische zelfstandigheid.

De laatste tijd is er veel enthousiasme voor het basisinkomen. Maar niet iedereen pleit daarvoor. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, stelt dat in plaats van een bijstandsuitkering een werkend bestaan meer recht doet aan herverdelende rechtvaardigheid. Zij pleit voor een basisbaan als rechtvaardiger alternatief voor een bijstandsuitkering. Een betaalde baan is volgens haar zowel psychisch als sociaal belangrijk voor mensen en draagt bij aan welbevinden en zelfrespect van de mens.
Om te voorkomen dat de basisbaan net als de melkertbaan stigmatiserend werkt of erkenning belemmert, zijn er drie dingen nodig. Een daarvan is dat de overheid de basisbaan als een recht uitdraagt en niet als een plicht of een gunst waarvoor degene met een basisbaan dankbaar moet zijn.
Maar, een pleidooi voor basisbanen ontslaat de overheid en sociale partners niet van de plicht om te zorgen voor een bijstand waar men van kan rondkomen, en een structurele hervorming van de arbeidsmarkt.
De doorgeslagen flexibilisering, die vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt speelt, moet een halt worden toegeroepen, zoals de Commissie Regulering van Werk (2020) heeft voorgesteld. Werkgevers dienen meer veranwoordelijkheid te nemen. Ook is het mogelijk, hoe lastig ook, om meer in te zetten op vertraging van werk, zodat niet efficiëntie maar kwaliteit het hoofddoel is van werk. Daar heeft iedere werkende baat bij, niet alleen de (potentiële) bijstandsgerechtigde.

De bundel sluit af met zes voorstellen voor een alternatieve benadering waarbij het gaat om rechtvaardigheid, de garantie van een menswaardig bestaan en het voorkomen van armoede:

 • voldoende bijstand om armoede te voorkomen
 • bijstand als individueel recht
 • opleidingskansen
 • arbeidspools
 • basisbanen
 • meer zekerheid op de arbeidsmarkt

Streng maar onrechtvaardig – De bijstand gewogen, geredigeerd door Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens, 261 p., 2020, Uitgeverij van Gennep, € 19.90

 

De radicaliseringsindustrie

In mei 2019 stapte Abdul, een radeloze vader, naar de Nationale en lokale Ombudsman met een klacht over de politie en de gemeente Amsterdam. Achter zijn klacht ging een dramatisch verhaal schuil. Het was namelijk niet de eerste keer dat hij aanklopte bij de overheid. Hij had in de maanden daarvoor al meerdere keren contact gehad met de politie en de gemeente omdat hij vermoedde dat zijn minderjarige zoon Elias aan het radicaliseren was. Maar ondanks de inspanning van de vader en betrokken professionals wist Elias aan hun aandacht te ontsnappen. Hij reisde af naar Syrië en overleed daar, vermoedelijk door een luchtaanval van de Internationale Coalitie in de strijd tegen ISIS. Nederland, het geboorteland van Elias, was onderdeel van die coalitie. Zijn vader wilde na het overlijden van zijn zoon dan ook weten wat hij had mogen verwachten van de Nederlandse overheid en betrokkenen. Was er werkelijk niemand die zijn minderjarige zoon had kunnen tegenhouden?

Begin 2017, bijna twee jaar na de klacht van de vader, publiceerden de ombudsmannen een gezamenlijk rapport met daarin de bevindingen van hun onderzoek. Zij concludeerden dat, hoewel de overheid niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de uitreis van Elias, de gemeente en de politie wel steken hadden laten vallen.
Het rapport was een van de eerste politieke scheuren in het Amsterdamse antiradicaliseringsbeleid. Een paar maanden later brak er een storm van media-aandacht los met verstrekkende gevolgen. Er bleek van alles grondig mis te zijn gegaan bij de aanpak van radicalisering in Amsterdam. Er zou sprake zijn van machtsmisbruik en vriendjespolitiek onder ambtenaren en er was sprake van een geheime gemeentelijke online campagne tegen radicalisering die op het randje van de scheiding tussen kerk en staat balanceerde, en vermeende fraude met subsidie.
Duidelijk in deze affaire is geworden dat media-aandacht onderdeel is van het werken met radicalisering. Er is een nieuw werkveld ontstaan dat zich langzaam uitbreidt naar verschillende reguliere beroepsgroepen. Het ontstaan daarvan is mede het gevolg van actief antiradicaliseringsbeleid van de kabinetten Balkenende en Rutte. Naast de nationale Contrastrategie Terrorisme is er beleid ontwikkeld op het voorkomen en tegengaan van radicalisering met twee Actieplannen. Met dat beleid is er inmiddels ook sprake van een nieuwe beroepspraktijk, waarin nieuwe werkwijzen toegepast worden. en dus gepionierd. En waar gepionierd wordt, worden fouten gemaakt.

In de jaren van de tragische gebeurtenissen rondom Elias en de mediastorm, ondersteunde Annebregt Dijkman gezinnen waarbij sprake was van uitreizen naar Syrië en overlijden in de strijdgebieden. Nu heeft ze een boek geschreven, De radicaliseringsindustrie. Van pionieren naar professionaliseren dat ze zelf een inleiding noemt op een jonge en complexe beroepspraktijk. Op basis van onderzoek en jarenlange praktijkervaring laat ze zien wat er speelt en wat er nodig is. Dijkman is organisatie-antropoloog en gespecialiseerd in radicalisering en extremisme. Ze werkt als adviseur en onderzoeker.

Aanslagen door terroristen, kinderen in strijdgebieden of ‘falend’ anti-radicaliseringsbeleid; de media besteden er dagelijks aandacht aan. Maar wat betekent het eigenlijk om te werken met dit grillige fenomeen? Wie zijn de professionals in Nederland die radicalisering en extremisme moeten voorkomen. Wat beogen zij en wat zijn hun dilemma’s? Hun werk wordt omschreven als een industrie van schimmige belangen, waar gepolitiseerd mediadebat de toon bepaalt, waar samenwerken cruciaal is, maar waar tegelijkertijd professionele eenzaamheid en risico’s heersen.

In het Voorwoord schrijft Dijkman: “Als je mij een paar jaar geleden had gevraagd wat voor werk ik doe, dan had ik waarschijnlijk gezegd: ‘Ik werk met radicalisering’. Af te lezen aan de meeste gezichten, was dat geen helder antwoord. Daarom stapte ik gaandeweg over op: ‘Ik adviseer over terrorisme’. Dat snapt iedereen, vooral dankzij het dramatische ‘huwelijk’ tussen terrorisme en media. Toch denkt het de lading niet. Het werken met radicalisering is bovendien geen zelfstandig beroep en heeft dus ook geen naam. Tot ik me realiseerde dat de manier waarop ik werk – hybride en met een meervoudig perspectief – wel een naam heeft, namelijk die van organisatie-antropoloog. Wat een opluchting! Soms bekroop me het gevoel dat je pas goed in je vak kunt zijn als je een eenduidig antwoord kunt geven op wat je doet. Maar ik hoefde helemaal geen keuze te maken tussen onderzoek doen, bestuurders adviseren, families begeleiden, filmresearch doen, trainen van professionals of schrijven. Sterker nog, in De radicaliseringsindustrie. Van pionieren naar professionaliseren heb ik mijn inzichten juist vanuit die verschillende rollen opgetekend”.

De radicaliseringsindustrie gaat over het werk van professionals die gezamenlijk de beroepspraktijk van radicalisering vormen in Nederland. Dijkmans boek is in de eerste plaats bedoeld voor professionals: uitvoerders, bestuurders en leidinggevenden, opleiders en studenten. Er bestaat geen specifieke beroepsopleiding voor het werken met radicalisering en het werken met radicalisering is niet geclassificeerd als (risico)beroep. Terwijl professionals ondertussen wel werken met de onderliggende opgaaf: dat kinderen en volwassenen in het ergste geval ‘op weg’ zijn om anderen te doden, anderen helpen om mensen te doden of zelf doodgaan

Dijkman hoopt dat haar boek ook behulpzaam kan zijn voor gezinnen van geradicaliseerde kinderen of familieleden. Als geen ander weet zij hoe verdriet, machteloosheid en schaamte daarover hun leven in zijn greep kan houden. Wellicht kan het boek ook bijdragen aan het contact met professionals en het werken met elkaar. Want, zo schrijft Dijkman, als radicalisering je huis ‘binnenwandelt’ en daar de boel ‘kort en klein slaat’, komt daarachteraan vaak ook nog een lange stoet van ‘helpers en nieuwsgierigen’ je voordeur binnen. De meeste professionals proberen, direct of op afstand, samen met het gezin de brokstukken op te ruimen en andere te voorkomen, maar niet altijd, en niet altijd even goed. Radicalisering, extremisme en terrorisme en de aanpak daarvan zijn geen wiskunde maar mensenwerk.

De radicaliseringsindustrie. Van pionieren naar professionaliseren, door Annebregt Dijkman, 277p., 2021, Amsterdam University Press, € 22,50

Basisfatsoen – Masterplan voor een wérkelijk sociale samenleving

Basisfatsoen – Masterplan voor een wérkelijk sociale samenleving is gebaseerd op een combinatie van diepgaande praktijk- en theoretische kennis en een daaruit ontwikkelde visie voor een fatsoenlijk Nederland. Auteur Barend Rombout schrijft in het Voorwoord: “Met de jarenlange kennis en ervaring die ik bij de overheid heb opgedaan, ben ik ervan overtuigd dat we een fatsoenlijk, sociaal en rechtvaardig land kunnen zijn voor alle groepen burgers. Daar is echter wel extra inspanning voor nodig. Tegelijkertijd zie ik een bijna ongemerkte afkalving van rechten en vrijheden, contra aan die, welke ik voorsta.
Helaas is deze contrabeweging zichtbaar in nagenoeg alle onderdelen van het overheidsapparaat. Binnen de politiek, de Eerste en Tweede Kamer, bij achtereenvolgende kabinetten, maar ook bij lagere overheden zoals provincies en gemeenten.
‘Grote instanties’ waaronder de Belastingdienst, UWV, de SVB doen doodleuk mee aan het afkalven van rechten. Ook rechters lijken hun rechtsstatelijke taak te veronachtzamen bij de bescherming van het individu versus de macht van de overheid.

Het vernietigende rapport over de Toeslagenaffaire maakt bovenstaande nog het meest duidelijk. Volgens het rapport zijn de beginselen van de rechtsstaat geschonden en is de ouders een ongekend onrecht aangedaan. Dit is de kern van de zaak. De macht van de overheid moet worden beperkt en in goede banen worden geleid door een tegenmacht, gevormd door ‘de Rechtsstaat’. Dit mechanisme moet voorkomen dat burgers worden vermorzeld zodra ze in conflict komen met de overheid. De ongebreidelde macht zal worden ingetoomd en rechtvaardigheid is uiterst belangrijk”.

Behalve bij de Belastingdienst heeft de overheid op meerdere fronten haar macht uitgebreid. Rombout beschrijft ook het ‘unheimische gevoel’ dat veel burgers hebben en gaat in op de ‘nieuwe kwetsbaarheid’. Zekerheden lijken weg te vallen, ook voor groepen uit de middenklasse. Zij waren tot voor kort de ruggengraat van de economie, maar zijn in het huidige beleid de ‘vergeten’ groep met als gevolg steeds meer kwetsbare burgers.

We leven nog wel in een rechtsstaat – als dat niet zo was, had geen enkele commissie met een snoeihard rapport over de Toeslagenaffaire kunnen komen – maar het is zaak die rechtsstaat goed te verstevigen.

In Nederland groeit een onderklasse zonder enig bezit en perspectief. We zijn in Nederland van een solidaire verzorgingsstaat afgegleden naar een neoliberaal regeltjeswoud voor de bevoorrechten en geletterden. Het percentage kinderen dat onder de armoedegrens leeft blijft hardnekkig stabiel, of stijgt zelfs. We roepen dat ‘je je kansen moet pakken’ en ‘je moet invechten’.
In Basisfatsoen presenteert Rombout als alternatief een ‘Sociale visie’ en een ambitieus ‘Deltaplan’ dat armoede en uitsluiting geen kans geeft. Ze zijn nodig voor de komende kabinetten als hulp voor de overheid bij het correct omgaan met de macht en als steun voor politici, bestuurders, ambtenaren, hulpverleners en rechters die goed werk willen leveren en een tegenwicht willen bieden aan een steeds onrechtvaardiger wordende maatschappij.

Rombout nodigt de lezer bij ieder hoofdstuk van zijn boek uit mee te denken en zijn of haar mening te kennen te geven. Daarvoor is een website ingericht: www.basisfatsoen.nl
Men kan over ieder onderwerp de eigen mening kwijt of een ‘totaalmening’ geven. Hij heeft aan Eerste en Tweede Kamerleden zijn boek toegestuurd in de hoop dat ze aan de slag gaan met de onderwerpen en is van plan regelmatig ingezonden ideeën naar  hen toe te sturen.
Het is belangrijk dat alle groepen van de maatschappij hun stem laten horen. Rombout haalt het voorbeeld van Frankrijk aan waar een volksraadpleging, een nationaal debat, werd georganiseerd waarvoor de bevolking was uitgenodigd om mee te praten over de toekomst. Dat gebeurde naar aanleiding van de protesten van de Gele Hesjes. Er zijn maar liefst 10.000 bijeenkomsten geweest.

Regeren zonder visie is niet meer mogelijk. Veranderingen gaan snel en het speelveld is complex geworden. Zonder visie en zonder plan wordt reageren op veranderingen een kwestie van ‘op goed geluk’ in plaats van gebaseerd op kennis. Het leidt telkens tot fouten die soms maar moeilijk te herstellen zijn.
Een belangrijke factor die ontbreekt in het gedrag van de overheid is basisfatsoen. De definitie daarvan is: “Zaken die je als bestuurder, ambtenaar of hulpverlener principieel niet doet, omdat ze indruisen tegen de menselijke waardigheid en tegen je eigen normen en waarden”.  Dus geen zwangere vrouwen in de cel gooien, niet de inboedel verkopen van een moeder met kleine kinderen, de uitkering of toeslag niet onthouden aan iemand die dat echt nodig heeft en geen zorg onthouden aan iemand die vanwege psychoses niet echt een ‘modelburger’ is.

Basisfatsoen telt 34 korte hoofdstukken. Hoofdstuk 9: Vervlakking en visieloosheid. Hoofdstuk 14: Ondermijning van de overheid. Hoofdstuk 15: Ondermijning door de overheid. Hoofdstuk 17: Hoe disfunctioneren de standaard werd. Hoofdstuk 21: De participatiesamenleving. Hoofdstuk 30: Rechtsbescherming.

Barend Rombout is voormalig politieman, hulpverlener en dwarsdenker. Momenteel adviseert en ontwikkelt hij programma’s voor overheidsinstellingen in het sociale domein. Hij heeft 25 jaar bij de politie in Rotterdam gewerkt en bij de gemeente Rotterdam waar hij tot 2018 hoofd was van Bureau Frontlijn.

Basisfatsoen – Masterplan voor een wérkelijk sociale samenleving, door Barend Rombout, 304 p., 2021, Uitgeverij Douane, € 17,50

Leraar, durf te claimen!

Thijs Roovers en Jan van de Ven hebben een ‘spannend onderwijsboek’ geschreven. Leraar, durf te claimen! vertelt het verhaal van de massale lerarenstaking in Den Haag op de Dag van de leraar, 5 oktober 2017. De staking was georganiseerd door de auteurs van het boek, beiden leraar in het basisonderwijs. Het ging om de ‘grootste lerarenstaking in Nederland ooit’. Voor het eerst sloten basisscholen massaal hun deuren om gezamenlijk een eind te maken aan de jarenlange verwaarlozing van het basisonderwijs. De stakers eisten een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk. De staking was de climax van een revolutie van onderop die al jarenlang broeide in het onderwijs. Leraren namen het heft in eigen hand.

Voorafgaand aan de staking en in de periode daaropvolgend is er veel gebeurd in het primair onderwijs. Roovers en Van de Ven hadden in februari 2017 de actiegroep PO in actie opgericht, na een oproep aan collega’s mee te doen. Na de staking richtten ze met collega’s het Lerarencollectief op, als stimulans voor leraren te ijveren voor meer zeggenschap over hun vak. Het is een collectief van, voor en door leraren, een beroepsvereniging die uiteindelijk ‘tienduizenden leraren’ wil vertegenwoordigen.

Het vak van de leraar heroveren begint met de manier waarop leraren naar hun beroep kijken. Wat houdt leraarschap in? Welke invloed hebben de leraren zelf op hun beroep? Welke rol speelden de leraren in vroeger tijden in het onderwijs? Hoe ziet het beroep er in de toekomst uit? Zijn de leraren slechts uitvoerders en verplicht de van bovenaf opgelegde onderwijsprogramma’s in de klas te behandelen? Hebben leraren eigenlijk wel wat te zeggen over de manier waarop ze hun beroep willen uitoefenen?

Het gaat erom de piramide in het onderwijs om te keren. Op pagina 12 wordt uitgelegd wat het alternatief is van het huidige onderwijsstelsel: Flip the system. Dat wil zeggen dat de leraar een fundamenteel andere rol krijg dan nu het geval is. In plaats van uitvoerders worden leraren architecten van hun eigen beroep.
Het boek bestaat uit vier delen:

Deel 1 Wat voorafging
Deel 2 PO in actie: een doordachte revolutie
Deel 3 Wil de echte beroepsgroep nú opstaan?
Deel 4 Claimen, hoe dan?

In deel 4 geven de auteurs handvatten voor de manier waarop elke leraar, op elke school in elke plaats in Nederland zeggenschap over wat er gebeurt in de klas kan (terug)pakken: “Want hoewel onze primaire taak het lesgeven van leerlingen in onze eigen klas is, kunnen we niet terug naar de periode waarbij onderwijsbeleid door anderen bedacht wordt en de leraar slechts als lesboer wordt gezien. We zullen er samen voor moeten zorgen dat ons onderwijs ook echt van ons blijft”.
Deel 4 is onderverdeeld in:

– Regie in mijn klas
– Regie in mijn school
– Regie bij mijn werkgever
– Regie in de sector

De regie van de leraar binnen de sector is veel te lang veel te onzichtbaar geweest. Om dat te veranderen zijn PO in actie en het Lerarencollectief van start gegaan. Aan de basis van die twee initiatieven ligt het in 2015 verschenen boek Het alternatief van René Kneyber en Jelmer Evers waarin ze Flip the system en de omgekeerde piramide presenteerden. Die onzichtbaarheid van de leraar is tevens de hoofdoorzaak van het mislukken van zovele beleidsambities in de afgelopen decennia. Leraren niet betrekken bij beleid voor leraren werkt niet en is een doodlopende weg. Begin 2020 werd er nog een lijvig rapport gelanceerd door de verschillende sectorraden met de titel De toekomst van ons onderwijs. Er had geen enkele leraar aan meegewerkt of over meegesproken. Dat is veelzeggend. Een rapport, een werkgroep, een ambitie of een beleidsstuk over onderwijs waar geen leraren bij betrokken zijn geweest, is bij voorbaat al verdacht.

Als de leraar een vaste, en niet te negeren stem wil laten horen bij het maken van beleid, dan zal hij die plek moeten claimen. Onafhankelijk, met geen andere belangen dan alleen goed onderwijs voor alle leerlingen en beperking van de werkdruk van de leraren. Het is noodzakelijk dat leraren zich massaal verenigen. Dan kunnen leraren niet langer worden genegeerd.
Het boek besluit met praktische tips om dat voor elkaar te krijgen.

Leraar, durf te claimen! Hoe we samen ons prachtvak heroveren, door Thijs Roovers en Jan van de Ven, 188 p., geïll. met foto’s, 2021, uitgeverij Pica, € 19,90

Rijnlands organiseren

Organisaties zijn niet materieel van aard. Je kunt ze niet zien, niet horen, niet voelen, niet ruiken, niet proeven. En je kunt ze ook geen hand geven, of zintuiglijk waarnemen. Stel dat er een diersoort was die ons kon verstaan, je hond of zo, hij zou geen idee hebben waarover wij het hebben. Ook een mogelijk buitenaards wezen dat ons heimelijk afluistert zou zich de haren uit het hoofd trekken – zo hij die had – en zich verbijsterd afvragen: Waar gaat dit over?

Deze passage staat aan het begin van het laatste hoofdstuk van het boek Rijnlands organiseren dat gaat over De taal van het Rijnlands. Is het niet zo dat de begrippen die wij hanteren en de de taal die wij gebruiken er heel veel toe doen? Organisaties zijn, als ze al bestaan, ‘gemaakt’ van taal. Organisaties zijn een vorm van group think. Die man met de stropdas en die vrouw met het mantelpakje en de gelakte nagels zijn waarschijnlijk de ‘bazen’. Die met beschermende kleding ‘de werkvloer’.
Want al kun je organisaties niet ruiken, ze bestaan wel degelijk. De ‘officiële’ definitie van een organisatie luidt: “doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele (meestal drie of meer) personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving”.
In het boek is sprake van bijenvolken, zwermen vogels, scholen vissen, roedels wolven, kudden schapen, penguin-kolonies, druppels water, vlokken sneeuw en kristallen diamant. Een organisatie draagt veel eigenschappen van al deze ordeningen in zich, de zelf-organisatie.

Bij Rijnlands organiseren worden medewerkers niet behandeld als ‘human resources’ door managers. De organisatie ligt juist in handen van de vakmensen die zelfstandig beslissingen nemen en dankzij hun werkzaamheden ‘in de voorste linie’ bepalend zijn voor het succes. Zelfsturing, samenwerking, oefenen en leren, spelen in Rijnlandse organisaties een belangrijke rol.
Deze vorm van organiseren is de tegenpool van het Angelsaksische organisatie-model, het Amerikaanse management-denken dat de laatste veertig jaar in Nederland de toon heeft gezet in bedrijven en organisaties. Het heeft geleid tot meer managers, een wildgroei aan stafdiensten en abstracte bestuursstructuren die losgezongen waren van de praktijk. Na de kredietcrisis ontstond er een tegenbeweging, waarin aandeelhouderswaarde plaatsmaakt voor maatschappelijke waarden.

Het was de Fransman Michiel Albert (1930-2015) die in 1991 ontdekte dat het neo-Amerikaanse kapitalisme en de wijze waarop wij langs de Rijn onze economie organiseren er anders uitzag. De Rijnlanders probeerden – anders dan de Amerikanen – meer met hun omgeving in evenwicht te leven. De Duitse hoogleraar en econoom Wilhelm Röpke sprak over ‘economisch humanisme’. De nazi’s verboden hem in 1933 nog langer colleges te geven. Röpke zocht naar een derde weg tussen het laissez-faire-kapitalisme en een door de staat strak geleide economie. Rijnlanders zien hem dan ook als de grondlegger van het Rijnlandse gedachtegoed. Het was Albert die deze derde weg het Rijnland-model of het Rijnlands kapitalisme noemde. Bij een goed functionerende economie hoort ook een gevoel voor moraliteit en menselijke waarden. De centrale planeconomie vond niemand wat, maar mensen tegen elkaar uitspelen door de onderlinge concurrentie te bevorderen, zoals het laissez-faire-kapitalisme in de jaren dertig in de VS begon en oversloeg naar Europa, ging ook voorbij aan humaniteit. Een fout die in de jaren dertig werd gemaakt en ook momenteel weer lijkt te spelen is: als medewerkers te weinig meeprofiteren van de toenemende economische groei, daalt de koopkracht en haal je het vliegwiel uit de economie. Het geld klotst tegen de plinten, maar het kan bijvoorbeeld niet naar de salarissen in de zorg. Efficiëntie en waardigheid gaan minder goed samen dan menigeen aanneemt: denk aan de uiterst efficiënte intensieve veeteelt, maar dat geldt ook zeker voor de publieke zaak.

Het nieuwe boek van Jaap Peters legt niet direct de nadruk op het Rijnland-model of het Rijnlands kapitalisme, maar op die andere tak van het Rijnlandse gedachtegoed: het Rijnlands organiseren. Dat is effectief – niet efficiënt – runnen van een organisatie, los van de politieke stroming waartoe men zich voelt aangetrokken. Rijnlands organiseren vindt weerklank bij zowel politiek links als rechts.
Het is organiseren met oog voor de menselijke maat. Op de rand – de frontlinie – van de organisatie werken medewerkers met mandaat om maatwerk te leveren. De rest van de organisatie doet zijn uiterste best dat te ondersteunen. Het boek geeft een overzicht van wat daar allemaal bij komt kijken: van een verticale organisatie (met tops, middles en bottoms) naar een horizontale organisatie (met een front- en backoffice). Het gaat dus wel over organiseren, maar niet over managen.
Het omslag van het boek is een verwijzing naar een 3D-schaakbord (van Spock uit de serie Star Trek). Organisaties moeten functioneren in de ruimte die de politiek (bovenste bord) hen geeft en met wat ze achter de voordeur van de consument voor elkaar willen krijgen (hun Collectieve Ambitie) op het onderste bord. Dat vraagt meer dan de traditionele bedrijfskunde.

Slothoofdstuk De taal van het Rijnlands probeert ons te laten ontsnappen uit de collectieve intersubjectieve bubbel waarin we beland zijn door toedoen van managers. Wat is transformationeel leiderschap, een kantelconsultant of black belt lean six sigma? Op pagina 184 staat een rij termen en hypes die een optimalisatie-aanpak beogen. Allemaal goed bedoeld, maar bij het lezen van de namen schiet je onwillekeurig in de lach. Zie pagina 184.
De Rijnlandse traditie wil zoveel mogelijk robuuste taal bezigen. En verklaren wat procestaal betekent als het toch nodig is en  werkelijk iets bijdraagt.

Een verklarende woordenlijst completeren het laatste hoofdstuk. Een lijst van begrippen die voor Rijnlanders voor zich spreken, maar voor anderen wellicht nog toelichting behoeven.
Er is ook een pagina gewijd aan Rijnlandse gezegden en citaten. Een greep:

 • Daar waar de vakdeskundigheid ontbreekt, ontstaat als vanzelf de regelneef (Pieter Winsemius)
 • De organisatie is mijn gereedschap
 • De verandering is er eerder dan de strategie
 • In veel beroepen denken mensen met hun handen (bijvoorbeeld de kapper)
 • Wie het kan mag het doen (ook al staat het niet in je functiebeschrijving)
 • Wie een waarom heeft, kan bijna elk hoe verdragen (Nietzsche)
 • Wie het heel druk heeft, verandert zelden van mening (Nietzsche)
 • Wie orde zaait, zal chaos oogsten
 • Prestatiecontracten kosten professionaliteit
 • Organisaties kunnen niet samenwerken, mensen wel

Rijnlands organiseren, door Jaap Peters, i.s.m. Jaap Jan Brouwer, Harold Janssen en Mathieu Weggeman, 209 p., 2021, geïll., Boom uitgevers, € 32,50; E-boek € 24,95

Waarheid, een kleine geschiedenis van complete bullsh*t

Wat waarheid betreft hoeven wij niet te rekenen op ‘de pers’ of ‘de media’. Het beste is de dagelijkse lawine aan nieuws en informatie met een korrel zout te nemen. Deze levenshouding adviseert Tom Phillips, auteur van Truth – A brief history of total bullsh*t dat eind januari 2021 in Nederlandse vertaling verschijnt: Waarheid – een kleine geschiedenis van complete bullsh*t.
Tom Phillips is journalist en redacteur van de fact-checking organisatie Full Fact. In 2018 verscheen van zijn hand Humans: A brief history of how we f*cked it all up. (De mens – Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups).

Truth is een reis in acht etappes door duizenden jaren menselijke stompzinnigheid. De geschiedenis blijkt bol te staan van vergissing, onwaarheid, misleiding en misinformatie. Philips heeft het bijvoorbeeld over nepnieuws in voorbije eeuwen in het hoofdstuk De eeuw van misinformatie, aperte leugens die worden verspreid, o.a. door Benjamin Franklin, een van de alom gerespecteerde Founding Fathers van de V.S. die een concurrent in de uitgeverswereld uitschakelde met een grove leugen.

Ook alledaagse misvattingen en waandenkbeelden komen aan bod die hardnekkig blijven rondwaren onder de bevolking, ergens ter wereld, geruchten die van geen wijken willen weten en als zombies nooit meer weggaan.
Wij mensen brengen ons dagelijks leven door als zwemmend in een zee van nonsens, halfwaarheden en totale onwaarheden. We liegen zelf, en er wordt tegen ons gelogen.
De tegenpool van de waarheid, de leugen, heeft honderdduizend gezichten schrijft Phillips. Zijn boek is een poging daaruit enkele te onderscheiden en de ingenieuze manieren in kaart te brengen die de mens doorheen de geschiedenis heeft aangewend om de waarheid te mijden.

In het eerste hoofdstuk legt Phillips het verschil uit tussen o.m. ‘leugens’ en ‘bullshit’. Bullshit is de schadelijkste en meest wijdverbreide variant, kwalijker bijvoorbeeld dan begoocheling, als mensen het steeds bij het verkeerde eind hebben, terwijl ze denken dat ze gelijk hebben. Of massahysterie. Of ‘mob rule’ (ochlocratie), een ontaarde vorm van democratie. Of ‘spin’, de kunst van politieke misleiding.
In het tweede hoofdstuk over Oud nepnieuws worden we geconfronteerd met de verspreiding van nieuws, bijvoorbeeld over een gestorven man die niet gestorven was. We beseffen dat onze moderne angst voor onbetrouwbare nieuwsbronnen en een teveel aan informatie misschien niet zo modern is als we denken. In het derde hoofdstuk over De Eeuw van misinformatie komt Phillips met een voorbeeld van de Great Moon Hoax van 1835 waarover het New Yorkse dagblad The Sun berichtte in een serie geheel verzonnen artikelen over de beroemde astronoom Sir Joh Herschel die een hoog ontwikkelde, op de Maan levende beschaving had ontdekt.

Dat we het bij het verkeerde eind hebben wat betreft gebeurtenissen in de wereld is één ding, maar we blijken ook veel moeite te hebben met de waarheid over de wereld. Daarover gaat het vierde hoofdstuk, De leugen van het land, een reis door verschillende eeuwen ‘creatieve geografie’. Over uitgestrekte bergketens in Afrika bijvoorbeeld die keer op keer door cartografen werden getekend maar die nooit hebben bestaan.
Het vijfde hoofdstuk gaat over het Scam Manifesto, een van de grootste zwendelpraktijken van de negentiende eeuw van de Schotse meester-oplichter Gregor MacGregor. In de Sovjet-Unie wist een zwendelaar de bureaucratie met eigen munt terug te betalen en in Frankrijk was er een vrouw die decennialang in de hoogste kringen verkeerde op basis van de onbekende inhoud van een mysterieuze safe.
Politici passeren de revue in het zesde hoofdstuk, De liegende staat, waarin de onwaardige kunst van politieke misleiding (‘spin’) wordt beoefend en waarin ruimte is voor samenzweringstheorieën en cover-ups.
Gevallen van de waarheid verdraaien vanwege geld komen ook aan bod in het zevende hoofdstuk, te beginnen met een geval uit het jaar tweeduizend v.C. in Mesopotamië van een koperhandelaar die zijn klanten oplichtte. We weten dat aan de hand van opgegraven correspoentie van de klant, het eerste voorbeeld in de ons bekende geschiedenis van een niet nagekomen commerciële afspraak.

Het achtste hoofdstuk gaat over gewone, dagelijkse waandenkbeelden. En daar zijn er veel van: manies, morele paniek en massahysterie. We geloven belachelijke dingen zoals de voorbeelden laten zien. Ooggetuigen blijken niet altijd betrouwbaar.
We denken dat als we hetzelfde nieuws steeds weer tegenkomen dat het betrouwbaar is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat we in een lus van nieuwsberichten zijn terechtgekomen, sommigen noemen het een echoput, dringt niet voldoende door. Als veel mensen hetzelfde beweren, moet het wel waar zijn is de geachte. Mensen beginnen ‘spontane leugenachtigheid’ te vertonen, niemand wil tegen de stroom ingaan, of toegeven dat er helemaal niets te zien was. Groepsmanie, geruchtenverspreiding en collectieve angst, besmettelijke irrationaliteit bestaan al eeuwen, inclusief onze eeuw. Evenals het idee van ‘morele paniek’, een betrekkelijk moderne uitvinding. Er verandert niet veel, behalve in de benoeming van verschijnselen en gebeurtenissen.

De paniek en de angst voor een of andere kwaadaardige externe kracht die onze gezondheid aantast, het eten bederft of het water vergiftigt, er zijn legio voorbeelden te vinden. Zondebokkenhaat is van alle tijden. Treffend voorbeeld is de paniek rond een vergiftigde waterbron in Périgueux in het zuidwesten van Frankrijk in 1321 die zich zou verspreiden door heel Frankrijk en waarvan lepralijders het slachtoffer werden. Er waren ineens overal vergiftigde bronnen, en lepralijders zouden samenzweren tegen de gezonde bevolking. Maanden later muteerde de paranoia en sprong over naar de politiek en “zodra een gerucht politiek wordt, zullen machtige mensen proberen het aan te wenden voor hun  doeleinden”, aldus Phillips. De opvallendste verandering die zomer in Frankrijk betrof de schuldigen. Plotseling waren het niet de lepralijders maar de Joden, of de Moslims. In Chinon werden 160 Joden vermoord. Uiteindelijk, de zomer liep ten einde, begon men te vermoeden dat helemaal niemand de waterputten had vergiftigd.
Ook de heksenvervolgingen horen thuis in het hoofdstuk gewone, dagelijkse waandenkbeelden in Europa die eeuwenlang doorgingen tussen 1480 en circa 1700. Pas in de achttiende eeuw werd het vervolgen van heksen een strafbaar feit. Achteraf wordt de heksenjacht gezien als een zeer kwalijke hetze tegen mensen die er een afwijkende menig op nahielden of rijk waren en een makkelijke prooi voor aftroggelaars.

Bij dit alles hoeven we evenwel niet de moed te laten zakken. We kunnen volgens Phillips zelf enkele dingen doen ten gunste van de waarheid. Zelf niet in paniek raken bij het idee dat de waarheid moeilijk te achterhalen is. Nodig is erkennen dat bullshit altijd zal bestaan. Het beste dat we kunnen doen is hopen de bullshit te beheersen. Dit geldt vooral regeringen die menen een wet te moeten maken om ‘nepnieuws’ uit te bannen. Dat middel zou wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal. Het probleem dat je probeert op te lossen wordt er alleen maar groter door.

Als burger kunnen we zelf een handje helpen, ook op maatschappelijk niveau. We zouden eens wat meer ons best kunnen doen. Bijvoorbeeld mensen betalen die berichten controleren. Dat betekent dat al die verschillende groepen in onze maatschappij die proberen de waarheid te achterhalen meer in de gelegenheid gesteld dienen te worden samen te werken. Academici gaan leren praten met journalisten. Journalisten gaan leren praten met academici. Ideaal zou zijn als dat niet alleen gebeurde via een persbericht. Voorts kunnen we een heel klein beetje moeite doen bij de eerstvolgende keer dat we in de verleiding gebracht worden iets sensationeels te delen op internet. Wacht een paar seconden en toon zelfbeheersing. Controleer de bron. Google. Denk na of het te mooi is om waar te zijn. En dan, we kunnen ook onszelf controleren. Ieder van ons, ook al denken we dat we nog zo toegewijd zijn aan de waarheid, kan in de val trappen van zijn of haar ego en willen dat dingen waar zijn. Het is in feite zo dat hoe meer we denken van onszelf dat we eerlijk zijn, des te minder alert we zijn op onze eigen vooroordelen en een noodzakelijke kritische benadering achterwege laten.
Op maatschappelijk niveau kunnen we beginnen met erkenning van onze eigen fouten. Ideaal zou zijn als politici geen verkeerde dingen zouden zeggen, maar laten we hen wat krediet geven als ze hun fouten toegeven. Verder zouden we de bestaande informatie-vacuüms kunnen vullen. Er bestaat veel verborgen informatie, weggestopt, in een database of in een ongepubliceerd verslag of achter een betaalmuur. We dienen wat meer moeite te doen voor juiste informatie. Zonder dat vloeit onjuiste informatie terug naar het vacuüm. Het is niet voldoende onkruid uit de grond van de informatietuin te trekken, het is ook nodig bloemen te planten.

Geloof in de werking van je inspanningen en dat ze ertoe doen, is ook nodig. Het opgeven en denken dat niemand om de waarheid geeft, alleen omdat de kandidaat waarop je gestemd hebt een verkiezing verloren heeft, is, laten we het zo noemen, wat voorbarig. Geloven dat het internet slechts een reusachtige bullshit-machine is die niemand kan temmen, is een even slechte gedachte. Een gunstige ontwikkeling in onze tijd is onder meer de toename van professionele, onafhankelijke mediaplatforms op internet.

Phillips boek laat zien dat het niet de eerste keer in de geschiedenis is dat mensen zich zorgen maken om nieuws en informatie. Af en toe het sprookje van De nieuwe kleren van de keizer herlezen, is een goede stimulans om in onze tijd bij de les te blijven.

Waarheid, een kleine geschiedenis van complete bullsh*t, door Tom Phillips, vertaald door Inge Pieters, 306 p., 2021, Thomas Rap, € 22,50

Waar wij een vak leerden

Onderwijsexpert Ruud Klarus blikt terug op succesvolle én rampzalige ontwikkelingen binnen het lager en middelbaar beroepsonderwijs. De afstemming tussen onderwijs en arbeid kreeg in de afgelopen eeuw steeds een andere lading. Van intensief en eenzijdig door ondernemers bepaald tot steeds sterker door de overheid gestuurd met toenemende afstand tot de wereld van het beroep.

Is het lager en middelbaar beroepsonderwijs zijn beroepen verloren, vraagt de auteur zich af? Het lijkt erop. Dalende belangstelling voor techniekonderwijs is een even actueel als nijpend probleem. Maar ook een probleem waar leraren in het beroepsonderwijs al jaren voor waarschuwen. Waarom werd er niet naar hem geluisterd? Het lijkt erop dat ideologisch geladen systeem- en structuurwijzigingen nogal eens dwars stonden op de praktijk van alledag zoals deze door leraren werd ervaren. De dagelijkse werkelijkheid en wensen van leerlingen blijven vaak buiten beeld. ‘Uitgaan van de leerling’ was en is een mooi onderwijskundig principe, maar stond niet zelden los van de werkelijke leer- en levensloopbanen van leerlingen.
Wetgeving loopt zelden voorop. Meestal bevestigt ze maatschappelijke ontwikkelingen of tracht ze ongewenste ontwikkelingen bij te sturen. Pas met de Nijverheidsonderwijswet (1919) kreeg het beroepsonderwijs een wettelijke status. Deze was een bevestiging van de jarenlange roep om het beroepsonderwijs beter toe te rusten voor ontwikkelingen in industrie en landbouw.

De Mammoetwet was in de jaren zestig een reactie op de wens en de maatschappelijke noodzaak om de toegang tot het onderwijs te te democratiseren. Gelijke kansen op onderwijs en maatschappelijke stijging stonden toen al decennia op de agenda van vakbonden en partijen die de arbeidersbevolking , ‘de gewone man’, vertegenwoordigden. Gelijke kansen werden vooral vertaald in gelijke kansen op algemeen vormend onderwijs. De doorgeschoten centralisatie moest worden bijgestuurd door de Wet educatie en beroepsonderwijs, de WEB. Dat lukte slechts gedeeltelijk. Regionalisering van het beroepsonderwijs vraagt hernieuwde aandacht. De avo-isering van het lager beroepsonderwijs, het vmbo, als gevolg van de Mammoetwet is onderwerp van opnieuw vocationaliseren en het beroep als uitgangspunt te nemen voor onderwijs.
Maar nog belangrijker dan wetgeving is de vraag hoe leerkrachten, hoe docenten het leren van een beroep vorm gaven. Door alle ontwikkelingen heen waren zij de continue spelers, de basisspelers, die het onderwijs droegen. Hun verhalen kleuren de historie van honderd jaar beroepsonderwijs.
Uit die verhalen blijkt behalve enthousiasme over ‘hun’ onderwijs ook verdriet over de veralgemenisering van het beroepsonderwijs, over de schaalvergroting en over de toegenomen ‘regels van bovenaf’. Het vak, de beroepsvoorbereiding verdween steeds meer uit het lager beroepsonderwijs en ook in het middelbaar beroepsonderwijs namen algemene vakken de plaats in van vakkennis en vakvaardigheden.

Hoe het zover heeft kunnen komen dat beroepsonderwijs steeds minder beroeps- en steeds meer algemene vorming is geworden, is een van de vragen die voortdurend opborrelen bij de auteur tijdens het schrijven van zijn boek.  Ontstond er langzaam maar zeker een beroepsonderwijs zonder beroepen? Had dat te maken met de toegenomen rol van de rijksoverheid in het beroepsonderwijs en de tegelijkertijd afnemende invloed van het bedrijfsleven? Een andere vraag die zich bij de auteur steeds duidelijker opdrong in deze chronologische collage van verhalen over het beroepsonderwijs is: hoe komt het toch dat beroepsonderwijs een ander imago heeft dan algemeen vormend onderwijs? Waarom krijgen jongeren in het vmbo en mbo een ander, vaak negatiever stempel dan de havisten en vwo’ers? Waarom is algemene vorming ‘hoger’ dan beroepsvorming? Welke definitiestrijd speelt zich af achter het begrip intelligentie? Waarom weerspiegelt het verschil in standen en klassen zich in het onderwijs? Onderwijs voor een geleerde en voor een nijvere stand? Is dat een gevolg van verschillen in intelligentie of is het standenonderwijs een middel om praktische intelligentie op haar plaats te houden?

In Waar bij een vak leerden komen niet alle vormen van beroepsonderwijs voorbij. Het opleiden van politiemensen en militairen bleef buiten beschouwing. Deze opleidingen vielen heel lang buiten het reguliere, door het departement van onderwijs bekostigde onderwijs. Defensie en politie hadden hun eigen bedrijfsopleidingen. Pas de laatste decennia is er sprake van samenwerking met de reguliere mbo-onstellingen.
Een eeuw beroepsonderwijs beschrijven betekent kiezen en weglaten van veel thema’s, aldus de auteur. Hij schrijft dat hij zich vooral heeft laten leiden door de vraag hoe het kwam dat het beroepsonderwijs steeds verder veralgemeniseerde, hoe onderwijs en arbeid zich tot elkaar verhielden, wat het betekende dat ook het beroepsonderwijs verbijzonderde en welke invloed overheidsfinanciering had: “Door gesprekken met direct betrokkenen heb ik mijn verhaal over het lager en middelbaar beroepsonderwijs vorm en kleur kunnen geven”.

Klarus werkte meer dan dertig jaar in en voor het beroepsonderwijs. Via historische bronnen en interviews laat hij zien hoe leerlingen, leraren en leidinggevenden van toen over hun onderwijs dachten. Het boek is rijk geillustreerd met foto’s en bevat achterin een chronologie van het onderwijs in Nederland, te beginnen in 1798 als de Bataafse Republiek besluit het monopolie van de gilden af te schaffen. In 1818 volgt de definitieve afschaffing bij Koninkijk Besluit van Willem I.
Aan het slot van de chronologie kunnen we toevoegen dat in mei 2020 de Eerste Kamer het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs) heeft aangenomen. De wet is in werking getreden op 1 augustus 2020. Het maakt stevige samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk. Scholen kunnen daardoor het beroepsonderwijs als één geheel vorm geven. De wet biedt ook de mogelijkheid dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden.

Waar wij een vak leerden – Honderd jaar modern beroepsonderwijs, door Ruud Klarus,
352 p., geïllustreerd, 2020, Boom Uitgevers, € 29,90

De vakbond en de werkvloer

De vakbond en de werkvloer – Op zoek naar nieuwe relaties is een vervolg op de conferentie die de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WB) in het kader van het project Goede tijden (na) slechte tijden? heeft georganiseerd in oktober 2019. Na afloop van de bijeenkomst bleek er behoefte aan meer verdieping en meer kennis over het onderwerp.
Centraal in het project staan positie en strategie van de vakbeweging in Nederland. Hoe is die positie in onze tijd? Het WB doet onder meer onderzoek naar vakbondsstrategieën in binnen- en buitenland en organiseert discussiebijeenkomsten met experts. De resultaten van onderzoek staan op de website van de Burcht.

De bedoeling van De vakbond en de werkvloer is meer aandacht generen voor de werkvloer. Anders gezegd, onder wetenschappers en vakbeweging de discussie stimuleren over nut en noodzaak van de vakbond op de werkvloer. De auteurs willen handvatten en richtingaanwijzers bieden voor dit nieuwe onderzoek.
De vakbond en de werkvloer is geschreven vanuit het perspectief van vakbonden. Onder vakbonden – inclusief vakverenigingen en vakcentrales – wordt verstaan: institutionele organisaties van werkenden.
Aan bod komen het ontstaan van vakbondswerk op de werkvloer in de jaren zestig, de huidige relatie van vakbonden met de werkvloer en opvattingen over de toekomst van het vakbondswerk. Daarnaast zijn er verhalen uit de praktijk van vakbondsbestuurders en kaderleden over de verschillende typen vakbondswerk op de werkvloer. In de publicatie bepleiten de eindredacteuren een heroverweging van de positie van de vakbond op de werkvloer.

De vakbeweging – de formele en informele organisatievormen van werkenden – komt zijdelings aan bod. De term werkvloer reikt in dit boek verder dan de klassieke, grote, industriële werkplek. Dat wil zeggen dat de werkvloer de plaats is in een arbeidsorganisatie (instelling, bedrijf, vestiging, filiaal of onderneming) waar betaalde arbeid wordt verricht en werkenden (dus niet alleen werknemers) daarover communiceren met elkaar of met de leiding.

Inhoudsopgave

 • Dankwoord 6
 • Hoofdstuk 1 Inleiding: Nut en noodzaak van de relatie tussen vakbonden werkvloer, Rosa Kösters & Wim Eshuis  8
  Intermezzo 1  Kadergroep en ondernemingsraad in actie voor werkgelegenheid 16
 • Hoofdstuk 2 De vakbond op de werkvloer: Leren uit het verleden, Rosa Kösters 18
  Intermezzo 2 Vakbondsbestuurder en ondernemingsraad pakken werkdruk aan in een bouwbedrijf  32
 • Hoofdstuk 3 De vakbond en de werkvloer anno 2020, een verkenning, Wim Eshuis 34
  Intermezzo 3 Vakbondsconsulenten en vakbondscontactpersonen op de werkvloer in het onderwijs  53
 • Hoofdstuk 4 Vakbond en goed werk, Frank Pot  55
  Intermezzo 4  Organizing en vakbondsvernieuwing in de schoonmaak  79
 • Hoofdstuk 5  Activerend vakbondswerk en de werkvloer, twee kanten van één medaille, Jan Verhagen 81
  Intermezzo 5  FNV Handhaving & Naleving reduceert flexwerk in de pakketbezorging  93
 • Hoofdstuk 6 Een stabiele arbeidsmarkt is voorwaarde voor zeggenschap op de werkvloer, interview met Zakaria Boufangacha, door Rosa Kösters & Wim Eshuis 95
  Intermezzo 6 Vakbondswerk met beroepsziekten reduceert gezondheidsklachten bij een elektrodenproducent 102
 • Hoofdstuk 7 Slot. De vakbond en de werkvloer, conclusies en aanbevelingen, Rosa Kösters & Wim Eshuis 104
  Intermezzo 7 Vakbond De Unie ontwikkelt een methode voor digitale cao-raadpleging 116
 • Bijlagen Recente voorbeelden van de aanpak van goed werk  118

Downloaden Publicatie 21: De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties. Redactie: Rosa Kösters & Wim Eshuis, met bijdragen van Frank Pot, Jan Verhagen en een interview met Zakaria Boufangacha, 121 p, 2020, de Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging: www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties

Stilte op het Binnenhof

Op verzoek van Perscentrum Nieuwspoort doen politiek journalisten Laurens Boven en Sophie van Leeuwen in Stilte op het Binnenhof verslag van het uitzonderlijke voorjaar van 2020. Ze spreken met Kamerleden, woordvoerders, lobbyisten en reporters en ontmoeten ministers die ineens miljoenen kijkers hebben. Ze zien overwerkte politici, frustratie maar ook saamhorigheidsgevoel. In totaal interviewen ze 45 personen..

Stilte op het Binnenhof gaat niet over de vraag of de politiek faalde bij de bestrijding van de COVID-19-uitbraak. Het laat wel zien hoe de politiek en de Haagse pers hebben gehandeld, waarom ze zo hebben gehandeld en hoe dat in de toekomst – bij een mogelijke nieuwe golf – misschien anders moet. “In feite is Nederland in deze crisis op basis van decreten geregeerd”, zo erkent de politiek-commentator van een minister.

Het kabinet heeft op het hoogtepunt van de corona-uitbraak in het voorjaar geprobeerd de controle te krijgen over de talkshows van de NPO en RTL-4. Dat vertellen zowel ambtenaren die betrokken waren bij de crisiscommunicatie als redacteuren van OP1 en Jinek. Het Kernteam Crisiscommunicatie van de Rijksoverheid bepaalde gedurende de eerste weken welke ministers in welk programma spraken, op welk moment en over welke thema’s.

De Tweede Kamerleden Geert Wilders, Rob Jetten, Jesse Klaver en Gert-Jan Segers spreken voor het eerst over hun ongemak. Over een parlement dat op de waakvlam functioneerde, terwijl het kabinet in een razend tempo ongekende maatregelen nam. Op videoschermen liepen de gemoederen hoog op toen Kamervoorzitter Khadija Arib de fractievoorzitters vroeg hoe de democratie kon functioneren terwijl zij thuis op de bank zaten.
De media en het parlement oefenden hun klassieke controlerende taak niet meer uit. De hamvraag van parlement en media is dan ook: Hoe controleer je de regering in buitengewone omstandigheden?
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in het laatste hoofdstuk van Stilte op het Binnenhof over de rol van de media: “Zal ik heel eerlijk zeggen wat ik van de journalistiek vind? Het was erg belabberd. Waar is de onafhankelijke blik? Waar is de afstand tot politici? Er is iets mis met macht en tegenmacht in Den Haag”.

Direct betrokkenen ministers als Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Ferdinand Grapperhaus van Justitie vertellen over hun strategie om het gedrag van de Nederlanders te beïnvloeden. Toch lag de optie van het uitroepen van de noodtoestand op tafel, onthult Grapperhaus. Hijzelf en premier Mark Rutte spraken over noodmaatregelen. De Jonge bevestigde dat als de persconferenties niet het juiste effect hadden gehad, een noodtoestand de terugvaloptie was.

Slotalinea van het voorlaatste hoofdstuk: “Anderhalve meter heeft het politieke spel veranderd, dat weten alle Binnenhofbewoners. Fluisteren kan niet meer in de Tweede Kamer. Jezelf vooroverbuigen naar de ander, elkaar net niet aanraken en dan: een zucht woorden. Dartelen door het gebouw op zoek naar informatie. Per toeval tegen een gerucht aanlopen, onderonsjes zien en horen in de wandelgangen. Het is voorlopig even voorbij…”

Een linea uit het laatste hoofdstuk: …“Geen publiek op de tribunes. Ook voor Kamerleden is het een situatie waar snel een einde aan moet komen. Het Binnenhof heeft al het imago van een van de buitenwereld afgesloten kaasstolp en is nu zonder publiek ontzield als een leegstaand theater, zegt VVD-Kamerlid Anne Mulder: “Het is alsof we op een eigen planeet zitten. Je weet dat er mensen naar de video kijken, maar er moet spanning in de zaal zitten. Je hebt het over mensen, dan is het fijn als die ook kunnen langskomen”.

Inhoud Stilte op het Binnenhof

Woord vooraf 7
De verloren maand 11
Het ministerie van leven en dood 20
Het parlement op de waakvlam 45
Eendracht en daadkracht 64
De persconferentie voor het volk 76
Debat zonder controle 95
Lege wandelgangen, volle studio’s 116
De tweede golf 120
Lijst met geinterviewden 142
Over Nieuwspoortrapporteur 144

Stilte op het Binnenhof is een fascinerend verslag van de manier waarop de regering in crisistijd de media stuurde en probeerde grip te houden op de inhoud van de berichtgeving.

Stilte op het Binnenhof. Politiek in coronatijd, door Laurens Boven en Sophie van Leeuwen, 160 p., geïll. met foto’s,  2020, uitgeverij Balans, € 15,00; E-boek € 9,99

 

40 stellingen over de wetenschap

“Een andere universiteit is noodzakelijk en mogelijk”. Het is de laatste stelling van het pamflet 40 stellingen over de wetenschap dat Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns aan de poort van de universiteit spijkerden. Het moet echt anders. Rens Bod is hoogleraar computational and digital humanities aan de Universiteit van Amsterdam; Remco Breuker is hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden en Ingrid Robeyns is hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht.

In het Voorwoord schrijven de hoogleraren:

“Wij zijn bezorgd over de Nederlandse universiteiten. Daarin staan we niet alleen. Vrijwel alle wetenschappers die we spreken vinden dat het anders moet. Ze verschillen van mening over de vraag of marginale aanpassingen zouden volstaan of dat er een fundamentele verandering nodig is Wij deken het tweede, en dat brengt ons tot fundamentele kritiek.
Onze stellingen zijn gevoed door jarenlange discussie in allerlei settings. Recent hebben onze paden zich gekruist binnen WO in Actie, het platform van universitaire medewerkers en studenten dat ontstond na de petitie die Rens Bod in 2017 aanbood aan het parlement, om te protesteren tegen verdere bezuiniging op het wetenschappelijk onderwijs. WO in Actie heeft veel bereikt. Door structurele problemen te benoemen, door de minister van OCW duidelijk te maken dat het zo niet langer kan, door collectief aangifte te doen bij de arbeidsinspectie en bovenal door wetenschappers samen te brengen. Voor velen was het bevrijdend om te merken dat hun collega’s net als zij ervaren dat het water hun aan de lippen staat en dat de universiteit grondige hervorming behoeft.

Sommigen van onze tegenlezers vinden dat we te weinig begrip hebben voor de universiteitsbestuurders. Laat ons duidelijk zijn: wij hebben grote waardering voor de bevlogenheid van de bestuurders en voor hun inzet voor een betere universiteit en we delen vaak hun kritiek op het overheidsbeleid. Maar we zijn het oneens met de meesten over de vraag hoe ver we gaan komen door te blijven polderen – en over de vraag of veranderingen niet evenzeer moet komen uit de universiteit zelf als uit de overheid. Natuurlijk werkt het bestuur niet hetzelfde aan alle Nederlandse universiteiten. Maar in essentie zijn alle Nederlandse universiteiten in hun huidige vorm opvallend hiërarchische, ondemocratische organisaties waarin bestuurders weliswaar vaak de retoriek van een ‘gemeenschap’ hanteren, maar primair redenerenz oals een bedrijf dat doet: hoe ziet het met de output en de branding?

Zolang je je gedeisd houdt, weinig vragen stelt en niet betrokken raakt bij conflicten is het mogelijk de spanning tussen de universiteit als bedrijf en de universiteit als gemeenschap te negeren. Maar voor wie echt inzet op verandering gaapt er een kloof tussen de beleving van de bestuurders en die op de werkvloer, en in dit opzicht spreken we uit ervaring. We denken dus dat de universiteit niet alleen een ander overheidsbeleid nodig heeft, maar ook een andere bestuursvorm, en van daaruit een andere bestuurscultuur.

We richten ons op bepaalde aspecten van de universiteit, niet alle. Er zijn allerlei onderwerpen waarover we niets zeggen: doel en inhoud van wetenschappelijk onderwijs, het bamasysteem, de gewenste aantallen promovendi, wetenschapscommunicatie en citizen science, en nog veel meer. We willen vooral de discussie aanwakkeren over kwesties waarvoor in onze ogen verandering dringend nodig is. Maar we zouden geen wetenschappers en activisten voor een betere universiteit zijn, als we niet graag met onze lezers in debat zouden gaan. Over onze keuzes, onze blinde vlekken, en alles wat daaraan vastzit.

We hebben van vele collega’s commentaar gehad op een eerdere versie van de tekst, binnen WO in Actie en daarbuiten. Die commentaren waren leerrijk en zinvol. We danken onze tegenlezers nadrukkelijk voor hun bereidheid de tekst zo genereus van commentaar en suggesties te voorzien.
(…)
We hebben ons voordeel gedaan met alle feedback, maar we publiceren dit pamflet welbewust onder onze eigen naam, en de tekst komt geheel voor onze rekening, inclusief zijn tekortkomingen. We hebben hiervoor gekozen omdat het ons hoofddoel is om het debat werkelijk open te breken – ook, en juist, omdat de meningen uiteenlopen – en omdat het ons belangrijk leek dat dit boekje er snel zou komen”.

Stelling 1: De universiteit is een gemeenschap met als opdracht het verzorgen van onafhankelijk onderzoek, onafhankelijk onderwijs en maatschappelijke dienstverlening die gebaseerd os op onafhankelijk wetenschappelijk inzicht (outreach).
Stelling 2: Met de opdracht van de universiteit zijn drie soorten kennis gemoeid: nieuwsgierigheidsgedreven, innovatieve en probleemoplossende, en kritische.
Stelling 3: Een samenleving zonder universiteiten is denkbaar. De samenleving die kiest voor de universiteit verplicht zich ertoe haar adequaat te financieren, op de juiste wijze toegankelijk te maken en te houden aan hoge kwaliteitseisen.
Stelling 4: De universiteit is geen bedrijf.
Stelling 7: De wetenschapper moet vrijuit kunnen onderzoeken en spreken.
Stelling 9: De werkdruk op de universiteiten is fnuikend.

40 stellingen over de wetenschap, door Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns, 96 p., 2020, Boom Filosofie, € 12,50, E-book € 7,50

U P D A T E
Sinds medio oktober 2020 is 40 stellingen over de wetenschap gratis in PDF te downloaden bij uitgeverij Boom: www.boomfilosofie.nl/media/26/40_stellingen_open_acces(1).pdf

Goed geschoold

Omslag Goed geschooldGoed geschoold is een bewerking van de thesis die Bram Verhulst ter afronding van zijn masteropleiding Bestuurskunde schreef. De auteur begint zijn boek met een voorstel van een gedachte-experiment door antwoorden te geven op vragen hoe we eigenlijk denken over onderwijs als cultureel en maatschappelijk fenomeen? Stel dat de antwoorden, komend van de politiek, het onderwijs en andere betrokkenen, daadwerkelijk gevonden waren en min of meer eensluidend, wat zou dat betekenen? Nog los van iedere inhoud: de gevolgen zouden immens zijn. Het onderwijs zou vooral een heel duidelijk ijkpunt krijgen. We zouden precies weten waarom het onderwijs er is, en dus zou het onderwijs precies weten wat het te doen staat: het zou alleen nog maar hoeven te doen wat de bedoeling is.
Goed onderwijs doet wat het hoort te doen, wat het zou moeten doen – anders is het geen goed onderwijs.

Verhulst treedt met zijn boek buiten de gebaande paden en gaat op zoek naar een nieuwe manier van denken over goed onderwijs. Centraal staat het idee dat sociale praktijken, waaronder het onderwijs, een intrinsieke betekenis hebben. Wat goed onderwijs is, ligt in het onderwijs zelf besloten.
Verhulst ontwikkelt stap voor stap deze gedachte om uit te monden bij een nieuw bestuurskundig perspectief. Prof. Hans Boutellier noemt het In zijn Voorwoord een nieuwe bestuurskunde voorbij het ‘waardeloze’ managementdenken, De wijze waarop Bram Verhulst naar het onderwijslandschap keek, leverde veel op.
Zoals het schaakspel vraagt zo goed mogelijk te schaken, zo is de school een uitnodiging tot goed onderwijs. Hoe dat er precies uitziet is onderwerp van discussie. Maar ‘het goede’ dat besloten ligt in de onderwijspraktijk dient wel het uitgangspunt te zijn voor dat gesprek – het is het object van de ‘onderwijs-begeerte’.

Verhulst doet vijf aanbevelingen voor de onderwijspraktijk waar het onderwijs haar voordeel mee kan doen:

1. Herbezinning op de betekenis van onderwijs. De belangrijkste vragen zijn: waar draait het om als we het over onderwijs hebben? Wat is de plaats van onderwijs in onze maatschappij? Hoe stellen we ons beleid daarop af? Onderwijzers en onderwijsbestuurders zouden er goed aan doe zichzelf dit soort vragen te stellen. Als u werkzaam bent in het onderwijs vraagt u zichzelf dan eens af: doen we er goed aan om progressief te zijn op de manier waarop we dat zijn? En: hoe steekt een mens volgens mij in elkaar?

2. Onderwijzers en onderwijsbestuurders in staat stellen van zichzelf uit te gaan als het aankomt op vragen als: wat is in het hier en nu ‘het goede’ in en aan onderwijs? Zij bepalen dat uiteindelijk samen. Het vooraf gegeven ‘goede’, waar goed bestuur omgang mee dient te vinden, ligt daarmee in handen van iedereen die dagelijks in het onderwijs werkt. Advies: neem geen adviesbureaus in de arm als u als onderwijsprofessional wilt bepalen of achterhalen waar u precies staat. Denk zelf na. Raadpleeg eventueel iemand die u kan helpen door uw denkproces te begeleiden, maar laat uw antwoord niet over aan mensen die niet dagelijks voelen wat er in het onderwijs gaande is.

3. Het is noodzakelijk dat u zich tijdens de zoektocht niet laat afleiden door cijfers of grafieken. Wat goed is aan onderwijs laat zich niet in getallen vatten, maar in goede gesprekken. Doorbreek het idee dat slimme (technische) oplossingen eventuele problemen of vraagstukken wel in de kiem smoren. Behandel het onderwijs niet als een machinale interventie in de ontwikkeling van leerlingen, zoals in het evidence-based werken gebeurt. Op die manier reduceert u zowel zichzelf als de leerlingen namelijk tot apparaten of computers die vanzelf een bepaade output genereren, zolang we er maar een bepaalde input in stoppen.

4. Als u de leerlingen wilt laten bloeien terwijl ze groeien, vraagt u zich dan eens af: is de ontwikkeling van leerlingen te vatten in groeicijfers, of gaat het vooral om persoonlijke, gevoelsmatige en culturele ontwikkeling? Als we ontwikkeling letterlijk opvatten als ont-wikkeling – als het weghalen van de wikkel rond een chocoladereep, om te komen tot datgene waar het echt om gaat -, wat moeten we dan te zien krijgen wanneer we de wikkel van leerlingen hebben verwijderd? Het antwoord op dit soort vragen hangt helemaal af van uw oriëntatie op de twee grondmotieven van mensbeeld en progressiviteit; doe met die wetenschap uw voordeel.

5. Doe wat u kan, ook al blijft dat binnen de context van uw klaslokaal of uw afdeling. Laat u niet verleiden door het idee dat u slechts een enkeling bent, of dat u slechts invloed heeft op uw (hoge)school, universiteit of onderwijsinstelling anderszins. Nadenken over ‘het goede’ aan onderwijs kan ook op hele lokale schaal veel richting geven, ook als het alleen leidt tot conclusies wat niet ‘het goede’ aan onderwijs is. In dat geval weet u in ieder geval wat u niet moet doen, en waar het niet heen moet.
Het is zoals Aristoteles al zei: om het juiste midden (‘het goede’) te treffen, moeten we ‘het minste kwaad kiezen’. ‘Door ons verre te houden van wat fout is zullen wij het midden (‘het goede’) bereiken, precies zoals men doet als men kromgetrokken hout wil rechtbuigen’.

Bram Verhulst studeerde bestuurskunde, geschiedenis en filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Inhoudsopgave downloaden: https://warehouse.budh.nl/system/assets/uploads/001/119/527/f93634778cb6719e277f8fa48502c29f910314e9/9789462361423_toc_original.pdf

Goed geschoold. Over waarden in het onderwijs en andere praktijken, door Bram Verhulst, 209 p., 2020, Boom Uitgevers Den Haag, € 29,50

JONG & Ambtenaar 2020

Elk jaar verschijnt in november een nieuwe editie van het tijdschrift JONG & Ambtenaar dat gaat over werken bij de overheid. De uitgave komt tot stand met steun van Binnenlands Bestuur, tijdschrift en journalistieke nieuwssite voor ambtenaren en bestuurders. Doel van het jaarboek is jongeren enthousiast maken voor een loopbaan bij de overheid. De taken van de gemeente, de provincie, het rijk en het waterschap zijn zeer divers. In feite is werk bijna nergens zo gevarieerd en afwisselend als bij de overheid.
Het magazine wordt verspreid in een oplage van 15.000 exemplaren onder laatstejaars studenten HBO en VWO, ambtenaren tot en met 35 jaar en jonge ambtenarennetwerken.

In editie 2020 (gepubliceerd in november 2019) staat een interessant overzicht van de resultaten van een onderzoek onder jonge ambtenaren. Het betreft het door fonds A & O Gemeenten geleide Onderzoek Jong@Gemeenten waarin jonge gemeenteambtenaren gevraagd werd naar hun werkbeleving. Ruim 80 procent is tevreden over het werk. Tweederde wil graag blijven, maar stuit op bureaucratie en mist doorgroeimogelijkheden. Opvallend vaak gebruikten de jonge ambtenaren het woord impact. Het blijkt dat ze meer impact willen. Vroeger noemde we het wel ‘de wereld verbeteren’. Of ‘zinvol werk’ verrichten.
Willen deze jonge ambtenaren meer invloed uitoefenen op de samenleving en de inwoners van een gemeente of op de eigen collega’s of organisatie?
Een vijfde van de jonge ambtenaren geeft aan dat de invloed die zij hebben op beleidsniveau niet naar verwachting is. Deze teleurstelling is er ook bij de verwachte impact op het dagelijkse leven van burgers en collega’s. Juist ruimte geven aan impact is kennelijk belangrijk om jonge ambtenaren te binden.

Een ander punt voor de jonge ambtenaren is de bureaucratie, ‘dat ontembare monster’. Nu is bureaucratie een ‘fact of life’ bij de overheid. Dat valt niet te ontkennen. Bureaucratie is niet ‘slecht’ of ‘goed’, bureaucratie heeft een reden. Maar, de frisse blik of de wat meer onorthodoxe aanpak die jongeren vaak meenemen is meer dan welkom en soms zelfs wat er van hen verlangd wordt, aldus Mireille Stuart, programmamanager Arbeidsmarkt bij het fonds
A & O Gemeenten: “Jonge ambtenaren (en trainees) stellen vragen die anderen niet stellen (‘waarom doen we dat zo?’), doorbreken vaste patronen en gebruiken”.
Ambtenaar zijn is volgens Stuart ook een ambacht. “Het werk bij een gemeente moet je in de vingers krijgen. Je kunt leren hoe je met bureaucratie kunt omgaan en toch je doelen bereiken”.

Brandon Pouw, verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019 schreef het Voorwoord. Pouw is beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken bij de Provincie Zuid-Holland en reflecteert op het ambtenaarschap, de overheid en de burger. Hij kijkt tegelijkertijd vooruit, naar een overheid van de toekomst. Misschien is het niet zo’n gek idee als de professionele ambtenaar af en toe wat meer denkt vanuit zijn eigen persoon, als burger. Wees niet alleen ambtenaar, blijf burger, is het devies.

Het magazine bevat veel portretten van jonge ambtenaren in functies variërend van privacy-specialist bij de gemeente Groningen tot stedebouwkundig ontwerper, van adviseur monumentenzorg tot beleidsmedewerker Sociaal Domein of beleidsadviseur Jeugd.

Het artikel Volop kansen voor jongeren in Brussel gaat in op de ondervertegenwoordiging van Nederland in Europa. Half zoveel jonge Nederlanders hebben momenteel ambtelijke functies binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement als zou moeten Er is een gebrek aan Nederlanders op managementposities. Een medewerker zegt: “Studenten die hier op bezoek zijn, ook al studeren ze Europese Studies, steken maar af en toe hun vinger op als gevraagd wordt wie een Europese carrière ambieert”.
Er zijn dus volop mogelijkheden voor jonge Nederlandse ambtenaren in Brussel. Jonge gemeenteambtenaren kunnen prima de stap naar Europa wagen. Ze kunnen bijvoorbeeld gedetacheerd worden door hun eigen organisatie als nationaal expert, op het gebied van regionale ontwikkeling, landbouw of milieu.
Het beeld dat mensen vaak hebben van de EU is dat het bureaucratische kolossen zijn. Een EC-woordvoorder: “Banen binnen de Europese instellingen zijn heel aantrekkelijk. We hebben niet zulke fancy kantoren als Silicon Valley. Maar je krijgt de mogelijkheid om direct de besluiten te helpen vormgeven die Europa’s toekomst beter maken en een positieve invloed hebben op het leven van meer dan 500 miljoen Europeanen. Bovendien werk je met 28 verschillende culturen. Daardoor heb je de gelegenheid persoonlijk enorm te groeien”.

De laatste vijf pagina’s van het magazine worden gevuld met namen en adressen van netwerken voor jonge ambtenaren.

De digitale versie van JONG & Ambtenaar 2020, gepubliceerd in november 2019, is te lezen op: https://onlinetouch.nl/binnenlandsbestuurmarketing/bb-jong-and-ambtenaar-2020?html=true#/0/
Een gedrukt exemplaar (114 pagina’s ) kan worden aangevraagd per e-mail: sales@binnenlandsbestuur.nl
Vermeld in de mail bij Onderwerp: Bestellen jaarboek JONG & ambtenaar 2020

 

Dat had niet zo gemoeten!

Oud-topambtenaar Roel Bekkers schrijft in het Voorwoord van zijn boek Dat had niet zo gemoeten! Fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas dat hij verknocht is aan de overheid: “Ik heb vele jaren bij de overheid gewerkt, ik heb als consultant de overheid geadviseerd en ik heb er al hoogleraar over gedoceerd. Mede door onze voortreffelijke overheid is Nederland van de welvarendste landen ter wereld, en ik vind het fantastisch dat ik daar een beetje aan heb bijgedragen. Maar ik heb ook zorgen over de overheid die niet alleen maar toenemen omdat ik ouder wordt. Veel gaat goed, maar veel ook niet. Maatschappelijke problemen passen niet meer in de traditionele hokjes van de overheid maar overschrijden grenzen. En daar gaat het vaak fout. Er sluipt te veel haast in het overheidswerk. Beeldvorming wordt belangrijker dan inhoud. De overheid krijgt steeds meer onoplosbare dilemma’s en onuitvoerbaar beleid op haar bordje, en de toenemende verwarring in de politiek versterkt dat nog eens. Politiek-ambachtelijke verhoudingen komen meer en meer onder spanning te staan. In dit boek analyseer ik – vooral op basis van mijn eigen ervaringen maar ook door goed op te letten – wat er niet goed gaat. En ik doe suggesties ter verbetering, want ik houd van een sterke overheid die op haar taak berekend is”.

Bekker heeft bijna honderd casussen waar het misging bestudeerd voor zijn boek. Volgens hem is het niet zo moeilijk een verzameling aan te leggen over overheidsfouten, maar het probleem is wel: welke definities en criteria leggen we aan bij de beoordeling?
Bekker: “Wat de een een fout of mislukking noemt, hoeft dat nog niet te zijn in de ogen van een ander“.
De oorzaken van de fouten vormen de hoofdlijn van het boek. Maar voordat Bekker daaraan begint dient de vraag te worden gesteld: Hoe groot is het probleem eigenlijk?
Het is een belangrijke vraag. Volgens Bekker zijn er “mensen die geloven dat wat naar buiten komt slechts de top van de ijsberg is. In hun ogen neemt het aantal mislukkingen ook toe, de overheid leert niets van haar fouten en blijft volharden in verkeerd beleid. Vaak hebben ze al een negatieve opvatting over de overheid als zodanig en de kwaliteit van overheidsoptreden in het bijzonder. Elk incident draagt bij aan versterking van dit gevoel. Bovendien zijn er velen die van mening zijn dat de overheid geen fouten mag maken, elke fout is er een te veel. Of die de overheid zien als geluksmachine. Als geluk uitblijft, ligt dat aan de machine.
Dan zijn er nog die vinden dat fouten onvermijdelijk zijn, dat private bedrijven ook vaak fouten maken die dan bovendien dikwijls weer op het bordje van de overheid komen”.

De verhoudingen tussen het politieke deel van de overheid en het ambtelijke deel komen onder bepaalde omstandigheden ook onder druk te staan. De politiek wijt veel van wat er misgaat aan gebrek aan politieke sensitiviteit van de ambtenaren. Ambtenaren vinden op hun beurt dat hun politieke leiders veel te gemakkelijk met de waan van de dag meegaan, hen opzadelen met onuitvoerbare opdrachten en als het moeilijk wordt niet voor hun mensen gaan staan.

Uiteraard is de belangrijkste vraag van het boek: Wat kunnen we doen om de kans op fouten te verminderen? Bekker is niet optimistisch over het leervermogen van de overheid. Veel fouten komen vaker dan een keer voor. In veel gevallen is te zien dat men niet voldoende geleerd heeft van het verleden, soms misschien ook omdat men druk bezig is geweest met het optrekken van een rookgordijn of het verzinnen van excuses die men vervolgens zelf is gaan geloven. Of men ziet af van enige maatregelen omdat die gemakkelijk uitgelegd kunnen worden als het bekennen van schuld.

Bekker gelooft niet alleen aan de heilzame werking van een goede sterke overheid als het gaat om algemene maatschappelijke belangen, hij gelooft ook in het nut van goed management. Veel problemen en mislukkingen komen voort uit slecht management. Volgens Bekker zijn managers bij de overheid nodig en niet overbodig zoals wel eens wordt gedacht. Hij vindt het een onjuist beeld dat overheidsmanagers de professionals van hun werk afhouden.
Met die opvatting zullen veel professionals het uiteraard niet eens zijn. Zij denken er anders over zoals de ervaring hun heeft geleerd. Denk alleen al aan leraren, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, politiemensen en rechters die zich wel degelijk gehinderd voelen in de uitoefening van hun beroep.

 Omvangrijke door Bekker geanalyseerde casussen:
– De AWBZ en daarbinnen het PGB
– De HSL Zuid
– Aardgas Groningen
– Ongeluk mortiergranaat Mali
– Oostvaardersplassen en Oostvaarderswold
– De zaak-Bart van U

Op pagina 357 staat een overzicht van alle 98 casussen:
Op plaats nummer 94 – 98 staan:
– Volkert van der G: foto
– Vuurwerkramp Enschede
– Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
– World Expo Milaan
– Zwarte Maandag/EU

Bekkers slotwoorden betreffen een waarschuwing: “Het vertrouwen in de overheid is scherp gedaald de laatste decennia. Daar zijn heel wat nuanceringen voor te bedenken. Bovendien spelen de fouten van de overheid daarbij slechts gedeeltelijk een rol. Maar aan die fouten is wat te doen, en dat vereist veel veranderingen. Komen die er niet, dan zakt het prestatievermogen verder en daalt het vertrouwen nog meer. En dan dreigt groter onheil. Revoluties treden altijd op daar waar de publieke zaak veronachtzaamd is. En hoewel velen gecharmeerd zijn van revoluties, lijkt het me geen wenkend perspectief”.

Dat had niet zo gemoeten! – Fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas, door Roel Bekker, 400 p., 2020, € 37,50, Boom Uitgevers Den Haag

 

Doen, durven of de waarheid?

Omslag Doen, durven of de waarheidWie en wat te geloven in tijden van crisis met alle misinformatie op internet? In de essaybundel Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden leggen jonge wetenschappers uit wat we écht weten over politieke misinformatie op internet en sociale media. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en De Jonge Akademie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben de handen ineengeslagen en jonge talenten uit verschillende disciplines uitgenodigd om verslag te doen van hoe het ervoor staat met waarheidsvinding in onze democratie.

De bundel is samengesteld door Jeroen de Ridder – filosoof en momenteel voorzitter van De Jonge Akademie, Rens Vliegenthart – communicatiewetenschapper en voormalig lid en voorzitter van De Jonge Akademie, en Jasper Zuure – sociaal psycholoog en senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur.

De bundel is een vervolg op de eerder verschenen essaybundel #Woest. De kracht van verontwaardiging, samengesteld door Sarah L. de Lange en Jasper Zuure. Ook bouwt de essaybundel voort op het ROB-advies Zoeken naar waarheid waarin de Raad adviseerde waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk. In Doen, durven of de waarheid wordt dieper ingegaan op de vraag hoe waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk.

Robbert Dijkgraaf: “De maatschappij raakt tegenwoordig regelmatig geïnfecteerd met viraal nepnieuws. […] Dit boek is een hoognodig vitaminesupplement voor het maatschappelijk afweersysteem. Ik ben ervan overtuigd dat de wetenschap en de samenleving uiteindelijk sterker en weerbaarder uit deze crisis komen”.


Inhoud

Voorwoord Robbert Dijkgraaf  7
Inleiding: Waarheidsvinding in de democratie in digitale tijden, Jeroen de Ridder, Rens Vliegenthart en Jasper Zuure  10

I  De veranderende context van waarheidsvinding in de democratie

1. Nederland in 1848: Een publiek debat als garantie tegen revolutie? Niels Ottenheim en Geerten Waling  37
2. Consensusvorming en gedeelde waarheid in de verzuilde en ontzuilde samenleving, Caspar van den Berg  52
3. Het digitaal herontwerpen van de democratische rechtsstaat, Haye Hazenberg  71
4. Nieuwe uitdagingen voor de journalistiek in het tijdperk van nepnieuws, Loes Aaldering, Jana Laura Egelhofer en Sophie
Lecheler  87
5. Debatlab: Vormgeven aan een nieuwe ruimte voor debat, Daniëlle Arets, Leon Heuts  104

II  Het stimuleren van kritisch burgerschap

6. Nieuwsconsumptie en politieke betrokkenheid in een digitaal medialandschap, Sanne Kruikemeier  123
7. Jongeren, media en democratie: Wat adolescenten vinden en onderwijs kan bijdragen, Hessel Nieuwelink  136
8. Vaccineren tegen nepnieuws, Jon Roozenbeek en Sander van der Linden  151
9. Hoe taal kan helpen een onderscheid te maken tussen leugen en waarheid, Sophie van der Zee  167
10. Het gebruik van digitale stemhulpen: Wijzer stemmen, of alleen met meer zelfvertrouwen? Bregje Holleman, 183

III  Beïnvloeding op digitale platforms

11. Algoritmische autoriteit en epistemische onrechtvaardigheid, Fleur Jongepier  201
12. Van mening veranderen op Twitter? Zwarte Piet als casus, Catarina Dutilh Novaes, Emily Sullivan, Thirza Lagewaard en Mark Alfano  219
13. Politici en nieuwe media: Posten voor eigen parochie? Kristof Jacobs en Niels Spierings  239
14. Microtargeting: Hoe werkt het? Tom Dobber  257
15. Microtargeting en de bescherming van de publieke sfeer, Tom van der Meer  273
Verantwoording  287
Over de auteurs  289

Essaybundel: Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden, samengesteld door Jeroen de Ridder, Rens Vliegenthart en Jasper Zuure, Amsterdam University Press (AUP), 294 p., 2020, € 19,99, E-boek € 14,99
Downloaden Voorwoord en Inleiding: https://beroepseer.nl

Omgaan met ongelijkheid

Omslag Omgaan met ongelijkheid door Rineke van DaalenHoe kan het dat het in Nederland gewoon is om mensen in te delen in twee groepen, in hoog- en laagopgeleiden, in winnaars en verliezers van de modernisering, vraagt Rineke van Daalen zich af? Nederland is een gelaagde middenklasse-samenleving. Waar komt het idee van een wegvallende middenklasse dan toch vandaan?
Van Daalen is socioloog en auteur van het boek Omgaan met ongelijkheid – Over het oude leren en het nieuwe werken, waarin deze tweedeling ter discussie wordt gesteld.
Het boek is het derde deel van een drieluik dat gaat over onderwijs, beroep en sociale gelaagdheid. Het eerste deel gaat over het vmbo, het tweede over het werk van mbo’ers en het laatste deel gaat over middelbaaropgeleiden en de verscheidenheid aan beroeps- en maatschappelijke mogelijkheden van (v)mbo’ers. Er zijn de laatste jaren nieuwe soorten werk bijgekomen, er zijn nieuwe werksituaties ontstaan en er zijn ingrijpende verschuivingen gaande.

Omgaan met ongelijkheid is in alle opzichten een verfrissend boek. De lezer wordt gedwongen  vooropgezette meningen en vooroordelen over het beroepsonderwijs opzij te zetten en aangespoord met onbevangen blik Van Daalens perspectief te volgen.

Van Daalen legt uit waarom de tweedeling algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs achterhaald is en brengt de door haar onderzochte nieuwe verhoudingen in beeld. Voorts gaat ze in op de voor- en nadelen van de ontwikkelingen in het onderwijs van de afgelopen decennia. Aan de ene kant is er het succesverhaal van de bijdrage van het onderwijs aan de vermindering van sociale ongelijkheid. Aan de andere kant heeft de verlenging van de leerplicht en de uitbreiding van het aantal jaren van de jongerenopleiding geleid tot een inflatie van de waardering van onderwijsprestaties, onderwijstypen en diploma’s. Opleidingen die eerder een voorrecht waren, zijn nu het te behalen minimale niveau van kinderen. Ook de inspanningen van mbo’ers die na de leerplicht hebben doorgeleerd vinden weinig erkenning zoals blijkt uit de categorisering ‘laagopgeleid’. Scholingsduur en veelzijdigheid van takenpakketten worden niet op waarde geschat. Wel hebben ze de verschillen hoog- en middelbaaropgeleiden kleiner gemaakt, maar dat is nog niet goed doorgedrongen. Er is eerder sprake van narcisme van de kleine verschillen en het aanscherpen daarvan.

Feit is evenwel dat veel middelbaaropgeleiden momenteel nieuwe beroepen uitoefenen. Ze maken gebruik van digitale technologie, ze werken in bedrijven die op het wereldtoneel opereren en ze zijn sociaal en emotioneel vaardig. Ze dragen geen stofjas, zitten niet onder de smeerolie en zijn geen verliezers van de modernisering.
Van Daalen onderzocht de alledaagse praktijk van verschillende werksoorten, zoals die van fietsenmakers, medisch fotografen, zadenkwekers, en ze laat zien dat die beroepsuitoefening een nieuwe ambachtelijkheid vergt, waarop het huidige onderwijs niet is ingesteld.
Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs blijven hangen aan oude maatschappelijke tegenstellingen.

De vermolmde hiërarchische tweedeling in het Nederlandse onderwijsstelsel – hoofd en hand, theorie en praktijk, algemeen vormend en beroeps, vmbo en vwo, mbo en hoger onderwijs – vinden hun oorsprong in een maatschappij met twee duidelijk tegenover elkaar staande sociale klassen, waarvan de ene met handarbeid werd geassocieerd, de andere met hoofdarbeid. Maar deze tweedeling is niet langer geldig wil je leerlingen voorbereiden op een keuze uit het huidige, rijkgeschakeerde beroepsleven. De categorisering en bijbehorende onderwijsinstellingen geven onvoldoende ruimte aan jonge mensen talenten met elkaar te combineren en ze voor te bereiden op de veelzijdige werkzaamheden van ambachtslieden-nieuwe-stijl.
De tweedeling dient daarom te worden afgezworen, in het curriculum van het basisonderwijs, maar ook in de scholing aan twaalfjarigen en ouder. Op die manier ontstaat er een optimale verscheidenheid aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Zo’n ingreep zou neerkomen op een verlenging van de basisschool, waarvan het curriculum in hogere klassen steeds meer zou kunnen uitwaaieren. Het zou uitstel van selectie betekenen, en leerlingen zouden een langere periode krijgen om zich in alle breedte te ontwikkelen en zo te ontdekken waar hun belangstelling en talenten liggen. Een positief neveneffect zou zijn dat kinderen elkaar ook na hun twaalfde jaar blijven ontmoeten.

Aan het slot van het boek schrijft Van Daalen dat het voortgezet onderwijs weliswaar gescheiden werelden kent, maar dat daarbuiten er een ander beeld te zien is van huidige maatschappelijke verhoudingen:

“Zo vertellen mijn observaties een ander verhaal. In interacties ondervinden middelbaaropgeleiden meer erkenning dan in abstracte denkbeelden Mijn observaties van mensen aan het werk corresponderen niet met de gangbare ideeën over ‘de groeiende kloof’ tussen rijk en arm, of tussen hoog- en laagopgeleiden. Kennelijk bestaat er een ruimte tussen wat mensen zeggen en denken, en wat ze in elkaars aanwezigheid doen. Klasse, status, macht of persoonlijkheid blijken niet zonder meer een weerslag te hebben in gedrag in alledaagse situaties. Zo kan een opleiding iemand predisponeren voor bepaald gedrag, maar gedrag is daartoe niet volledig te herleiden. Ook situationele verhoudingen hebben daarin een rol en die kunnen zozeer veranderen dat aangeleerde gewoonten, gevoelens en ideeën daarmee niet langer corresponderen. Het streven om middelbaaropgeleiden meer erkenning te geven is dan te beschouwen als een inhaalslag, als een manier om het denken over middelbaaropgeleiden beter in overeenstemming te brengen met hun maatschappelijke positie. De erkenningsmanoeuvres zijn dan als een inhaalslag te beschouwen.

Natuurlijk zijn er sociale scheidslijnen en kloven, natuurlijk zijn er homogene enclaven waar alleen jongeren elkaar treffen of alleen liefhebbers van klassieke muziek, waar vooral immigranten wonen of studenten. Die kloven kunnen problematisch zijn, zoals de scheiding tussen het vmbo en andere vormen van voortgezet onderwijs. Maar ook wanneer sprake is van gescheiden werelden vinden er nog steeds ontmoetingen plaats tussen mensen uit verschillende sociale lagen, mensen met verschillende leeftijden, kleuren en gender; tussen allerlei mensen die elkaar bij toeval treffen. Op straat in parken en het openbaar vervoer, in talloze werksituaties en dan in verschillende rollen, in kerken en kroegen, in publieke instellingen of op verjaarspartijtjes. Hoe mensen daar, over sociale scheidslijnen heen, met elkaar omgaan is een interessant onderzoeksgebied.
Waar treffen ze elkaar, wanneer ervaren ze situaties als ongemakkelijk, hoe gedragen ze zich daarin, en welke veranderingen doen zich daarin voor?
Ontmoetingen tussen mensen van allerlei pluimage zijn tijdsgebonden en veelzeggend. Ze vertellen ons over de tijd waarin we leven, over sociale hiërarchieën en over kwesties van moraal en eer. Wie alleen kijkt naar ‘gescheiden werelden’ komt niet aan zulke vragen toe”.

In het Voorwoord van haar boek vraagt Van Daalen zich af of ze wel goed keek en niet door een te rooskleurige bril: “Nee, ik denk dat het eerder zo is dat ik vaak door de werkelijkheid werd verrast Die is veelkleuriger dan je denkt, ook veelkleurigier dan veel sociologen denken”.

Inhoudsopgave Omgaan met ongelijkheid:

1. Een schets van het toneel: onderwijs en beroep
2. Veranderend werk
3. Werk en technologie
4. Werk en maatschappelijke veranderingen
5. Nieuwe bedrijven: digitalisering en mondialisering
6. Over gelijkheid en verschil, op school en daarbuiten
7. Sociale gelaagdheid in de 21ste eeuw
8. Over de kleine verschillen in het grote midden
Bibliografie

Omgaan met ongelijkheid – Over het oude leren en het nieuwe denken, door Rineke van Daalen, 184 p., 2019, € 22,08. Bestellen op: https://www.boekenbestellen.nl/boek/omgaan-met-ongelijkheid/9789402118285
en
https://rinekevandaalen.nl

Leve de amateur

Omslag boek Leve de amateurDe oorspronkelijke titel van Leve de amateur van Andy Merrifield luidt: The amateur: The pleasure of doing what you love. De ondertitel van de Nederlandse vertaling is wat stelliger: Een hartstochtelijk pleidooi tegen de terreur van de professional.

Leve de amateur gaat over een wereld die wij, gewone mensen, aan het verliezen zijn. Oorzaak daarvan zijn de professionals, de overal aanwezige deskundigen. Professionals ontslaan en evalueren, meten en adviseren, plannen en regelen het leven van miljoenen mensen overal ter ter wereld. Kortom, professionals zijn de machthebbers die het voor het zeggen hebben in de maatschappij. Tegenover de professionals staan de amateurs, mensen die maar wat liefhebberen, die dingen niet doen om er de kost mee te verdienen, maar als hobby, in het weekeind, in hun vrije tijd. Ze mogen op hun eigen wijze ‘deskundig’ zijn en iets echt goed kunnen – tuinieren, toneelspelen of aan auto’s sleutelen – maar het blijft amusement, iets onbelangrijks. Professionals daarentegen gaan op een gewichtige, instrumentele manier te werk Ze zijn er om aangehoord en serieus genomen te worden.

Een duizelingwekkend scala aan professionele en deskundige instanties beheerst ons sociale, economische en politieke leven. Deskundigen regelen hoe we tegemoetkomen aan maatschappelijke noden en wijzen openbare dienstverlening toe. We treffen ze aan op alle niveaus van overheidsbestuur en economische besluitvorming, in de gezondheidszorg en de onderwijspolitiek. Zij formuleren de algoritmen van het wetenschapsbedrijf en bepalen de taal van de bedrijfswetenschap. Ze houden toezicht op onderzoek en ontwikkeling, en halen de opbrengsten van patenten en intellectuele eigendomsrechten binnen. Men vertelt ons dat ons uiterst ondemocratische vrijemarktsysteem zichzelf reguleert, maar de manier waarop consultants , adviesbureaus en denktanks dit systeem ondersteunen is niet bijzonder laisser-faire.

Professionele deskundigen instrueren ons wat me moeten leren, wat we moeten lezen en wat we moeten verkopen. Zij beslissen welke aspecten van de publieke cultuur we moeten afschrijven, welke bestedingen geen economische waarde hebben, en welke banen ‘inefficiënt’ zijn.
Deskundigen bepalen hoe we ons in het openbaar moeten presenteren, hoe we onze arbeidsvoorwaarden moeten specificeren, hoe we moeten spreken, hoe we moeten schrijven. Als we geld hebben, weten zij het beste hoe we dat kunnen investeren, hoeveel belasting we moeten betalen, en wat onze wettelijke rechten zijn. Zelfs politici krijgen van deskundigen richtlijnen aangereikt hoe zij moeten besturen. Deskundigen geven vorm aan onze persoonlijkheid, bepalen de waarde van onze verwachtingen en verlangens, adviseren ons over hoe we moeten leven en hoe we moeten sterven.

Nu is het niet zo dat alle deskundigen het per se bij het verkeerde eind hebben. Het probleem is meer de mantel van macht waarin zij zich vandaag de dag hullen, de mate waarin zij onaantastbaar en oppermachtig lijken te heersen. In hoe ze ons tegelijkertijd verleiden en afpersen, zijn deskundigen zowel een nieuwe kerk als een nieuwe maffia. De irrationaliteit van hun rationele organisatie geeft hun daarbij een geheel eigen bekwaamheid, die ze nauwelijks hoeven te verantwoorden.

De auteur van Leven de amateur is de Engelsman Andy Merrifield die zich urban theorist noemt. Jarenlang gaf hij les over urbanisme, sociale theorieën en literatuur. Hij schreef een biografie van Henri Lefevre, Guy Debord en John Berger, alsmede  talloze artikelen voor diverse tijdschriften.

Merrifield noemt zijn boek een pleidooi tegen de terreur van de professional en doet dat op overtuigende wijze. Dagblad de Financial Times noemt zijn boek “erudiet en boeiend geschreven, verfrissend”.
Anders dan de professional, is de visie van de amateur op de werkelijkheid omvattender en meer eclectisch. Die visie laat zich niet inperken door conservatisme en bekrompenheid, of door deskundigen die geheel opgaan in de verdediging van hun eigen domein van geleerdheid.
Amateur zijn betekent uitdrukking geven aan het woord liefhebber, iemand die iets doet puur omdat hij er genoegen aan beleeft. In veel gevallen zijn amateurs competenter dan professionals, omdat ze inniger verbonden zijn met wat ze doen. Wat ze doen is namelijk wie ze zijn.

Merrifield hoopt op een revolutie van de amateurs. Amateurpolitiek is de antithese van de professionele democratie. Het is een praktijk die amateur-identiteiten helpt losmaken, ze laat uitstromen, die het deksel op de gevestigde politiek optilt. Met ‘amateurpolitiek’ bedoelt Merrifield een politiek die onder de institutionele radar blijft en waar slimme, niet-gespecialiseerde mensen bij betrokken zijn. Waarschijnlijk zal amateurpolitiek ‘onofficieel’ zijn, in elk geval in eerste instantie. Ze vindt plaats buiten partijpolitieke structuren, buiten het parlementarisme, buiten professionele organisaties;  misschien wel buiten de wet.

Merrifield blijkt zeer belezen en citeert vele passages uit de literatuur, om aan te tonen dat het zich toeëigenen van macht door groepen mensen en instituten er altijd is geweest en in de ergste gevallen kan leiden tot een totalitaire samenleving of een dictatuur met hersenspoeling en algehele controle van de burger.

Misschien is de tijd rijp, hoopt Merrifield, dat gewone mensen, de burgers,  grootschalig gaan participeren in de maatschappij en zich gaan verzetten tegen dingen die ze niet willen en opkomen voor dingen die ze wel willen. Kleinschalige participatie, individuele verzetshandelingen, anderen bewust maken van hun situatie op het werk en aanzetten tot langzaamaanacties, actievoeren op een openbare plaats. Een kleine daad van burgerlijke ongehoorzaamheid kan tot belangrijke ontwikkelingen leiden en groot effect hebben op de politiek.
“Onopvallende personages kunnen uitgroeien tot belangrijke protagonisten en activisten, en van wezenlijk belang zijn voor sociale transformaties die af en toe een revolutionaire wending nemen”.
En wees gerust. Revolutie hoeft niet direct geweld te betekenen. Het uiteenvallen van de Berlijnse Muur was revolutionair én geweldloos.

Leve de amateur, door Andy Merrifield, uitgeverij Lemniscaat. 246 p., 2019, € 19,95

 

Dat ene dilemma

Boekomslag Dat ene dilemmaIn de bundel Dat ene dilemma doen drie veteranen, een brandweerman, een politieagent, een rechter, een humanitair werker, een gezinsvoogd, een psychotherapeut en een neuroloog hun verhaal. Ze vertellen over het ene dilemma dat hen altijd is bijgebleven. Over situaties waarin het niet mogelijk is een ‘juiste’ keuze te maken. Over momenten waarop morele waarden kunnen botsen. Over beslissingen die niet alleen jezelf, maar ook anderen raken. Kortom, over morele dilemma’s die soms verstrekkende consequenties hebben voor het leven van anderen.

De bundel is gemaakt op initiatief van het Veteraneninstituut en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, een onafhankelijke instelling gespecialiseerd in de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Morele dilemma’s hebben vanouds aandacht gekregen in het militaire bedrijf; het Veteraneninstituut heeft ‘morele keuzes’ zelfs als jaarthema gekozen.
Juist omdat morele dilemma’s tijdens oorlogen en vredesmissies vaak voorkomen en de gevolgen van de gemaakte keuzes blijvende gevolgen hebben in het leven van veteranen en dit zelfs kunnen ontwrichten.

Tien professionals waren bereid hun verhaal te doen. De auteurs vroegen hen expliciet naar dat ene dilemma. Ze zochten naar een concrete situatie die blijvende indruk op hen gemaakt heeft, waarin zij een onmogelijke keuze moesten maken en verschillende morele waarden op het spel stonden en die ook twijfels veroorzaakte. Uit de gesprekken bleek dat in vrijwel alle gevallen het dilemma werd gevormd door zoveel meer dan alleen de feitelijke gebeurtenissen op dat ene moment. De voorgeschiedenis, eigen overtuigingen en persoonlijke redenen om voor het werk te kiezen, waren bijvoorbeeld van belang. Dat gold ook voor de meningen van anderen  – familieleden, collega’s of zelfs de publieke opinie -, zowel tijdens als na het incident.

Dat specifieke moment op zichzelf definieerde het dilemma nooit. Vaak moest op dat moment simpelweg, soms split-second, worden gehandeld, was er geen ruimte voor twijfel. In de periode na het moment was die ruimte er soms des te meer; ontstonden twijfels over aannames die vooraf in beton gegoten leken. In veel gevallen was die twijfel ook nu nog niet verdwenen. Wat destijds een moreel dilemma was, blijkt ook jaren na dato en na intensieve overdenking en analyse nog steeds enorm complex, ook voor de interviewers. Niet in elke professie hebben morele dilemma’s dergelijke verstrekkende gevolgen. Maar veel lezers zullen de complexiteit van keuzes en besluiten herkennen, evenals de langdurige worsteling van betrokkenen.

Het gaat in de bundel om uiteenlopende dilemma’s, zich afspelende op verschillende werkvloeren. Alle geïnterviewden spreken op persoonlijke titel, niet namens de organisatie waarvoor ze werken.

De auteurs hopen dat de bundel met verhalen aanzet tot grotere openheid over de dilemma’s waarmee men op de werkvloer kan worden geconfronteerd. Hopelijk draagt bewustwording ook bij tot aandacht van de organisatie om haar werknemers op morele dilemma’s voor te bereiden en hen na afloop daarvan te ondersteunen. Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor collega’s, familie en vrienden – de samenleving als geheel. Als we in kranten lezen, aldus de auteurs in hun Inleiding, over ongelukken en schandalen, hebben we al snel een oordeel klaar. Deze bundel biedt een kijk in de keuken en laat zien wat voor overwegingen, twijfels en kwetsbaarheid achter morele keuzes schuilgaan.

De bundel besluit met een aantal bevindingen:

– Idealen van waaruit de keuze voor een beroep is gemaakt, staan vaak centraal bij een dilemma. Persoonlijke idealen botsen regelmatig met de beroepspraktijk.
– Morele dilemma’s hebben grote impact op professionals.
– Er is geen ‘beste’ manier om met morele dilemma’s om te gaan.
– De organisatie waarbinnen de professional werkt, is van belang voor de omgang met het dilemma.

Een van de geïnterviewden zei: “We moeten leren verdragen dat niet alles oplosbaar is. Dilemma’s laten ons dat zien”. Een ander merkte op dat hij de pijn die hij voelt heeft kunnen omzetten in de drijfveer om de wereld een stukje mooier en veiliger te maken.
Al deze moedige verhalen gaan, aldus de auteurs, niet alleen over dilemma’s en hun vaak nare gevolgen, maar ook over veerkracht en herstel. Wie de verhalen heeft gelezen kan niet anders dan met de auteurs beamen dat we dilemma’s bespreekbaar moeten maken. Situaties kunnen ingewikkeld worden, dat tonen deze verhalen aan. Dat kan snel gebeuren. Hopelijk krijgen we meer begrip voor de positie van professionals.

Dat ene dilemma – Persoonlijke verhalen over morele keuzes op de werkvloer, door Bart Nauta, Hans te Brake, Ilse Raaijmakers, Amsterdam University Press, 109 p., 2019, € 12,99

 

De cliëntenraad in verzorgingshuizen – Wel of geen fopspeen?

Omslag De clientenraad van Binjamin HeylOp de vraag of een cliëntenraad in een verzorgingshuis voor senioren nodig is, zijn twee antwoorden mogelijk. Nee, een cliëntenraad is volledig overbodig, of ja, een cliëntenraad is juist broodnodig.
Auteur Binjamin Heyl van De cliëntenraad in verzorgingshuizen heeft aan den lijve ondervonden wat de taken werk van een cliëntenraad inhouden. Twee jaar lang is hij raadslid in een verzorgingshuis geweest.

Een cliëntenraad is verplicht. Sinds 1996 volgens de Wmcz – Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Vanaf november 2018 is er een nieuwe wet in werking getreden, de Wmcz 2018. Op de site van LOC: zeggenschap in zorg staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Een ervan is de versterking van de positie van de lokale cliëntenraad. Een cliëntenraad heeft een belangrijke, wettelijke taak, zoals de ondernemingsraad heeft.

Een cliëntenraad is een belangrijk onderdeel van een organisatie omdat deze de cliënten vertegenwoordigt. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en ook verzwaard advies op bijvoorbeeld het gebied van hygiëne, voeding, benoeming leidinggevenden. Dat verzwaard advies houdt in dat het management dat advies niet naast zich kan neerleggen.
Om hun taak goed te kunnen uitoefenen, kunnen leden van een cliëntenraad opleidingen en workshops volgen die georganiseerd worden door Netwerk Cliëntenraden in de zorg (NCZ) en LOC: zeggenschap in de zorg. Denk hierbij aan een opleiding tot ambtelijk secretaris voor cliëntenraden en cliëntenraad-ondersteuner of een workshop voor het lezen en beoordelen van een jaarrekening.
Uitgangspunt is dat een cliëntenraad een gelijkwaardige en deskundige macht is die naast de macht van het management en de directie fungeert. Als zo’n raad de taken niet naar behoren uitvoert, gaan de macht van het management en de directie vroeg of laat corrumperen vanwege blinde vlekken en tunnelvisies. De cliëntenraad is dus een gezonde tegenmacht, een vertegenwoordiger van de cliënten om wie het allemaal te doen is.

De titel van Heyls boek stelt een vraag. Of een cliëntenraad nuttig is of niet hangt van veel factoren af. Hijzelf is voorstander van een cliëntgerichte samenwerking tussen cliëntenraad, management en directie en dat kan volgens hem alleen als de cliëntenraad serieus wordt genomen. Als dit uitgangspunt ontbreekt… “kunnen we hoog en laag springen, maar dan fungeert de cliëntenraad als een fopspeen en stelt zij amper iets voor”.

Heyl werd in 2016 uitgenodigd toe te treden tot de cliëntenraad van Warm&VeiligWonen (fictieve naam) van een zorgcentrum voor senioren in Noord-Holland. Alvorens toe te treden deed hij onderzoek, hij had namelijk geen al te hoge verwachtingen. Hem was gebleken dat de cliëntenraad veel op haar dak kreeg en ‘pakken papier’ te verwerken kreeg. De raad kon het werk eigenlijk niet aan; er was te weinig mankracht en het ontbrak aan de nodige kennis: “Men zag kennelijk geen reden om dat aan te geven bij het management of er zelf perk en paal aan te stellen. Er werd wel gemopperd maar niet besproken hoe dat op te lossen […] Het voelde vreemd aan. Een cliëntenraad die, zo leek het, haar oren meer liet hangen naar het management dan naar de cliënten die zij zeiden te vertegenwoordigen. Heel vreemd”.

De cliëntenraad hield een keer per jaar een verantwoordingsbijeenkomst en een keer per maand een spreekuur voor cliënten. Na een jaar werd het spreekuur opgeheven omdat niemand kwam opdagen.
Heyl ontdekte dat de cliëntenraad geen eigen programma bleek te hebben, geen eigen doelen had geformuleerd en geen plan van aanpak had gemaakt om de doelen te verwezenlijken. Men kwam daar niet aan toe vanwege het werk dat op de leden afkwam.
Het gevolg van een gebrekkige of nauwelijks optredende cliëntenraad is dat de cliënt niet centraal kan worden gesteld en niet kan worden vertegenwoordigd. Het management en de directie stellen zich op als de echte kenners. Het werd Heyl al snel duidelijk dat het management en de cliëntenraad elk in hun eigen wereld leefden en de cliëntenraad zich oriënteerde op wat het management wilde. De communicatie was bepaald niet optimaal.
Van de kant van het management was er geen behoefte om samen met de cliëntenraad de relatie en de werkverhouding kritisch te evalueren. Er was duidelijk iets mis met de machtsverhoudingen tussen management/directie en de cliëntenraad.

Heyl geeft aanwijzingen hoe het tij te keren. In de eerste plaats dient de cliëntenraad zich sterk bewust te zijn van haar taak: opkomen voor de belangen van de cliënten in de zorg. In de tweede plaats is een besef van gelijkwaardigheid noodzakelijk: aan de organisatie en de raad van bestuur (RvB). Daarvoor hoeft de cliëntenraad niet dezelfde kennis te hebben als de RvB, de cliëntenraad moet vooral geëmancipeerd zijn. Bijvoorbeeld zelf aan het begin van het jaar een visie ontwikkelen over de onderwerpen die aandacht verdienen.

Vervolgens is van belang te beseffen dat adviesrecht geen adviesplicht is en dat het dus gerechtvaardigd is om andere onderwerpen aan te dragen dan de RvB wil. Het lef hebben om een negatief advies te geven over een voorstel van de RvB, waarvan de meerwaarde voor de cliënt onvoldoende als uitgangspunt is genomen.
Met andere woorden, de ideale cliëntenraad is volwassen, onafhankelijk en durft kritisch te zijn. Juist nu alle politieke ontwikkelingen erop gericht zijn de positie van de cliënt in de zorg een stevig fundament te geven, is dit belangrijker dan ooit.
Participeren, meebeslissen over wat er in de zorg gebeurt en hoe die zorg wordt geboden is voor heel veel cliënten nog lastig. De cliëntenraad behoort hen bij de hand te nemen, om hen te leren de inspraakmogelijkheden die er voor hen zijn ten volle te benutten. Inspraak is waardevol voor de cliënt, én voor de zorg als geheel. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de zorg zoals de cliënt die beleeft. Zo kan inspraak invloed hebben.

Vanuit welke visie wordt er gewerkt? Dat is de hamvraag. Vanuit welk mensbeeld wordt er geredeneerd, door bestuurders en toezichthouders? Er wordt veel verwacht van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen – Wmcz 2018. De wet is een verbetering voor de medezeggenschap en heeft een aantal struikelblokken voor de cliëntenraad weggenomen. De positie van de cliëntenraad is verbeterd. Bevoegdheden zijn uitgebreid. De raad krijgt instemmingsrecht en er is meer aandacht voor de ondersteuning van de raad.

Maar, een wet kan niet alles regelen. Een verandering van cultuur is evenzeer noodzakelijk. Aan zo’n verandering kunnen de leden van een cliëntenraad hun bijdrage leveren.
Heyls boek biedt voldoende ideeën en suggesties om daarmee te beginnen.  Lokale, regionale en centrale cliëntenraden, maar ook managers, directieleden en bestuurders van een zorginstelling kunnen eruit putten om de cultuur in hun instelling ten goede te veranderen of te verbeteren. Aan het slot van het boek staat nuttige informatie met adressen.
Er is een enkel minpuntje aan het boek. Het telt nogal wat slordigheden aan het begin. Het geoefende oog van een redacteur met een corrigerende pen was geen overbodige luxe geweest.
Heyl hoopt dat zijn boek tot discussie in de instellingen leidt. Dat is nodig voor de cliënten en gezonde machtsverhoudingen.

In de laatste week van maart 2019 was er een tweet op internet te lezen van een verzorger. Hij twitterde: “Ik werk al 19 jaar in een verpleeghuis en het wordt van kwaad tot erger. De volgende stap bij ons is 1 verzorgende die 32 bewoners medicatie moet geven en daarbij 4 helpende die alle bewoners moeten wassen en aankleden. Het is wachten tot het fout gaat”. Een andere tweet van hem: “Wij in de zorg leggen ook nooit eens met z’n allen tegelijk het werk neer, want ja de bewoners hè die kan je toch niet laten. En juist van dat grote verantwoordelijkheidsgevoel wordt misbruik gemaakt in de zorg”.

Opkomen voor de cliënt is tegelijk opkomen voor het personeel.

De cliëntenraad in verzorgingshuizen – Wel of geen fopspeen? door Binjamin Heyl, 182 p., 2019, € 17,50, uitgeverij Eigen boek. Te bestellen op site: www.uitgeverijeigenboek.nl

 

Herinnering aan de rechtsstaat

essay Herinnering aan de rechtsstaat door Annemarie KokAnnemarie Kok citeert voorin haar boek Herinnering aan de rechtsstaat – Pleidooi voor serieus openbaar bestuur, een aantal uitspraken, waaronder een van Dorien Pessers: “De staat is geen op wantrouwen gebaseerde onderneming, is geen BV Nederland, maar de juridische uitdrukking van een op vertrouwen gebaseerde en op duurzaamheid en sociaal geluk gerichte gemeenschap”.
Kok vult deze woorden aan met een eigen uitspraak: “De democratische rechtsstaat is ons mooiste burgercollectief”. Dit zijn zeer bemoedigende woorden die we in de huidige tijd ter harte kunnen nemen. De rechtsstaat wordt in diverse delen van de wereld aangevallen of staat op het punt te bezwijken.

Het boek begint met een bezoek van de auteur aan de Raad van Staten in Den Haag waar zij een gesprek heeft met de toenmalige vicepresident van de Raad van State, Piet Hein Donner. Het bezoek aan hem bleek achteraf gezien de opmaat tot haar boek: “Hierin betoog ik dat de algemene politieke neiging om zwaar te leunen op ‘de kracht van de samenleving’ erop wijst dat nogal wat politici, bestuurders en ambtenaren niet meer weten waartoe zij op aarde zijn. Al ruim vijf jaar nu, wordt in den Haag en ‘lokaal’ de lof gezongen van burgerinitiatieven en ‘participatieve democratie’. Binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, in het kabinet Rutte ­3 maar ook in de hele Tweede Kamer heerst namelijk het idee dat openbaar bestuur en ‘de samenleving’ op basis van gelijkwaardigheid zaken kunnen en moeten doen, op vele terreinen. Een staatsrechtelijk feit is echter dat niet ‘burgers’ (en de markt) maar bestuurders en volksvertegenwoordigers bevoegd en verplicht zijn om overheidsbeleid te ontwikkelen en bindende besluiten te nemen. Het is hún taak om uiteenlopende belangen, opvattingen, wensen en adviezen af te wegen, publieke belangen te verwoorden, ieders grondrechten voor ogen te houden, oplossingen te verzinnen waarmee velen kunnen leven”.

Volgens Kok is voor deze rolverdeling nog altijd veel te zeggen. Daarom staat ze uitvoerig stil bij het huidige, nog te weinig onderkende en daardoor nauwelijks geproblematiseerde ‘horizontale’ bestuurlijke klimaat, waarin beproefde democratische werkwijzen met groot gemak als verouderd worden betiteld, waarin mogen stemmen haast als een onbenullig recht geldt en waarin democratisch­-rechtsstatelijke idealen van zowel liberale als sociale aard zijn ingeruild voor wazige noties als ‘samenredzaamheid’ en ‘zelfredzaamheid’.

Kok schreef in april 2018 een e­-mail aan Minister van Staat en lange tijd (tot 2012) vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink die nooit moe werd zijn collega’s in de wereld van politiek en overheid te wijzen op het contrast tussen idee en praktijk van de democratische rechtsstaat. Na zijn zijn pensionering in 2012 bleef hij daarover spreken en schrijven. In december 2018 verscheen zijn boek Groter denken, kleiner doen.
Onderzoekers Caspar van den Berg en Frits van der Meer schreven in een blog met de titel Tjeenk Willinks ongemakkelijke waarheid: “De analyse is door de jaren heen consistent: de opeenstapeling van nieuw beleid in combinatie met het algemene politieke streven van de afgelopen dertig jaar naar een kleinere en goedkopere overheid maakt diezelfde overheid kwetsbaar en tast haar geloofwaardigheid aan”.
Zij vervolgden: “Verfrissend ( . . . ) is dat hij bij uitstek politici zelf aanspreekt: bewindslieden moeten bij het formuleren van nieuw beleid veel meer rekening houden met de reële uitvoeringscapaciteit, en Kamerleden moeten zich veel intensiever bezighouden met (a) de verhouding tussen wat verwacht wordt van de overheid en hoe die overheid daartoe toegerust is en (b) de controle op datgene wat er terecht komt van alle beleidsvoornemens”.

Veelzeggend is dat Tjeenk Willink in 2011 zijn presentatie van het jaarverslag van de Raad van State, het jaarlijkse ‘Cassandramoment’ noemt: “de waarheid zeggend zonder dat er echt naar wordt geluisterd”.

In contrast met deze inhoudelijke formuleringen van de rechtsstaat staat het eerste hoofdstuk in het boek dat uitgebreid ingaat op een artikel in VNG-magazine, het tijdschrift van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarin algemeen directeur Jantine Kriens een kort artikel had geschreven onder de kop: Radicale omkering. In dat artikel worden we bedolven onder moderne, vaak modieuze terminologie: ‘We zijn op weg van hiërarchisch naar horizontaal en van gesloten naar transparant’. ‘Er is sprake van een radicale omkering’. ‘Vaste formats werken niet meer’. ‘Maurice de Hond staat te trappelen om de debatten in de Kamer digitaal te verbinden met de opinies op straat’.
Kriens is erg geporteerd van burgemeester Blase die zij een ‘burgemeester met lef’ noemt. Deze burgemeester is initiatiefnemer van Code Oranje, een groep van tientallen burgemeesters, wethouders en raadsleden van onder meer Pvda­, VVD ­, en CDA­huize die in het najaar van 2016 de publiciteit zocht. Men zei te streven naar een snelle vestiging van een ‘nieuwe democratie’. Daarin “krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen we die uit. Zeggenschap organiseren we in wisselende en gevarieerde vormen, die passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal van het vraagstuk. Van buurt en dorp tot en met ‘Den Haag’ en ‘Brussel’.”
Een paar maanden voor de lancering van Code Oranje, had Blase in dagblad Trouw het traditionele openbaar ­bestuurssysteem van Nederland al min of meer dood verklaard. Hij schijnt te geloven in een samenleving “waarin we het gezag niet meer van boven krijgen”.

Kok schrok daarvan toen zij dat van hem hoorde. In haar essay gaat zij uitgebreid in op de redenen waarom zij zo is geschrokken. Aan het slot constateert zij: “… Maar mijn punt is denk ik duidelijk: de politieke instituties zoals wij die kennen, zijn ons belangrijkste collectieve bezit. Samen vormen deze organen een systeem dat staat voor de waarde van recht en democratie, eenheid en verschil, kennis en kritiek, debat en samenwerking, vertrouwen en verantwoording,verandering en stabiliteit. Voor beschaving, kortom.
Dus bestuur dat op de anti­-institutionele toer gaat, dat moeten we niet hebben. Daarom was ik zo verbluft over die middag in de Oosterstraat. Daarom zocht ik contact met u…”

Op die middag in 1998, in de Oosterstraat van Groningen had Kok een gesprek met waarnemend burgemeester Han Lammers.
Kok: “Lammers zei dat hij er als lokaal bestuurder altijd op gespitst was geweest dat recht werd gedaan aan het beginsel dat de gemeenteraad de baas is. Maar ook zei hij: ‘Er zijn in het openbaar bestuur veel mensen die hun verantwoordelijkheid niet kennen. die de techniek van de democratie niet beheersen.’ Voor Lammers hoefden de gekozen burgemeester en allerhande referenda niet. ‘Er liggen zoveel middelen klaar ten behoeve van de democratie’, vond hij. ‘Probeer die nu eerst maar eens goed te benutten’. Hij moest eens weten dat anno 2018 de constitutionele incontinentie in Nederland ronduit epidemische vormen heeft aangenomen”.

Annemarie Kok is docent ‘publieksgericht schrijven’ aan de Faculteit der Wijsbegeerte van Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte zes jaar als journalist bij dagblad Trouw en was negen jaar hoofdredacteur van tijdschrift Noorderbreedte.

Herinnering aan de rechtsstaat – Pleidooi voor serieus openbaar bestuur, door Annemarie Kok, verschenen in de serie Stadsessays, uitgegeven door Simon Franke – Trancity en Pia Pol/Astrid Vorstermans – Valiz, 2018.
In PDF te downloaden of te bestellen als gedrukte versie bij de uitrgeverij: www.trancity.nl

 

De sluipende crisis

Omslag De sluipende crisis door René Kneyber en Dorien ZevenbergenIn het essay De sluipende crisis – Waarom het onderwijs niet beter wordt, maken René Kneyber en Dorien Zevenbergen na tien jaar de balans op. In 2008 verscheen het veelbesproken rapport Tijd voor onderwijs van de commissie-Dijsselbloem over de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs in de jaren negentig. De conclusie was dat de overheid haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het onderwijs, ernstig had verwaarloosd.
Hoe is het anno 2018 gesteld met het onderwijsbeleid in Nederland? Volgens de auteurs nog steeds slecht. De onderwijskwaliteit daalt of blijft op tal van gebieden laag. Allerlei recente pogingen om het onderwijs te verbeteren, zoals de rekentoets en het Lerarenregister, zijn gestrand.
Als verklaring voor dit falen wijst ‘Den Haag’ vaker dan niet de beschuldigende vinger naar besturen, scholen en leraren; zij zouden de reden zijn dat de overheid zijn ambities niet kan waarmaken.

De auteurs van het essay pleiten voor een ander perspectief, maar zij laten eerst zien wat falend beleid aanricht in het onderwijs, op school, bij het bestuur, de leraar en de leerling. Oorzaak is het gebrek aan lerend vermogen van de overheid. Elke nieuwe functionaris lijkt weer van voren af aan te beginnen en opnieuw het wiel te willen uitvinden. Beproefde methoden van het verleden die hun waarde hebben bewezen worden achteloos aan de kant gezet en vervangen door – vaak modieuze – experimenten.
Sinds 2008 zijn er diverse boeken en artikelen verschenen met heldere analyses en praktische ideeën voor goed onderwijs. In 2013 verscheen de bundel Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! onder redactie van René Kneyber en Jelmer Evers. Het bleek een schot in de roos. Kern van de bundel waaraan meer dan dertig medewerkers uit de onderwijswereld hebben bijgedragen, is het ‘flippen’ van het onderwijssysteem: het systeem omkeren en de leraren een stem geven in de beleidsvorming. Dat zal beter werken dan hen beleid ‘van hogerhand’ opdringen. Door het ministerie of de inspectie bijvoorbeeld.

De sluipende crisis is ingedeeld in vier hoofdstukken en bevat een voorwoord, een inleiding en een conclusie:

Inleiding: Waar is ons onderwijs goed voor?
Hoofdstuk 1: De historische strijd om de onderwijskwaliteit
Hoofdstuk 2: Waarom kwaliteitsverbetering vaak wel nodig maar niet realistisch is
Hoofdstuk 3: Hoe schoolbesturen op afstand kwamen te staan van de overheid
Hoofdstuk 4: Waarom draagvlak zo snel verdwijnt
Conclusie: Hoe het onderwijs wél beter kan worden

In de Conclusie worden negen aanbevelingen gedaan:

1. Omarm de traagheid van duurzame verandering in het onderwijs
2. Bed vernieuwing in in een dertig jarenambitie
3. Creëer een systeemdynamiek die niet per se gericht is op slagen, maar op leren hoe te slagen
4. Koppel bekostiging aan kwaliteitsambities
5. Versterk het bestuurlijk vermogen van besturen”e
7. Herbezin op de rol en functie van de organisaties in het bestuurlijk middenveld
8. Hanteer een normatief toetsingskader voor beleidsvorming en beleid
9. Neem in de Grondwet het recht op van ieder kind op kwalitatief goed onderwijs

Deze aanbevelingen zouden de onderwijscrisis waarin we ons bevinden, en die de toekomst van de kenniseconomie bedreigt, kunnen doen keren.

Aan het slot staat een belangrijke en behartenswaardige opmerking. Achteraf is het altijd makkelijk praten. Dan zien we scherp waar het mis is gegaan. Dat is veel moeilijker als we middenin een proces van verwaarlozing, achteruitgang of aftakeling verkeren.

“Een kenmerk van een sluipende crisis”, aldus de auteurs, “is dat deze gradueel erger wordt, en dat men daardoor niet snel zal constateren dat grote ingrepen noodzakelijk zijn. Inmiddels heeft zich echter een aantal forse problemen aangediend, zoals het lerarentekort, een financieringstekort in het primair onderwijs en een groeiende kansenongelijkheid. Telkens zien we dat onderwijsbeleid het verkeerde perspectief en een ongepaste strategie hanteert en daarmee de forse uitdagingen niet het hoofd weet te bieden.
Onze voorgestelde ‘alternatieven’ zijn dan ook even reëel. Reëel omdat we met respect voor de huidige praktijken routes bieden om het onderwijs daadwerkelijk te verbeteren, en tegelijkertijd irreëel, omdat het afhankelijk is van het anders denken en handelen van vele mensen in vele organisaties.
Politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers in de polder zullen zich allemaal de vraag moeten stellen of ze onderdeel willen zijn van het probleem of van de oplossing”.

René Kneyber is docent wiskunde, schrijver, uitgever, voortrekker van Stichting Beroepseer en kroonlid van de Onderwijsraad.
Dorien Zevenbergen is beleidsadviseur onderwijs en heeft gewerkt bij het Ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam en de Onderwijsinspectie.

De sluipende crisis – Waarom het onderwijs niet beter wordt, door René Kneyber en Dorien Zevenbergen, uitgeverij Phronèse, 102 p., 2018, € 14,99

Het bezwaar van de leraar

Omslag van Het bezwaar van de leraar door Ton van HaperenRapporten van twee staatscommissies brengen in 2008 het gevoerde onderwijsbeleid aan het wankelen. Een ware revolutie. De voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Jeroen Dijsselbloem zegt letterlijk dat wat er nog goed gaat in het onderwijs dat enkel en alleen te danken is aan de vakbekwaamheid van leraren die ondanks het beleid gewoon hun werk zijn blijven doen. Het rapport veegt drie decennia onderwijspolitiek van tafel.
De parlementaire enquête heeft impact, is een referentiekader voor latere gesprekken, maar de politiek neemt Kamerbreed geen enkele verantwoordelijkheid voor de situatie. Bewindslieden en parlementariërs houden de bestaande stelsels in stand. Het argument? Het onderwijs heeft rust nodig. De stelsels blijven zoals ze zijn. Daardoor verandert er weinig op de werkvloer.

Docent Ton van Haperen kent het onderwijs van binnenuit. Sinds 1996 maakte hij luidruchtig in de media bezwaar tegen het studiehuis, tegen het bekostigingsstelsel, tegen het vmbo, tegen de basisvorming. Hij zal uiteindelijk gelijk krijgen.

Het onderwijs kent twee kanten. Aan de ene kant is er het dagelijkse werk in de klas. Aan de andere kant staan decennia van falende onderwijspolitiek. Die tegengestelde krachten trekken de verschillende partijen uit elkaar. Bestuurders, leraren, schoolleiders, ouders en leerlingen drijven van elkaar weg. Ze lijken ieder hun eigen spel te spelen, gericht op hun eigen winst en ze kijken steeds minder vaak naar het gemeenschappelijke. De win-win-situatie die ontstaat door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten is langzaam maar zeker uit het stelsel gesijpeld.
Er komen op de Nederlandse middelbare scholen individueel best succeservaringen voor, maar collectief niet. We worden hier allemaal slechter van. Die stelling roept vragen op, aldus Van Haperen in de Proloog, Want hoe werkt het precies? Hoe ziet de desintegratie eruit? En hoe kan dit almaar doorgaan? Waar blijven de evenwicht herstellende correcties van overheid en markt? Om antwoord op deze vragen te geven, heeft Van Haperen zijn boek geschreven.

In Het bezwaar van de leraar vertelt hij zijn verhaal aan de hand van zijn eigen ervaringen en observaties. Hoe hij als leraar begon, wie hij is geworden. Hij geeft ook analyses op basis van bronnen en de betekenis daarvan voor een type leraar zoals hij. Hij geeft al dertig jaar les in het vak economie op een middelbare school in een dorp onder Eindhoven, leidt twintig jaar leraren op aan de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden en schrijft al twintig jaar over onderwijs in kranten en tijdschriften waaronder Het Onderwijsblad. Hij heeft ervaring met lesgeven aan dertig leerlingen in een klaslokaal. Hij weer waarover hij schrijft.
Het boek heeft drie hoofdstukken, een proloog en een epiloog. Hoofdstuk 1 gaat over Het schoolbestuur als middeleeuwse organisatie. Hoofdstuk 2 over Leerlingen worden slimmer, leraren niet, en hoofdstuk 3 over Leren voor het examen is niet hetzelfde als leren.

De epiloog begint Van Haperen met een rake opmerking: Het onderwijs kent een eigenaardig publiek debat. Op hoge toon in de media uitgewisselde beelden zweven boven het werk in de klas. Leraren, bestuurders, onderzoekers en politici praten vooral over elkaar. Allemaal willen ze hun gelijk. Het beeld van wat dat is, een middelbare school, een leraar, wat hij kinderen leert, hoe dat kan en misschien wel moet, iedereen verkondigt het eigen gelijk. Voorgestelde verbeteringen verzuipen in dit meningenmoeras. Dat moet anders. Maar hoe? Met een revolutie natuurlijk!
Hiermee wordt bedoeld een praktijkrevolutie in het onderwijs. Alle koningen, edelen, jonkvrouwen, luchtfietsers, organisatiegoeroes, management-dromers eruit. En de praktijkmensen aan het roer. Een school is een school. Geen maatschappelijke onderneming. De beste leraar is de baas. Als eerste onder zijns gelijken.
Verder: de beginselen van goed bestuur terugbrengen. Een nieuw werkbaar en effectief evenwicht tussen vrijheid regels en zelfbinding. Leraren hebben vrijheid en autonomie in hun lesontwerpen, toetsing, materiaalkeuze en professionele ontwikkeling. Ze hebben daar ook tijd voor. En ruimte voor eigen beslissingen die bij hun passen. Maar er zijn ook regels die zeggen: je bent wel bevoegd, je hebt het vak dat je doceert bestudeerd, je bent aanspreekbaar op de kwaliteit van en de ontwikkeling in je werk.
Ziehier een aantal zaken die Van Haperen voorstelt.

Er zijn er meer. Wat vast staat is dat de enige die succesvol onderwijs kan terugbrengen de leraar is. Onderwijs gebeurt in de klas, niet op kantoor.
Van Haperen besluit met een scenario voor de wederopbouw van scholen na de revolutie. Het uitgangspunt bij de inrichting van de nieuwe middelbare school is: iedereen doet waarin ie goed is en verspilt geen energie aan activiteiten waar die slecht in is. De overheid heeft ambtenaren in dienst die verstand hebben van regels, onroerend goed en beheer. Dat is wat zij doen. Bewezen goede leraren geven leiding aan het onderwijs op de scholen. Leraren voeren dat uit. En zijn daarop aanspreekbaar. Iedereen krijgt een voorlopige aanstelling. Bij onvoldoende ontwikkeling is er nog een jaar voor verbetering, daarna wordt bij onvoldoende groei de aanstelling beëindigd. Zonder problemen.
In de laatste regels van het boek klinkt weemoed door. Ze zullen de lezer ongetwijfeld raken. Van Haperen is een leraar in hart en ziel, een die strijdt voor zijn beroep en die het niet kan verkroppen dat zijn onderwijs afglijdt naar een kil, technocratisch-bureaucratisch stelsel.  Wie is nu eigenlijk de baas over eigen werk? De mensen op de werkvloer? Zijn we allen gevangenen van de door ons zelf geconstrueerde stelsels?

Het is tijd voor een omwenteling. Volgens Van Haperen is het de enige uitweg. Het kan anders. Moeilijk hoeft het niet te zijn. De Berlijnse Muur viel op een paar incidenten na geweldloos om, bijna als vanzelf. Zo krachtig kan bewustwording gepaard aan  noodzakelijk handelen werken.

Het bezwaar van de leraar – Hoe slecht beleid de Nederlandse school vernielt, door Ton van Haperen, uitgeverij Amsterdam University Press, 212 p., 2018, € 14,99.

De terugkeer van het lesgeven

omslag de terugkeer van het lesgeven gert biestaIn het hedendaagse onderwijs lijkt de rol van de leraren geminimaliseerd te zijn. Ze moeten een ‘coach’ zijn of een ‘lerende onder lerenden’ en leerlingen moeten vooral ‘autonoom leerstof tot zich kunnen nemen’.
Gert Biesta denkt daar anders over. Hij pleit in zijn nieuwe boek voor ‘de terugkeer van het lesgeven’. Het is het vierde boek in een serie die aanvankelijk bedoeld was als een trilogie maar intussen is uitgebreid met een vierde boek. Het eerste boek is getiteld Het leren voorbij. Het tweede Goed onderwijs en de cultuur van het meten en het derde Het prachtige risico van onderwijs.
In de Inleiding schrijft Biesta dat hij zijn boek niet alleen vanwege intellectuele en onderwijspedagogische redenen heeft geschreven maar ook vanwege politieke redenen.

In beleidsdocumenten wordt de leraar steeds de belangrijkste factor in het onderwijsproces genoemd. Biesta maakt bezwaar tegen de leraar reduceren tot een factor. We zijn dat zo gaan noemen omdat we in een tijd leven waarin het belang van leraren en lesgeven niet langer lijkt te worden gezien.
Het punt dat Biesta in zijn boek probeert te maken is dat lesgeven ertoe doet en dat de leraar weer een plaats krijgt en opnieuw in beeld is.
Dat blijkt nog niet zo’n eenvoudige opgave. In conservatieve hoek wordt lesgeven als een proces van controle beschouwd waar de controle van het werk van de leraar zelf een belangrijke kwestie is geworden. Wat zijn de leeropbrengsten? Wat bedoelen we met een goede burger zijn of een flexibele leven-lang-lerende mens? Er is ook een wereldwijde meetindustrie die wil laten zien welke onderwijsssystemen leiden tot de beste resultaten.
Onderwijs als een proces van controle wordt vaak in een adem genoemd met het verlies aan gezag in de moderne samenleving en het idee dat onderwijs een sleutelrol zou moeten vervullen in herstel van gezag en het gezag van de leraar.

Het belangrijkste probleem met de idee van lesgeven als een proces van controle is dat de leerling dan slechts als object van de bedoelingen en handelingen van de leraar wordt beschouwd, maar nooit als eigenstandig subject.
Biesta probeert het belang van lesgeven voor ons bestaan als subject in beeld te brengen. Het ‘bestaan-in-dialoog’ met het andere en de ander waarbij ons subject-zijn niet van binnen naar buiten tot stand komt, d.w.z. als de utkomst van onze intenties en verlangens, maar onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop we in verbinding komen met en reageren op het andere en de ander.
Lesgeven wordt verbonden met het creëren van existentiële mogelijkheden voor leerlingen waardoor zij de betekenis om als subject te bestaan in en met de wereld kunnen verkennen. Op die manier is lesgeven het tegenovergestelde van controle en pogingen leerlingen als een object te benaderen. Lesgeven neemt de vorm aan van het benaderen van de leerling als subject.

Als subject bestaan is een kwestie van ‘in dialoog’ zijn, aangesproken en onderwezen worden door het andere en de ander en daarbij de vraag stellen wat dat betekent voor ons eigen bestaan en onze verlangens. Het betekent dat we ons inlaten met de vraag of datgene dat we verlangen ‘verlangbaar’ is, of we het wel zouden moeten verlangen. En daarbij gaat het niet alleen om ons eigen leven, maar ook om het leven dat we met anderen proberen te leiden op een planeet die slechts in beperkte mate aan onze verlangens kan voldoen. Ons bestaan op deze manier begrijpen staat op gespannen voet met trends in de moderne samenleving, waarin ons bestaan als subject vooral wordt gepresenteerd in termen van de vrijheid om te kiezen, te doen wat we willen doen, te hebben wat we willen hebben en te kopen wat we willen kopen. We zouden zo’n samenleving een impulssamenleving kunnen noemen.

De onderwijspedagogische opdracht kan het beste opgevat worden als het mogelijk maken van het volwassen bestaan van een ander mens. Of als het wekken van het verlangen in een mens op een volwassen manier in de wereld te zijn. Biesta laat zien wat het betekent om onderwijs en opvoeding vanuit zo’n existentieel perspectief te benaderen. Lesgeven is geen kwestie van ruimten creëren waarin leerlingen vrij kunnen zijn, maar van existentiële mogelijkheden die leerlingen in staat stellen om hun vrijheid te ontmoeten, om daarmee zicht te krijgen op hun roeping om op een volwassen manier in de wereld te staan, d.w.z. als subject.
Volwassenheid is dus niet het resultaat van een ontwikkelingsproces of een bepaald stadium in de ontwikkeling, maar een bepaalde manier van in-de-wereld-zijn.

Lesgeven kent ook een vorm van dissensus. Dissensus hier in de betekenis van iets introduceren wat eigenlijk niet ‘past’ en wat tegen alle feiten ingaat. Bij het lesgeven als dissensus gaat het om een oriëntatie op een mogelijke toekomstige manier waarop de leerling kan bestaan, van een manier van bestaan die nog niet te voorzien is, door de leraar noch door de leerling.

Biesta voert de Franse filosoof Emmanuel Levinas en de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman op voor nadere uitleg van de betekenis van het subject-zijn, uniciteit en verantwoordelijkheid. Subject-zijn is individeel subject zijn in uniciteit: ik moet iets doen wat niemand anders namens mij of in mijn plaats kan doen. Niet uniciteit-als-verschil maar als ‘ertoe-doen dat ik ik ben’. Het gaat er niet om dat ik verschil van anderen door wat ik heb of bezit, het gaat om existentiële gebeurtenissen waarbij mijn uniciteit – dus ikzelf – op het spel staat. Als iemand een beroep op mij doet en op niemand anders dan komt verantwoordelijkheid op mijn pad en verantwoordelijkheid is de ‘essentiële, primaire en fundamentele structuur van subjectiviteit’.
Uniciteit is een kwestie van onvervangbaarheid, d.w.z. ‘doen wat niemand anders in mijn plaats kan doen’. Wanneer er een verantwoordelijkheid voor mij is, dan begint mijn uniciteit te tellen. Niemand kan mij dwingen verantwoordelijkheid te nemen, is ben niets verplicht, ik kan ervan weglopen. Hier komt op een merkwaardige manier onze vrijheid in het geding. Ieder moet voor zichzelf uitmaken de verantwoordelijkheid te nemen, of niet.

Volwassenheid is een existentiële kwaliteit. Wat gebeurt er nu als wij weerstand tegenkomen? Hoe gaan we om met zo’n ervaring? We kunnen geïrriteerd reageren omdat een door ons genomen initiatief wordt gedwarsboomd. We kunnen de schuld daarvoor leggen bij de weerstand en proberen ons initiatief door te drukken. We kunnen onze wil opleggen, maar als we daarin te ver gaan komen we bij een punt waar onze wilskracht zo sterk is dat het de integriteit van datgene dat weerstand biedt, aantast. We komen dan op het punt waarop we vernietigen wat ons weerstand bood.
Aan het uiteinde van het spectrum van de ontmoeting met weerstand is er het risico op wereldvernietiging. Aan het andere uiteinde van het spectrum ligt een tweede manier om te reageren op weerstand en dat is terugdeinzen voor de weerstand. We geven onze bedoelingen op en trekken ons terug. Het risico bestaat dat we ons dan helemaal terugtrekken uit ons-in-de-wereld-zijn. We vernietigen de mogelijkheden van in de wereld-zijn. We lopen dan het risico op zelfvernietiging.

Wereldvernietiging en zelfvernietiging zijn de extreme reacties op ontmoeting met weerstand. Ze plaatsen ons buiten de wereld, in een situatie van niet-bestaan. Daarmee markeren ze precies het middengebied waar bestaan mogelijk is. Dit middengebied kunnen we aanduiden als dialoog, als existentiële vorm of een manier van samenzijn waarin wordt geprobeerd recht te doen aan alle partijen.
Weerstand ervaren is in contact komen met de wereld. Wat heeft de wereld ons te zeggen? Wat probeert de wereld ons te onderwijzen?

In de omgang met weerstand ligt de kans volwassen te worden. Volwassenheid is geen kwestie van onderdrukken van verlangens maar een proces waarin verlangens aan een reality check worden onderworpen. Is wat we wensen wel wenselijk voor ons bestaan?
Het gaat om de uitdaging aan verlangens een wereldse vorm en kwaliteit te geven. Volwassenheid kan worden gerealiseerd in het middengebied. Daar ontmoet de leerling de wereld. De leraar moedigt de leerling aan het in het moeilijke middengebied uit te houden. Dat vraagt om ondersteuning. De leerling leert de aspecten van het bestaan in de wereld te verdragen.

Het onderwijspedagogische werk – didactiek en curriculum – behoort er daarom deels op gericht te zijn de leerling het belang van de ervaring van weerstand te laten zien en oog te hebben voor de subtiele verschijningsvormen. In de wereld zijn kan niet om de ontmoeting met weerstand heen. Het is een waarschuwing tegen pogingen weerstand uit het onderwijs te bannen en het onderwijs flexibel en gepersonaliseerd te maken, compleet aangepast aan de (vermeende) behoeften van de individuele leerling.
Bij pedagogische verantwoordelijkheid gaat het om het opwekken van het verlangen bij de leerling op volwassen wijze in de wereld te bestaan.

De Franse anthropoloog Claude Lévi-Strauss waarschuwde in de jaren zestig voor de infantilisering van de samenleving. De terugkeer van lesgeven van Biesta vormt een mooi tegenwicht tegen die dreiging.

Professor Gert Biesta is onder meer werkzaam in het Department of Education van Brunel-universiteit in Londen en bijzonder hoogleraar voor de Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming op de NIVOZ-leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sinds 2015 is hij geassocieerd lid van de Onderwijsraad.

De terugkeer van het lesgeven, door Gert Biesta, uitgeverij Phronese, 183 p., 2018, € 24,99

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren – Het geheime handboek

omslag politieke sensitiviteit het geheime handboekWethouder: “Ik vind het prettig als ambtenaren advocaat van de duivel durven spelen. Daardoor ben ik later beter voorbereid op alles wat in de politieke arena kan gebeuren”. Dit is uiteraard de ideale houding in de politiek. Kritiek kunnen verdragen, tegenspraak dulden en samenwerken, elk vanuit de eigen rol, aan deugdelijke besluitvorming.

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren heeft tot doel ambtenaren effectiever te laten handelen in het decentrale openbaar bestuur – gemeenten, waterschappen, provincies. Uit ervaring weten de drie auteurs van het boek dat de ambtenaar daardoor meer plezier in het werk krijgt en dat de bestuurder kan bouwen op adviseurs. De auteurs zijn arbeid- en organisatiepsycholoog Marike Simons, bestuurskundige Maud van de Wiel en politicoloog Harmen Binnema.
Het boek is expliciet geschreven voor ambtenaren die werkzaam zijn op decentraal niveau. Allereerst omdat er over politieke sensitiviteit in het lokaal bestuur nog nauwelijks geschreven is. Maar ook omdat het decentraal bestuur wat de auteurs betreft veruit het interessantste is. Helemaal sinds er in 2015 allerlei cruciale taken van de Rijksoverheid aan gemeenten zijn overgedragen en vanwege alle nieuwe zaken die nog op stapel staan om overgeheveld te worden. Die uitbreiding van taken maakt politieke sensitiviteit meer dan ooit belangrijk voor ambtenaren die werken voor het decentraal bestuur. Het vraagt nogal wat van ambtenaren om te kunnen omgaan met dit nieuwe krachtenveld. Burgers hebben hoge verwachtingen van hun meest nabije overheid, de rijksoverheid kijkt kritisch over de schouder mee en vaak ook zijn een college en raad op zoek naar hun rol in de nieuwe opgaven.

Politieke sensitiviteit is een houding die van de beoefenaar voortdurende interesse vraagt voor de eigen rol ten opzichte van de politiek. Iedereen kan het leren. Het is geen ‘gave’ die je hebt of niet hebt. Het is een combinatie van kennis, houding en gedrag. Het is het besef dat je werkt in een politieke context. Het is kunnen aanvoelen wanneer onderwerpen politiek worden. Het is een open en geïnteresseerde houding jegens politiek en politici. Het is snappen dat je met de politiek bestuurders een gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor goede besluitvorming, van begin tot eind en ongeacht de uitkomst. Het is de wetenschap dat je naast inhoudelijke deskundigheid ook iets anders in moet zetten, namelijk de vaardigheid om de verschillende partijen in het krachtenveld rondom een politiek vraagstuk te managen.

Er zijn al veel boeken over politiek-ambtelijke verhoudingen gepubliceerd, maar dit boek is nieuw. Het is bovendien een geheim handboek met geheime kennis. Er is niet eerder een boek geschreven over het politiek sensitief functioneren van de ambtenaar in de Nederlandse decentrale context. Geen van de boeken combineert de wetenschap en de theorie over ‘de verhouding tussen ambtenarij en politiek’ met ‘poten-in-de-modder-kennis’ die heel praktisch laat zien hoe men het doet. Het boek maakt inzichtelijk dat het in het belang van de ambtenaar is om naar de politieke wereld toe te bewegen in plaats van zich ervan af te keren.

Er zijn ambtenaren die graag een boek over ambtelijke sensitiviteit voor politici geschreven zien worden. Politici hebben nog wel eens de neiging het werk van ambtenaren te onderschatten of negatief over ambtenaren te praten. Als er bezuinigd moet worden, is reductie van het aantal ambtenaren een voorstel dat snel op tafel ligt. Iets meer begrip van politici voor dle ambtelijke wereld zou dus zeker geen kwaad kunnen. Maar één ding moeten we niet uit het oog verliezen: binnen ons democratische systeem vervullen politici en ambtenaren nu eenmaal verschillende functies. Politici worden gekozen, ambtenaren worden aangesteld. De politicus wordt geacht te redeneren vanuit belangen, zoals die van zijn achterban, zijn kiezers en zijn partij. Ambtenaren worden verondersteld de politici te ondersteunen. Politici doen iets anders dan de ambtenaar. Bovendien zijn zij leken. Zo is ons democratisch stelsel ingericht.
Uw buurman of tante kan wethouder worden, en zo is het ook bedoeld. Dat betekent wel dat politici afhankelijk zijn van het voorbereidend werk van de ambtenaren. Ze bouwen niet alleen op de kennis van ambtenaren bij het oplossen van problemen, maar zijn ook van ambtenaren afhankelijk om de juiste rol van bestuurder of volksvertegenwoordiger te kunnen spelen en op de juiste manier het besluitvormingsproces te kunnen doorlopen.

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden modellen en theorieën over de decentrale overheid behandeld, als steun bij het nadenken over de rol van ambtenaar en de politieke context waarbinnen de ambtenaar opereert. Het tweede deel biedt praktische handvatten en tips voor de dagelijkse praktijk van de politiek sensitieve ambtenaar en voor onderhoud van de sensitiviteit.
Verspreid door het boek zijn casussen, kwesties en cartoons opgenomen. De casussen beschrijven gebeurtenissen uit de dagelijkse praktijk van de omgang tussen politici en ambtenaren waarbij een alternatief gezichtspunt wordt geschetst. De anekdotische kwesties staan omkaderd en lichten de onderwerpen van het betreffende hoofdstuk toe. De cartoons van Dirk van de Wiel, zelf ambtenaar, geven een mooi inzicht in het dagelijks functioneren van de ambtenaar.

cartoon dirk van de wiel politieke sensitiviteit

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren – Het geheime handboek, door Marike Simons, Maud van de Wiel en Harmen Binnema, Amsterdam University Press, 160 p., geïll., 2018, € 24,95

 

Kurt Baschwitz – Peetvader van journalistiek en communicatie

omslag kurt baschwitz peetvader journalistiek van ginnekenHet belangrijkste doel van een boek over Kurt Baschwitz is meer belangstelling wekken bij nieuwe generaties, ook in het buitenland. Auteur Jaap van Ginneken schrijft dat door een ongelukkige samenloop van omstandigheden Kurt Baschwitz weinig bekend is geworden in de internationale wereld. Een oorzaak is dat Baschwitz’ boeken nooit in het Engels zijn vertaald; zijn unieke bijdrage was internationaal niet bekend.
Om die reden begon Van Ginneken aan een Engelstalige wetenschappelijke studie, met vertaalde uittreksels uit zijn werk en een uitgebreid noten- en bronnenapparaat, in december 2017 gepubliceerd onder de titel A pioneer of communication studies and social psychology (360 p.).
Deze studie vormt de basis van de verkorte en bewerkte Nederlandstalige versie Kurt Baschwitz – Peetvader van journalistiek en communicatie die de nadruk legt op leven en kern van Baschwitz’ werk. Het resultaat is een boeiend verhaal over maatschappelijke verschijnselen en processen zoals bijvoorbeeld de mysterieuze omslag van opinies door stemmingmakerij en opstootjes en de vorming van vijandbeelden en heksenjachten.

Baschwitz is één van de pioniers van de psychosociale wetenschap: in Nederland, in Europa en in zekere zin van de wereld. Hij was bijvoorbeeld de stichter van de eerste naoorlogse journalistenopleiding, van instellingen van perswetenschap, en medeoprichter van de roemruchte nieuwe ‘zevende’ faculteit voor Politieke en Sociale Wetenschappen & Mediastudes aan de Universiteit van Amsterdam, tegenwoordig Communicatiewetenschap & Mediastudies geheten, mondiaal nummer 2 in de QS World University Rankings by subject.
Niet alleen de ‘aartsvader’ dreigt te worden vergeten, ook zijn boeken over enkele van de fascinerendste onderwerpen die er zijn – en momenteel weer zeer actueel – zoals over ‘de massa’ en de 4 P’s: Pers, Propaganda, Politiek en Persecuties (of vervolgingen).

Jaap van Ginneken in het Voorwoord: “Nu, aan het eind van mijn eigen loopbaan, brengt deze historische studie mij terug naar mijn eigen begin, een halve eeuw geleden. Als student en later assistent aan wat al snel ‘Het Baschwitz Instituut’ ging heten. Ik wou overigens nu achteraf dat ik zijn interessantste werk over radicale politieke bewegingen destijds beter had gelezen en begrepen want ik dwaalde daar na gedurende de jaren zeventig als journalist en fellow-traveler met bevrijdingsbewegingen en revoluties in de derde wereld tien jaar af van de rechte weg. Op aandrang van Baschwitz’ opvolger voltooide ik daarna uiteindelijk alsnog mijn proefschrift over de sociale en intellectuele achtergronden van de ‘klassieke massapsychologie’ waar Baschwitz zich tegen had gekeerd”.
De massa was voor Baschwitz geen ontmenselijkte horde, maar een uit individuen opgebouwde groep. Hij ging daarmee in tegen de elites van zijn tijd die voor alles wat er in de maatschappij mis ging simpelweg de schuld gaven aan ontsporingen van ‘de domme massa’, de ongeletterden, de gewone mensen.

Kurt Baschwitz (1886-1968) was zijn leven lang gefascineerd door ‘Het raadsel van de massa’. Zowel in de ‘zichtbare’ vorm van menigten, als in de ‘onzichtbare’ vorm van media-publieken. Die hebben met elkaar gemeen dat ze supersnel van oriëntatie kunnen veranderen: iets waarmee de gangbare benadering van de moderne wetenschap (van ‘meten is weten is voorspellen is beheersen’) zich vaak niet goed raad weet.
Baschwitz bijdragen daarover vormen een samenhangend geheel, maar inmiddels zijn ze verspreid geraakt over steeds verdergaande specialisaties en van elkaar losgekoppeld. Baschwitz was een onderzoeker op het gebied van communicatie- en mediastudie, maar hij was ook bezig met de sociale, politieke en massapsychologie daaromheen: van beweeglijke publieksgroepen tot opiniestromingen.
Zijn benadering was er nog vaak een van een ‘ouderwetse’ erudiet. Hij was een belezen sociaal-historicus die altijd wilde weten op wat voor manier een verschijnsel zich in een bredere context ontwikkelde.

Baschwitz’ sympathie lag bij seculiere partijen die de morele verantwoordelijkheid bij het individu legden en die sociale hervormingen nastreefden, maar zonder vrije markten al te zeer aan te tasten. Hij was zijn hele leven ook een standvastige verdediger van de grondwet, van het handhaven van recht en gezag, tégen iedere vorm van intimidatie, geweld en autoritarisme. Deze waarden werden aangevochten rond beide wereldoorlogen door links-radicalen en communisten, door rechts-radicalen en fascisten.
Dit wordt geïllustreerd door drie van Baschwitz’ kernstandpunten.
Ten eerste: Massawanen kunnen het best worden voorkomen en bestreden door in alle tijden de vrijheid van meningsuiting en de pers (dus van tegenspraak) te handhaven.
Ten tweede: Het belangrijkste deel van een krant is onzichtbaar, niet zichtbaar. Het wordt gevormd door de lezers ervan, niet door het gebouw of de papieren exemplaren. Daarin liggen ook de wortels van het pluralisme.
Ten derde: De praktische politiek moet de grote massa van fatsoenlijke burgers herontdekken en een beroep op hen doen bij het tegenhouden van de barbarij. Hij schreef dit in de jaren twintig en dertig, toen Europa en de wereld op een nieuwe oorlog afstevenden.

Kurt Baschwitz, peetvader van journalistiek en communicatie is ingedeeld in vier boeken:
Eerste boek: Over massapropaganda en vijandbeelden.
Tweede boek: Over de massapers en het publiek.
Derde boek: Over massapolitiek en de rechtsstaat.
Vierde boek en verder: Over massavervolging en uitroeiing.

Wie wil begrijpen in wat voor tijd we momenteel leven, kan het best zijn licht opsteken bij Baschwitz. Honderd jaar geleden nam deze kleine, in Duitsland geboren joodse man inderhaast de trein om hals-over-kop correspondent in het neutrale Nederland te worden en die na terugkeer in Duitsland uiteindelijk een vooraanstaande journalistieke positie kreeg. Maar in 1933 vertrok hij voor de tweede keer inderhaast naar Nederland. Hij vluchtte, als jood en als tegenstander van Hitler en de nazi’s. Tijdens de bezetting wist hij op het nippertje aan deportatie te ontkomen en dook hij onder. Pas na de Bevrijding wist hij zijn oude droom te verwezenlijken, als medeoprichter van de nieuwe politieke en sociale faculteit in Amsterdam.

Kurt Baschwitz – Peetvader van journalistiek en communicatie, door Jaap van Ginneken, AMB Uitgeverij, 274 p., 2018, € 24,75

 

Schaamrood

omslag schaamroodSchaamrood is een noodzakelijke en welkome aanvulling op de boeken Dwarsliggers (2013) en De terreur van schaamte (2007). In dit derde boek, voluit Schaamrood – Aantekeningen over angst, agressie en ambitie geheten, doorzoekt Aart. G. Broek opnieuw de reikwijdte van schaamte: het pijnlijke gevoel dat we krijgen wanneer we worden vernederd en dreigen opnieuw te worden vernederd. Dat kweekt angst en agressie én soms juist ambities.

We realiseren het ons zelden, maar in het Bijbelse verhaal over Adam en Eva in de Hof van Eden, is het God die als eerste wordt vernederd. Adam en Eva houden zich niet aan de afspraken die zij met God hebben gemaakt. Zij tonen zich onbetrouwbaar. Zij beschamen Gods vertrouwen. Hij wordt opzij geschoven en daardoor vernederd. De uitwerking die deze beschaming op God heeft, is een ongeëvenaarde uitbarsting van woede en geweld: de mens verliest voorgoed het paradijs. Hiermee worden de rollen omgedraaid. De machteloze mensen worden afgewezen door de almachtige God en zij schamen zich. Het schaamtegedrag van de eerste mensen vertoont vertrouwde mechanismen van neutralisering: het afwentelen van de afwijzing op een ander, zichzelf bestempelen als hulpeloos slachtoffer en zich een uitgesproken onderdanige houding aanmeten.
De man legt de verantwoordelijkheid bij de vrouw en zij daarop bij een slang. Die zou haar hebben verleid om zich niet aan de afspraak met God te houden. In tegenstelling tot de beschaamde God volgt bij de beschaamde mens geen uitbarsing van woede. Integendeel, de mensen gedragen zich uitgesproken onderdanig. De mens lijkt buiten het paradijs toch nog iets aan bescherming van God te mogen verwachten.

Niet alleen voor Adam en Eva, voor ieder van ons geldt een klemmende behoefte aan geborgenheid en een duurzame invulling daarvan. Het betreft een essentiële behoefte die praktisch nauwelijks onderdoet voor de behoefte aan voedsel en bescherming tegen hitte en koude. De vrees voor – zelfs maar de geringste vorm van uitsluiting is een oerangst. Buiten de groep wacht de dood: de verzengende hitte van de savanne, de wurgende omstrengeling van de jungle of de snerpende kou van de ijsvlakte. We willen bij de groep horen. We willen acceptatie, waardering en het liefst bewondering door de groepsleden.

Schaamte is een substantieel andere emotionele ervaring dan schuldgevoel. Bij schaamte gaat het om de feitelijke of ervaren afwijzing van het persoonlijke ik. Schuld is het gevoel waarbij je je afvraagt wat jouw handelen een ander voor nadeel berokkent. Met schaamte denken we onze eigen kant op: wat doet de ander ons aan of dreigt de ander ons aan te doen voor ernstige pijn door vernedering en uitsluiting?
Schaamtevolle ervaringen en vernedering blijken bijvoorbeeld uitzonderlijk krachtige brandstof te zijn voor geweld(suitbarsingen). Geweld wil schaamte lozen. Schaamte is een sociaal-emotioneel fenomeen en schaamte-ervaringen staan in onze ziel gegrift als letters in marmer, voor de rest van ons leven. Ze zijn onuitwisbaar, uiterst pijnlijk en vormen de ader van een vrijwel onverzadigbaar verlangen naar het zo dikwijls gehoorde ‘respect’ d.w.z. geborgenheid, waardering en bewondering.

Broek behandelt onder meer het probleem van de naar Europa terugkerende jihadstrijders uit Islamitische Staat (IS) en de schaamte binnen de eigen groep; de moslimgemeenschap in Europese landen die de hand in eigen boezem moeten steken om radicalisering te voorkomen. Een op rellen uitgelopen protestmars op Curaçao in mei 1969 en de strategische reactie op een dreigende publieke beschaming van de Nederlandse en Antilliaanse overheid laat zien dat schaamte een giftige voedingsbodem voor misleiding kan zijn.

Broek heeft het ook over de rol van Zwarte Piet en Sinterklaas, niet alleen in Nederland maar ook op Curaçao. Na een korte periode van protest tegen onderdrukking en racisme in de jaren zestig, wordt op Curaçao niet meer gedacht aan afschaffen van het Sinterklaasfeest. Men wilde aanvankelijk het feest voorgoed van het eiland verbannen maar dat is niet gebeurd. De Sint blijft op het eiland komen, met Zwarte Piet: “De weersvoorspellingen in het moederland mogen slecht zijn, op het eiland schijnt de zon”, aldus Broek. Op het eiland is al lang en breed bekend dat je Sinterklaas zwart kunt maken en Nederlandse stagiaires voor Zwarte Piet – blank met roetstrepen – kunt laten spelen zoveel je wilt.
Hoofdstuk 9 – Hoe dichter bij Rome – gaat over de miljarden verslindende missers in Nederland. De kreupele interventies van De Nederlandsche Bank bij ABN Amro, ING en SNS Reaal, de improductieve arbeidsintegratiebureaus, treintrajecten als de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn, de beschermde privatisering van woningcorporaties, van zorg- en onderwijsinstellingen (het Leidse ROC-debacle) en van de organisaties voor de sociale werkvoorziening, om nog maar te zwijgen van gerechtelijke dwalingen, medische missers en wetenschappelijke fraude. Voor het ontstaan van deze – dikwijls uiterst dramatische – fiasco’s werd tijdig gewaarschuwd door enkelingen.Er was wel degelijk tegenspraak, afkomstig van moedige dwarsliggers.

De Amerikaanse psychotherapeute Harriet Lerner heeft eens gezegd: “Niets verwoest de eigenwaarde zozeer als schaamtegevoel”. Daarom is het zo moeilijk waarachtig spijt te betuigen. Gewoon zeggen ‘ik zat fout, ik heb me vergist, het spijt me’. Dat blijkt niet zo ‘gewoon’, maar uitgesproken onaangenaam. Een spijtbetuiging blijkt onverdraaglijk, want vernedering dreigt, al dan niet uitsluitend in de eigen beleving. Daar hebben we een woord voor: schaamte.

Auteur Aart G. Broek specialiseerde zich in communicatiewetenschap, (historische) sociologie en criminologie. Hij promoveerde op een onderzoek naar de propagandapraktijk van de Rooms-katholieke missie op de Benedenwindse Antillen. Hij woonde twintig jaar op Curaçao, werkte er als docent, projectuitvoerder en interim-manager. Sinds zijn terugkomst in Nederland ontwikkelde hij zich tot organisatie- en beleidsadviseur inzake conflict-, agressie- en veiligheidsvraagstukken.

Schaamrood – Aantekeningen over angst, agressie en ambitie, door Aart G. Broek, Uitgeverij In de Knipscheer, 164 p., 2017, € 16,50

‘Werken aan trage vragen’. De woorden van Harry Kunneman

omslag harry kunneman werken aan trage vragenHarry Kunneman, emeritus hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek, vertelde in 1999 in zijn Socrates-lezing Levenskunst en burgerschap in een technopolis dat zingeving niet in de kerk en in levensbeschouwelijke organisaties moest gebeuren, maar op de werkvloer. Zingevingsvragen als hoe ga je om met ziekte, verlies, lijden en dood? Met relaties, verlangens, ontrouw en geweld? zijn ‘trage vragen’ waarop geen snelle antwoorden zijn te geven.
De trage vragen vormen in meerdere opzichten de tegenpool van de versnelling die de technopool kenmerkt. De eerste technopool is de Californische computervallei Silicon Valley waar het leven draait om hard werken, ondernemen, scherpe concurrentie, individueel succes, winnen, de beste zijn. Wie niet kan meekomen is een loser.
De trage vragen zijn onveranderlijk, ze worden nauwelijks aangetast door het snelle leven; ze vormen een onderstroom en passen niet in een techno-ideologie. Ze worden het liefst weggedrukt naar de leefwereld, naar het gebied van religie en levensbeschouwing en sociale en politieke bewegingen.
De trage vragen zijn, anders gezegd, vaak ook ondoorzichtige vragen. Waar het wiskundige algoritme, de razendsnelle digitale verwerking van informatie en de steeds verdergaande beheersing van krachten en processen op macro- en micro-niveau model staan voor de leerprocessen van de technopool, daar staan de droom en de fantasie, het spel en de humor en natuurlijk het verhaal en de symboliek model voor de omgang met de trage en ondoorzichtige vragen.

Volgens Kunneman ligt hier het probleem. Hoe maken we een verbinding tussen de trage vragen en de versnelling in de techo-maatschappij? Hij stelt voor dat die vragen niet meer gesteld worden in een afgescheiden sacrale wereld van kerken of in sociale bewegingen, maar dat ze binnen die snelle wereld zelf beantwoord worden. Niet door die snelle wereld normen op te leggen uit het humanisme, het christendom of de islam, maar door in te gaan op de concrete vragen die bestaan in bijvoorbeeld een ziekenhuis en het onderwijs, of bij de politie, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven.

In zijn colleges legde Kunneman uit hoe mensen in de praktijk met de trage vragen kunnen omgaan. Het gaat dan om leerprocessen die te maken hebben met professionals, maar ook met de organisatie waar de professional werkt en met de maatschappij. Reflecteren over de trage vragen in de praktijk is een leerzame manier om met morele vragen om te gaan. Dit proces noemt Kunneman normatieve professionalisering. Normatieve professionaliteit is de manier waarop iemands werk bijdraagt aan een menswaardige en rechtvaardige samenleving.

Kunneman is in 2017 met emeritaat gegaan. In Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman blikt Kunneman terug en vertelt hij in een reeks openhartige gesprekken aan Denise Robbesom over zijn leven en werk, over onderwerpen als vriendschap en familie, humanisme, kritische maatschappijtheorie en humanistisch raadswerk. Kunneman introduceerde termen als het dikke-ik, theemutscultuur, walkman-ego, trage vragen en normatieve professionaliteit. Theemutscultuur verwijst naar de oude tijd waarin het individu nauwelijks bestond maar deel uitmaakte van een gemeenschap waaraan hij zijn zin en betekenis ontleende. Het walkman-ego is de moderne mens, op consumptie gericht en niet op gemeenschap en samenhang. De afbraak van de theemutscultuur is gepaard gegaan met commercialisering, technologische vooruitgang en controle-denken maar biedt ook de mogelijkheid tot het vinden van een eigen verhouding tot morele vragen.
Het dikke-ik verwijst naar lomp gedrag, de ander opzij duwen. Het is een verontrustende uitvergroting van het ideaal van vrijheid en autonomie. Het begrip drong door tot in de nationale politiek. Minister-president Mark Rutte hekelde in 2015 op het voorjaarscongres van de VVD in Arnhem de ‘grote dikke-ik-mentaliteit’ in Nederland.

Aan het slot van het boek geeft Kunneman treffend commentaar op de ontwikkelingen van de laatste jaren aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij vindt dat de wetenschappelijkheid steeds meer op de voorgrond is komen te staan, mede onder externe druk: “De ruimte en de aandacht voor het humanisme is daardoor meer naar de achtergrond gegaan. De hele geesteswetenschappelijke kant en de beroepspraktijk komen op onderzoeksniveau tekort, omdat we ervoor gekozen hebben om onze wetenschappelijke productie vooral te richten op internationale tijdschriften. Daarmee is de verwevenheid van de humanistiek met de Nederlandse samenleving, met de humanistische beweging, met de humanistische organisaties en met de beroepspraktijken meer op de achtergrod komen te staan. De Universiteit voor Humanistiek heeft jarenlang een eigen tijdschrift gehad. Dat heette het Tijdschrift voor Humanistiek. In dat tijdschrift stond de verbinding tussen wetenschap, humanisme en de praktijk centraal. Vijf jaar geleden is besloten het tijdschrift op te heffen. De universiteit vond het niet meer interessant en heeft toen de financiering stopgezet. Ik heb dat toen samen met anderen overgenomen en omgedoopt in tijdschrift Waardenwerk en sindsdien financieren we dat zelf. De universiteit vindt dat tijdschrift niet meer relevant, want Nederlandstalige publicaties tellen niet mee in de wetenschap. Maar ik denk dat wij er niet alleen voor de wetenschap zijn. Ik denk dat wij een wetenschappelijke beroepsopleiding zijn en een humanistische universiteit. Dat betekent dat je ook de reflectie vanuit de praktijken moet voeden en de verbinding met die praktijken tot stand moet brengen. Dat is een deel van je universitaire missie”.

Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman, door Denise Robbesom, ISVW Uitgevers, 155 p., 2017, € 14,95

 

Filosofie van de jamsessie

omslag filosofie van de jamsessieFilosofie van de jamsessie van Jurriën Rood is geen muziekboek. Het is, aldus de schrijver in zijn introductie, geschreven zonder veel kennis van dominant none akkoorden of van verminderde vijfden. Hier gaat het niet zozeer om de muziek zelf, als wel om de techniek van spontane, onvoorbereide samenwerking. De jamsessie dient als voorbeeld en als metafoor voor andere maatschappelijke terreinen waar vormen van onvoorbereide samenwerking en tegenwerking zich voordoen, met name in de openbare ruimte en in het publieke leven.
Bij een jamsessie komt een groep jazz-, rock- of bluesmuzikanten bij elkaar om samen improviserend te musiceren. De term jam is ontstaan in de jaren twintig in de Verenigde Staten toen muzikanten na hun betaalde optredens bij elkaar kwamen en spontaan begonnen te spelen.

De jam kent intussen ook een maatstaf, namelijk dat de gemaakte muziek goed klinkt. Of in elk geval redelijk. Of fantastisch. Maar die kwaliteit wordt niet altijd afgemeten aan het bereikte technisch-muzikale peil: een complete solo vol fraaie triolen, dwarse ritmen en in contrapunt geplaatste commentaren op het onderliggende akkoord telt hier niet per se sterker dan een simpele solo met weinig noten, die de muziek verder helpt en die bij het stuk past. Niet de technische perfectie bepaalt het succes van een jam hoewel ze er zeer aan kan bijdragen. De mate van samenwerking, de spontaniteit, vrijheid plus een zekere gezamenlijke opwinding zijn daarvoor eigenlijk belangrijker. In elk geval in dit boek waarin de jamsessie de basis vormt voor een filosofie die niet is gericht op akkoordenschema´s en tempi, maar op universele thema´s van vrijheid, regels en samenwerking.

Rood is filosoof, filmer en amateursaxofonist. Voor zijn boek voerde hij gesprekken met vijf professionele, zeer ervaren jazz- en jammuzikanten met de bedoeling hun ervaringen aan de zijne toe te voegen en zo de empirische kant van het boek te verbreden. De filosofie komt na de muziek. Nuttige vragen die oprijzen zijn: Kent een losse, onvoorbereide samenwerking ook regels? Welke dan en hoeveel zijn het er? Kan vrijheid soms niet zonder regels? Vrijheid is toch… vrijheid? Wat de jamsessie, filosofisch bekeken, ons vooral leert is dat ‘vrijheid’ niet helemaal is wat het lijkt en dat de gebruikelijke tegenstelling tussen vrijheid en regels eigenlijk onhoudbaar is. Een bepaalde opvatting van vrijheid houdt ons gevangen en dit boek onderzoekt wat we winnen door ons daaruit te bevrijden. Pas als we ruimte maken voor het idee van vrijwilligheid, wordt vrije samenwerking en gezamenlijkheid mogelijk.

Naar aanleiding van de jam-ervaring wordt een nieuwe opvatting van vrijheid ontwikkeld, die zowel collectief als individueel is en die zich baseert op regels die juist, hoe paradoxaal dat ook klinkt, vrijheid kunnen scheppen. De ervaring dient als basis voor het jam-model van samenwerking-in-vrijheid. Met dit model gaan we op zoek naar de manier die ons kan helpen om het soms zo moeizame publieke samenleven te verbeteren. Wat bij de jam (soms) lukt zou ook op andere gebieden moeten kunnen lukken – maar hoe precies? Het jam-model maakt ons niet per se tot betere muzikanten, maar kan ons wel helpen om beter samen te werken.

Het jam-model laat ook goed zien waar de zwakke plekken zitten. Drie grote obstakels dringen zich naar voren waaronder de promotie van eigenbelang (het tegenovergestelde doel), ontkenning van het doel en de selectie van deelnemers.
Waar vrijwilligheid bestaat, kan ook onwil bestaan. Alleen in een dictatuur bestaat een totale ‘consensus’. Als de maatschappij iets van de jam kan leren, dan is het vooral dat degenen die mee willen doen, binnen de spelregels, ook werkelijk een kans moeten krijgen. Aan de maatschappelijke open jam behoren alle competente burgers mee te kunnen doen. Dat betekent dat men er als deelnemer gelijk is. En daaraan ontbreekt het nu vaak in onze moderne versie van de klassenmaatschappij. Niet iedereen krijgt een gelijke kans.
Het realiseren van gelijkwaardigheid is op zichzelf al essentieel voor een geslaagde maatschappelijke jamsessie. Elkaar iets gunnen en de ander erkennen als deelnemer is van levensbelang in een samenleving.

De jamsessie is een voortreffelijk model voor een betekenisvolle samenkomst van individuen met een gemeenschappelijk doel dat al dan niet bereikt wordt. Wantrouwen, angst en weerzin kunnen tijdens het bezig zijn en het op elkaar afstemmen langzaamaan omgezet worden in een positievere houding. Het is de tegenpool van het louter bespreken van problemen waarbij tegenstellingen en opvattingen de boventoon voeren en maar al te vaak leiden tot het dieper worden van de loopgraven.

Filosofie van de jamsessie, of Hoe kunnen we samenwerken in vrijheid door Jurriën Rood is een fraai vormgegeven boek. De verwijzingen erin naar video en audiofragmenten zijn terug te vinden op de site van het boek: www.filosofievandejamsessie.nl, uitgeverij Lemniscaat, 244 p., 2017, € 19,95

 

Binding genoeg

omslag binding genoegWetenschappers, intellectuelen, politici van uiteenlopende partijen en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties verkondigen de laatste jaren steeds indringender dat het in Nederland ontbreekt aan saamhorigheid, nabijheid, eenheid. De samenleving zou gebukt gaat onder te veel ‘ik’ en te weinig ‘wij’; we zouden nog slechts naast elkaar leven in plaats van werkelijk samen. In het essay Binding genoeg bestrijdt Annemarie Kok dit hardnekkige idee. Ze levert kritiek op de oplossingen waarmee pleitbezorgers van ‘meer wij’ komen aanzetten, zoals buurtprojecten, de regionale mienskip (Friesland), neo­nationalisme, ‘een bindend verhaal rond moraal en identiteit’ en credo’s als ‘samen maken we stad’.

Kok in het Voorwoord: “Wat ik zelf ervaar, is dat de meeste mensen juist allerlei maatschappelijk betekenisvolle banden hebben. En dat gevoelens van verbondenheid en herkenning niet noodzakelijk berusten op een letterlijk ‘samen’, noch op het delen van dezelfde leefstijl, woonplaats, woonwijk, taal, belangen of overtuigingen. Niet ondanks maar juist mede dankzij individualisering hebben wij tal van subtiele en expliciete, concrete en abstracte, kortstondige en langdurige relaties die onze samenleving hecht maken: relaties met andere individuen, maar ook met ideeën, dingen, plekken.

Behalve aan onterechte weerzin tegen individualisme stoor ik me aan weerzin tegen politiek. […] Natuurlijk, in een democratie is kritiek mogelijk en nodig. Maar waarom ontbreken zo vaak een reële kijk op het politieke werk en waardering voor degenen die de publieke zaak dienen? Waarom uitgerekend afgeven op de instantie die – aangezien ‘de burger’ niet bestaat – in het leven is geroepen om zaken algemeen verbindend te regelen? Als er íets is dat het vreedzaam samenleven momenteel bedreigt, is het juist de antipolitieke wind die sinds begin deze eeuw steeds harder en uit verschillende hoeken is gaan waaien. Daarbij denk ik niet alleen aan de horden (online) strijders tegen alles wat te maken heeft met ‘Den Haag’, ‘Brussel’, ‘de elite’ of ‘het establishment’ maar ook aan journalisten en commentatoren die politici graag afschilderen als types die voornamelijk gericht zijn op hun eigenbelang, de hele tijd ruzie met elkaar maken en niet weten wat luisteren is. Ik doel ook op burgers, denkers, bestuurders en beleidsmakers die menen dat het de hoogste tijd is om zogenoemd ‘top­down’ beleid als het even kan te vervangen door ‘eigen initiatief’ van burgers en die de democratie ‘directer’ willen maken. En dan zijn er bevreemdend genoeg ook nog politici zelf die zich van representatieve politiek distantiëren.
Hoe kan het toch dat zelden het ómgekeerde wordt beweerd: dat samenleven doorgaans wonderwel slaagt en dat dit te danken is aan onze rechtsstaat, aan de inspanningen van politici en aan de inzet van vele anderen, onder wie, mag ik hopen, wijzelf?

Bijna elke dag wandel ik in het Groningse Noorderplantsoen, tussen altijd weer nieuwe vreemden. Vrijwel dagelijks kijk ik veel mensen even aan in het voorbijgaan – waar dan ook. Of ik groet een (on)bekende. Soms vind ik de avondspits in mijn stad zo zinderend: iedereen die zijn weg gaat; altijd anderen op je weg vinden. Op zaterdagochtend fiets ik van Groningen naar Haren – om te zingen. Dan kijk ik naar de huizen (‘versteende moederdieren’) en naar de lucht, denk aan iemand en zwaai naar een automobilist met wie ik zing. Zoals bijna honderd anderen ook op weg zijn naar Haren om muziek te maken – vierstemmig, symfonisch. De meeste koor­ en orkestleden komen en gaan alleen; voor en na de repetities doen ze andere dingen. Met of zonder andere anderen.

Het afgelopen jaar begon me te dagen dat deze alledaagse ‘belevenissen’ en gedragingen uit mijn eigen leven iets zeggen. Maar wat? Daar kom ik achter in een fictieve brief aan de Amerikaans/­Canadese publiciste Jane Jacobs (1916­-2006). In een even fijnzinnige als rebelse stijl heeft zij onder meer geschreven over ‘de beschavende en aangename werking die een goed functionerend stedelijk straatleven op terloopse wijze op een stad heeft’. Jacobs hechtte veel belang aan sociaal verkeer in steden/stadsbuurten. Tegelijk was ze wars van noties als ‘saamhorigheid’. In haar voetspoor speurde ik op mijn manier – en in een andere tijd/een andere stad – naar het geheim van ongedwongen samenleven”.

Kortom, Annemarie Kok stelt vast dat moderne mensen juist doordat zij ‘individu’ zijn allerlei relaties met elkaar hebben. Ze ziet niets in de politiek van ‘samenredzaamheid’ en ‘terug naar de buurt’. Het is een politiek die politici buitenspel zet en burgers tegen hun zin verbindt. Dat versterkt de samenleving niet, dat tast haar aan.

Annemarie Kok studeerde filosofie en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was ze onder meer zes jaar verslaggever van dagblad Trouw en negen jaar hoofdredacteur van tijdschrift Noorderbreedte. In 2001 verscheen bij Uitgeverij Contact haar boek Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook. Tegenwoordig publiceert ze over sociale en ruimtelijke onderwerpen.

Binding genoeg – De stad en het geheim van aangenaam samenleven, essay door Annemarie Kok, uitgever Trancity/Valiz, 42 p., 2017.
Klik hier voor downloaden van het essay.

 

Eend en Konijn laten zien wat zorg is

omslag eend en konijn 2Is het een eend of een konijn? Wat zie je het eerste als je naar de tekening kijkt? De optische konijn-eend verscheen voor het eerst in 1892 in het Duitse humoristische tijdschrift Fliegende Blätter. De tekening werd vervolgens door de Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein opgenomen in zijn standaardwerk Filosofische Onderzoekingen (1953). Hij wilde ermee aantonen dat er twee wijzen van zien bestaan. Sindsdien wordt de afbeelding wel de ‘konijn-eend van Wittgenstein’ genoemd.

De vraag wat de figuur werkelijk is, een eend of een konijn, is niet van belang. Je kunt zowel een eend als een konijn zien, maar nooit tegelijkertijd. Waarneming is ook een mentale activiteit, aldus Wittgenstein. De wereld is zo veelzijdig dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn.
Kortom, het ligt er maar aan hoe je naar de dingen kijkt.

In de trant van de Nijntje-boeken van Dick Bruna, hebben Luc Pluijmen en Carin Hoogstraten het boekje Eend en Konijn laten zien wat zorg is gemaakt. Luc Pluijmen is gezondheidswetenschapper en oprichter van De mens zien, voor advies en begeleiding in de zorg. Carin Hoogstraten is beleidsmedewerker bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Eend en Konijn voeren een dialoog over de zorg. De belangrijkste regel van de zorg is dat we altijd eerst naar de mens kijken en dan pas naar de regel. Dat is mooi gezegd. En duidelijk, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

eend en konijn belangrijkste regel 2

Aan het slot van het boek treffen we een lijst met geloftes aan voor het afleggen van een eed of een gelofte: “Ik zweer/beloof dat ik mijn vak zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten”. Het is een eed voor de zorgverlener, zoals artsen hun artseneed (van Hippocrates) hebben. De zorgvrager staat centraal. De belangen van de patiënt of de cliënt zijn in overeenstemming met de beroepsmoraal van zorgverleners.

Hoe kijken wij naar de gezondheidszorg? De gezondheidszorg wordt almaar complexer; bureaucratisering en economisering nemen toe. Het wezen van zorgverlening dreigt daardoor uit het zicht te raken. Vandaar de reactie: de roep om meer empathie en meer humaniteit. Een andere mentaliteit levert een andere uitkomst op. Eend en Konijn adviseert de zorg vanuit het perspectief van de mens te benaderen, altijd de mens te blijven zien, op de eerste plaats.

Eend en Konijn laten zien wat zorg is, door Luc Pluijmen en Carin Hoogstraten, www.demenszien.nu,
24 p., geïll., 2017, € 15,80 inclusief verzending en 6% BTW (bestellen bij info@demenszien.nu)

 

Vergeten samenhang

omslag vergeten samenhangVergeten samenhang. Over cultuur en opvoeding is een vertaling van de Duitse uitgave Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und Erziehung van Klaus Mollenhauer.
Mollenhauer (1928 – 1998) geldt als een van de belangrijkste Duitse pedagogen van de twintigste eeuw. Zijn in 1983 gepubliceerde Vergessene Zusammenhänge is een pedagogische klassieker en geldt als een van de beste Duitse bijdragen aan de twintigste eeuwse opvoedings- en vormingstheorie. Mollenhauer is een vertegenwoordiger van de zg. kritische pedagogiek, die zich onderscheidt van de geesteswetenschappelijke pedagogiek die tot in de jaren zestig niet alleen in West-Duitsland maar ook in Nederland dominant was, en de empirisch-analytische pedagogiek, die na de jaren zestig de boventoon voerde.

De geesteswetenschappelijke pedagogiek beschouwt opvoeding als een culturele activiteit, waarbij waarden in het spel zijn. Ze probeert die activiteit te begrijpen vanuit de intenties van degenen die bij de opvoeding betrokken zijn: de opvoeders, maar ook de kinderen en de jongeren. De empirisch-analytische pedagogiek ‘filtert’ dat alles weg: de waarden, de culturele context van de opvoeding en de intenties van de betrokkenen spelen voor haar geen rol meer. Voor haar is opvoeding een te onderzoeken en te verbeteren object. Daarvoor gaat ze op zoek naar de mechanismen die het opvoedingsproces kunnen verklaren, waarmee de pedagogiek in de mainstream van de (waardenvrije) wetenschappen terechtkomt.

De kritische pedagogiek houdt daar afstand van. Ze neemt het waardengeladen perspectief van de geesteswetenschappelijke pedagogiek over, maar politiseert het. Voor haar is de context van de opvoeding niet alleen cultureel, maar ook politiek-maatschappelijk. De pedagogiek dient daarom niet alleen onderzoek te doen naar de opvoeding op zich, maar ook naar de machtspolitieke context ervan. Ook dient ze daarover een standpunt in te nemen: een kritisch standpunt. Voor Mollenhauer is de rede (Vernünftigkeit) daarbij het criterium. De kern daarvan luidt: De rede (d.w.z. kritisch nadenken) van subjecten die onder de verantwoordelijkheid staan van opvoeders dient te worden gestimuleerd, niet (maatschappelijk) te worden tegengewerkt.

Mollenhauer constateert dat de vraag Waarom voeden we kinderen op? in de jaren tachtig nauwelijks nog werd gesteld. Het hoe is centraal komen te staan, niet het waarom van de opvoeding. Dat is in onze tijd niet anders. Mollenauer laat zien dat de vraag naar het hoe van opvoeding en onderwijs niet kan worden beantwoord zonder de vraag naar het waarom te stellen. Elke generatie, zo is zijn stelling, wil dat het goede in haar leven blijft voortbestaan. Daarom willen mensen kinderen en voeden zij hen op. Dat ‘goede’ is niet alleen een moreel, maar ook een historisch en cultureel gegeven. Om te weten waarom we kinderen opvoeden gaat Mollenhauer op zoek naar de cultuur-historische wortels van wat hij een hedendaagse ‘algemene pedagogiek’ noemt.

Het boek wordt ingeleid door Wouter Pols, naast C. Balhan vertaler van het boek. Pols is leraar in het speciaal onderwijs en opleider in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het boek bevat vier hoofdstukken en een toevoeging aan het slot die gaat over het begrip identiteit. Mollenhauer: “Met identiteit moeten alleen die zaken worden aangeduid die te maken hebben met de verhouding tussen de mens die ‘ik’ zegt en datgene wat dit ik over zichzelf zegt; dit begrip moet dan alleen op deze verhouding slaan.

Titels van de hoofdstukken:
1. Presentatie, of iets over zichzelf en zijn levensvorm meedelen.
2. Representatie, of uitkiezen wat er moet worden overgedragen.
3. Vatbaar voor vorming, of erop vertrouwen dat kinderen willen leren
4. Zelfstandigheid, of zichzelf taken opleggen; problemen.

Vergeten samenhang bevat afbeeldingen van bijvoorbeeld schilderijen en houtsneden met een uitleg van Mollenhauer van de verschillende opvattingen over pedagogische onderwerpen doorheen de eeuwen.

Vergeten samenhang – Over cultuur en opvoeding, door Klaus Mollenhauer, vertaling van C. Balhan en W. Pols, uitgeverij Phronese, 190 p., geïll., 2017, € 24,99

 

Homo duplex

omslag homo duplex dorien pessersHomo duplex is de titel van het liber amicorum dat op 7 juli 2017 aan Dorien Pessers werd aangeboden ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar ‘juridische en rechtstheoretische grondslagen van de persoonlijke levenssfeer’ van de faculteit Rechtsgeleerdheid van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit.
Pessers heeft tijdens haar carrière regelmatig deelgenomen aan het publieke debat. Ze wist veel los te maken in de maatschappij en wist wetenschappelijke kennis vruchtbaar te maken voor politieke en publieke debatten over controversiële vraagstukken die in de samenleving leven. Journaliste Elisabeth Lockhorn heeft daarover gezegd in 1999: “Pessers weet het op de een of andere manier altijd voor elkaar te krijgen een publiek debat af te dwingen. Zij is niet bang daarin alleen te staan”.
Redacteur Dirk Wolthekker van het journalistieke medium Folia van de Universiteit van Amsterdam schreef naar aanleiding van een interview in juli 2017 dat Pessers “soms gevreesd werd om haar scherpe woorden en pen, maar ook zeer geliefd was bij collega-wetenschappers en studenten, juist omdat ze altijd op de bres heeft gestaan voor haar vak”.

Homo duplex – ofwel de gedachte dat ‘de mens lichaam en geest is, een product van natuur en cultuur, vrij en gebonden, redelijk en zinnelijk’ – vormt een terugkerend thema in Pessers’ oeuvre. Het is “de spanning tussen individu en gemeenschap in het recht”. Die spanning is complex, tussen de vrijheid van het individu ten opzichte van de gemeenschap en de plichten tegenover diezefde gemeenschap zonder welke het individu niet vrij kan zijn.

De uiteenlopende onderwerpen van de bijdragen aan dit liber amicorum tonen aan dat Pessers veel thema’s heeft aangesneden: professionele ethiek, biotechnologie, monarchie, euthanasie, het juridisch persoonsbegrip, het openbaar bestuur en afstamming. Ook de disciplines die zij in haar werk bijeenbrengt lopen uiteen: recht, filosofie, antropologie, sociologie en psychologie.

Pessers mogen we wel een ‘avontuurlijk denker’ noemen, aldus de redacteuren van dit boek. Ze blijkt ook wel een visionaire wetenschapper. In haar oratie in 2002 over de waardigheid van de mens had Pessers het over de personalisering van de publieke sfeer. We zien dat die personalisering inmiddels tot wasdom is gekomen anno 2017. De burger gedraagt zich jegens de overheid als een jengelend kind dat zich laaft aan zijn moeder. Het gevolg is een toename aan claimrechten en de groeiende dominantie van het zelfbeschikkingsrecht. Ironisch genoeg levert de burger zich hierdoor juist over aan de macht van de overheid, die in reactie op deze claims steeds verder de persoonlijke levenssfeer binnendringt. Nog ernstiger is dat door deze personalisering van de publieke sfeer de rechtsorde het vermogen verliest haar bemiddelende functie te vervullen. Daardoor dreigt de rechtsstaat te verdwijnen in de destabiliserende krachten van de natuurstaat.
Pessers heeft ook voorzien dat uitleg en interpretatie van juridische begrippen steeds meer afhankelijk wordt van subjectieve criteria. De leegte die hierdoor ontstaat, wordt opgevuld door de fantasma’s van de consumptiemaatschappij en van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld de opkomst van anonieme en commerciële vormen van kunstmatige voortplanting illustreert. Het recht op zelfbeschikking wint ook hier aan invloed. Volgens Pessers zetten deze ontwikkelingen het humaniseringsproces van de mens onder druk. De zogeheten humaniserende of antropologische functie van het recht komt op de tocht te staan.

Een ander kernthema is de privatisering en instrumentalisering van de publieke en professionele moraal. In onze tijd, waarin privatisering, instrumentalisering en bureaucratisering belangrijke instituties in de samenleving beheersen is de reciprociteitsmoraal – reciprociteit = wederzijdse gelijkwaardige uitwisseling van producten – aan erosie onderheving, met ontwrichtende gevolgen voor de rechtsstaat, professionele ethiek, het openbaar bestuur, de beroepseer en de wetenschap. Veelvuldig heeft Pessers hierover de noodklok geluid:“Van belang is om de bedrijfsmatige inrichtig van de staat te herzien. De staat is geen op wantrouwen gebaseerde onderneming, is geen BV Nederland, maar de juridische uitdrukking van een op vertrouwen gebaseerde en op duurzaamheid en sociaal geluk gerichte gemeenschap”.

Dorien Pessers heeft aan de basis gestaan van Stichting Beroepseer. Zij was bestuurslid sinds de oprichting in 2006, tot 2015.
Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer, heeft voor dit liber amicorum een essay geschreven dat gaat over de lange traditie van de ervaring van onverdiend geluk – de belangeloze gift – die een bron is voor sociale rechtvaardigheid en recht. Deze traditie vormt een tegenwicht voor hebberigheid, egoïsme en arrogantie. Pessers heeft met haar werk Liefde, solidariteit en recht uit 1999 aandacht gevraagd voor deze traditie, maar deze traditie is in feite nog onontgonnen terrein. Jansen spreekt dan ook zijn hoop uit in zijn bijdrage dat deze traditie in de toekomst wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht krijgt.

Homo duplex – De dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie, Liber amicorum voor Doren Pessers, redactie Britta van Beers & Iris van Domselaar, uitgeverij Boom Juridisch, 426 p., 2017, € 65,-

 

Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs

omslag cultuurpedagogiek imelman wagenaar meijerDe veranderingen in het onderwijs van de laatste decennia zijn ten koste gegaan van de didactische autonomie van de docenten. Dat is vooral gebeurd in gevallen waarin scholen zijn gefuseerd. Binnen het categoriaal onderwijs – alleenstaande mavo-, havo-, vwo-scholen – is men met name als het om bijzondere levensbeschouwelijke scholen gaat, vaker vernieuwingsbestendig gebleken. In overeenstemming met Haagse regelgeving en beleidswensen heeft men in brede kring geprobeerd een praktijk te realiseren waarin kennnis ‘creërende’ leerlingen zich zelf, onder begeleiding van docenten-op-afstand, ontwikkelen tot ‘aardige, vaardige en waardige’ volwassenen. Deze laatste rijmelarij is illustratief voor het beleid dat ‘Den Haag’ nu al twintig jaar bedenkt en realiseert. En dat is niet een erg best beleid.

In Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs wordt duidelijk gemaakt waar het aan schort binnen het denken over onderwijs, binnen het beleid en binnen vele schoolpraktijken zelf. Na de Inleiding volgen vier hoofdstukken die samen een sluitend geheel vormen maar ook als een afzonderlijk essay kunnen worden gelezen. De auteurs spreken de wens uit dat het boek de ogen opent voor het belang van cultuurpedagogische discussie, vooral als het gaat om het leerplan. Ze hopen ook dat de professie in de vier verhalen aanleiding vindt weer rekening te houden met klassiek pedagogische inzichten en dat ze er energie en argumenten uit kan putten om haar autonomie ten opzichte van ouders en politiek weer met verve te verdedigen.

Titel van de hoofdstukken:
1. Over cultuur, onderwijzen en leren.
2. De pedagogische betekenis van het ‘moderne onbewuste’.
3. Hoe de ideologieën van zelfontplooiing en de vrije markt het onderwijs bedreigen.
4. Politiek en onderwijs in Nederland.

De Uitleiding aan het slot van het boek biedt een korte samenvatting met een waarschuwing die hopelijk niet aan dovemansoren is gericht: Elke moderne democatische samenleving heeft ten opzichte van nieuwe generaties verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Op dezelfde manier waarop ze ook verantwoordelijk is voor het goed laten functioneren van leger, politie en de gezondheidszorg. Dat wil zeggen: met inachtneming, steeds weer, van de autonomie van de professionals van deze praktijkgebieden. Die autonomie is de afgelopen vijftig jaar in het onderwijs vergaand geschonden door ingrepen van overheidswege, uiteindelijk zelfs tot op het niveau van het didactisch handelen.
Inmiddels is de pedagogische vaktaal besmet geraakt met niet-pedagogische begrippen en denkwijzen, en daarmee is de potentiële vezieking van de onderwijspraktijk niet te ontkennen. Economische markttermen en ideeën ontleend aan de zelfontplooiingsideologie, en heel concreet ook nog eens door sociaal-constructivistisch gekleurde leerpsychologische begrippen, doen het pedagogisch denken en handelen geweld aan.

Bovendien daagt een nieuw thema aan de horizon: sommige neuropsychologen versimpelen het debat rondom vragen hoe je pedagogisch met pubers om moet gaan, welke eisen te stellen zijn aan het denken en het bewustzijn en wat het verschil is tussen onbewust en bewust.

De weinig fraaie staat van het huidige onderwijs is voor een deel door (grillige) ‘Haagse’ sturing opgeroepen en is al in een heel vroeg stadium doorgesijpeld naar de lerarenopleidingen. Veel docenten zien daardoor onderwijzen en leren niet meer als een rond leerstof triadisch gestructureerde praktijk. Dat wil zeggen dat ze niet hebben leren denken binnen een conceptie volgens welke docent, leerling en leerstof in een evenwichtige verhouding met elkaar staan. Eerder zien ze voor zichzelf een begeleidingstaak weggelegd zoals omschreven binnen het kader van het, op sociaal constructivistische opvattingen gebaseerde, ‘nieuwe leren’ en ‘competentiegericht leren’.

De staat van het onderwijs lijdt ook onder de druk van ouders en leerlingen. Velen van hen vatten de school steeds vaker op als een instituut ter bediening van eigen wensen. Van bewustzijn dat ‘het onderwijs’ een maatschappelijk instituut is, voor het bestaan waarvan men dankbaar mag zijn, is bij ouders en kinderen niet altijd meer iets te merken. Zij zien de vorming in en door de school niet meer als nieuwe generaties zo inleiden in de cultuur dat de personen in wording én de cultuur zelf gediend worden. Als ook de samenleving als geheel de school niet meer ziet als een instituut dat verankerd ligt in de idee van vorming door kennis, kan ze gemakkelijk speelbal worden van hypes en trends, waardoor op hun beurt dan weer partijpolitieke programma’s en het onderwijsbeleid beïnvloed worden. Beleid dat wordt voorbereid en gesteund door adviseurs, onderwijsonderzoekers en docenten die, door ‘Den Haag’ uitgenodigd advies te geven, his master’s voice spreken. Het eindadvies Ons onderwijs2032 is daarvan vooralsnog het laatste onthutsende voorbeeld. Een rondcirkelende carrousel van vernieuwingen die zichzelf steeds opnieuw bevestigt.

De hoop is gevestigd op meer bezonnen ideeën over onderwijzen, leren en vorming.

Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs, door Jan Dirk Imelman, Henk Waghenaar en Wilna Meijer, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 140 p., 2017, € 16,95

Leraar, hoe doe jij dat?

omslag leraar hoe doe jij datWat moet een leraar wel of juist niet doen om goed les te geven? Wetenschappelijk onderzoek levert op deze vraag geen eensluidende antwoorden op. Daarom blijft het hachelijk om tegen leraren te zeggen hoe ze het moeten doen. Hoe komt dat? Professor A.D. de Groot, met een aantal collega’s in 1968 oprichter van het Cito – Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling – was van mening dat leraren hun persoonlijke en individuele manier van werken moeten afleggen. Maar Wim Kuiper, voorzitter van Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs die het Voorwoord schreef, vindt dat helemaal niet. Hij vindt nu juist dat de persoon van de leraar medebepalend is voor een goede relatie met de leerlingen en daarmee voor goede onderwijsresultaten. Leraar, hoe doe jij dat? gaat over het vakmanschap van de leraar, belicht op drie manieren: wetenschappelijk, verhalend en beeldend.

Onderwijspedagoog professor Gert Biesta analyseert in het eerste hoofdstuk Goed onderwijs mogelijk maken het werk van de leraren. Hij legt uit wat het beroep van leraar inhoudt en laat zien hoe leraren tot goed handelen komen. Dat doen zij niet volgens een vast stramien, maar door ruimte te nemen, door hun vermogens te gebruiken, door te oordelen over het hoe en waartoe van hun werk en door virtuoos te zijn. Hij laat ook zien waardoor zij in hun werk worden belemmerd en gestimuleerd.
Biesta: “Wil onderwijs mogelijk zijn, dan kan de leraar nooit volgens een vaste receptuur werken. De leraar moet altijd inspelen op de concrete, unieke situaties die de werkelijkheid van het onderwijs uitmaken”.

Volgens Biesta wordt er tegenwoordig nogal vaak over de school en de klas als leergemeenschap gesproken, waarbij wordt benadrukt dat leerlingen er leraren allemaal van alles te leren hebben en ook feitelijk van alles leren. Dat laatste klopt uiteraard, maar volgens Biesta moeten we daar niet de conclusie uit trekken dat we daarmee ook een adequate beschrijving hebben van het werk van de leraar en de verantwoordelijkheid die bij dat werk in het geding is. Het is de taak van de leraar om onderwijs te geven. Wat maakt het mogelijk om het vak goed uit te oefenen? Biesta introduceert het begrip teacher agency. De term is enigszins moeilijk te vertalen in het Nederlands. Een letterlijke vertaling van agency als ‘agentschap’ voldoet niet. Gebruik van het woord agent in de handel en zakenwereld wil zeggen dat iemand kan handelen en beslissingen kan nemen namens een bedrijf zonder daarbij steeds ruggespraak te hoeven houden met het hoofdkantoor. Een agent heeft zo bezien een zekere vrijheid van handelen. Hij beschikt over handelingsruimte en dat is precies het idee achter de term teacher agency. Biesta heeft het liever over agency dan over autonomie omdat het niet gaat om ’alle macht aan de leraar’. Net zoals een agent werkt voor een bedrijf en zich in denken en doen moet laten leiden door de doelen en waarden van het bedrijf, zo is het handelen van de leraar niet honderd procent vrij. De leraar is gebonden aan bepaalde ideeën over wat onderwijs tot onderwijs maakt.

Biesta heeft het ook over de virtuositeit van de leraar, het vermogen om subtiel en doordacht in te spelen op de leerlingen en op de situatie om te kunnen zien wat er nodig is en daarnaar te kunnen handelen. Het gaat om doordacht handelen, het vermogen om in concrete en in zeker opzicht unieke situaties datgene te doen wat onderwijspedagogisch gezien wenselijk is.

In Leraar hoe doe jij dat? vertellen tien leraren – zes vrouwen en vier mannen – in een interview aan Nico Dullemans over hun beroep: “Met trein, bus en zelfs een keer met een taxi reisde ik naar hun school en trof daar toegewijde mensen aan. Gewone mensen ook, die – en dat was wel opmerkelijk – op een holistische manier over hun werk spreken. Dit betekent dat zij ’hele mensen’ observeren als zij met hun leerlingen bezig zijn. Zij voelen daar verantwoordelijkheid voor zonder precies te weten waaraan zij beginnen”. De leraren zijn afkomstig uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Onder hen bevindt zich o.a. een leraar gymnastiek, een leraar wiskunde, een leraar Engels en een leraar economie en ondernemen.
De leraren vertellen over hoe zij hun beroep beleven, hoe ze een les beginnen, wat zij doen als het niet gaat met een klas of met een leerling. Zij leggen uit waarom zij van hun werk houden en waarom zij het volhouden. Veel is te lezen over de virtuositeit van de leraren, hun manier van kijken, van dingen ‘zien’ en hun manier van doen, toegespitst op concrete situaties en individuele kinderen. Vanuit het besef wat er nodig is, ook als dat tegen de regels of “wat moet” ingaat. In kleine opmerkingen, korte observaties en in een zekere ‘koppigheid’ worden voor de lezer decennia van praktijkervaring van de leraar zichtbaar.

De laatste twee pagina’s van het boek zijn gewijd aan Openingen voor gesprekken voor studenten, leraren, schoolleiders, bestuurders en toezichthouders.

Leraar, hoe doe jij dat? Vakmanschap in beeld, door Gert Biesta, Jan Bot en Nico Dullemans, Uitgeverij Kwintessens, 109 p., geillustreerd met foto’s, 2017, € 24,95

 

Verwondering – Leren creatief en kritisch denken door vragen te stellen

omslag verwonderingHoe motiveer je kinderen en pubers voor leren? Docenten en opvoeders vragen zich dat geregeld af. ‘Verwondering’ is het antwoord – volgens docent en auteur Dick van der Wateren.
Het boek is de neerslag van vijfendertig jaar lesgeven in het voortgezet ondewijs en aan universiteiten, en het resultaat van twee jaar nadenken, schrijven en veel schrappen. Het is bedoeld als handreiking aan iedere leraar en opvoeder die jonge mensen wil stimuleren zelfstandig te denken en de werkelijkheid te onderzoeken.

Van der Wateren wilde zijn ervaringen op een rijtje zetten over manieren van lesgeven die leerlingen meer motiveren en voor hen relevanter zijn dan de manier waarop we het meestal doen: “Ik ben tot de conclusie gekomen dat we in ons onderwijs teveel bezig zijn met antwoorden – en dan meestal antwoorden die in het leerboek staan – en te weinig met vragen, laat staan interessante vragen”.
Het boek is bedoeld voor pedagogen en leraren die hun leerlingen willen helpen betere vragen te stellen. Nieuwsgierigheid, je verwonderen en vragen stellen zijn het begin van denken, begrip, groei en innovatie: uiterst waardevolle gereedschappen.
Van de Wateren illustreert het met voorbeelden en ervaringen uit zijn eigen praktijk als docent, en met voorbeelden van onderzoek en veldwerk met leerlingen: “Naast natuurwetenschappelijke voorbeelden laat ik zien hoe je ook bij andere vakken – bijvoorbeeld talen, maatschappijleer en kunstvakken – meer vanuit vragen zou kunnen werken. Voor alle duidelijkheid, het gaat hierbij niet om vragen voor standaardtoetsen, proefwerken of examens. Veel van de vragen in dit boek zijn vragen die meestal niet op de gebruikelijke manier kunnen worden getoetst – en dat is ook niet de bedoeling. De antwoorden liggen ook niet direct voor de hand. Ze zijn bedoeld om nieuwsgierigheid, fantasie en ontdekkingslust bij kinderen en jongeren aan te wakkeren; creativiteit dus en kritisch denken. Dat zijn eigenschappen die niet of nauwelijks meetbaar zijn; net zo weinig meetbaar als geluk en liefde, maar zeker zo belangrijk”.

Verwondering is in elk geval geen boek met standaardrecepten voor een goede les: “Ik ben van mening dat iedereen zijn of haar eigen manier van lesgeven moet ontdekken. Wat voor mij werkt hoeft niet voor een ander te werken”.
Het boek is ingedeeld in zes hoofdstukken, met zeven bijlagen en een inleiding. Aan het eind van het boek zou een grote punt moeten staan, schrijft Van der Wateren: “Maar ik eindig met een komma. Ik daag de lezer uit dit boek verder te schrijven. Laat je leerlingen zien welke verten zich openen wanneer we ons verwonderen. En deel die ervaringen. Deze manier van lesgeven vraagt om een onderzoekende instelling, de onbevangen houding van een kind dat iets uitprobeert en, wanneer dat niet meteen lukt, het op een andere manier opnieuw probeert net zo lang tot het werkt.
[ … ] Je verwonderen en vragen stellen is een spel. De school wordt daarmee een speelplaats en een laboratorium, waar je veilig en vrij bent om van alles uit te proberen”.

Verwondering – Leren creatief en kritisch denken door vragen te stellen, door Dick van der Wateren, Ten Brink Uitgevers, 108 p., 2017, € 14,95

Mal of meester

omslag mal of meesterIn de huidige competentiegerichte opleidingen is er steeds minder ruimte voor persoonlijke interactie. De waardering voor praktijkkennis neemt af. Communicatie tussen opleiders en leerlingen verloopt tegenwoordig steeds meer via e-mail en intranet. Voor praktijkleren is geen plaats meer. De voorbeeldfunctie van de opleider, de rol van de leermeester staat onder druk. Het belang van zijn rol wordt onderschat of genegeerd. En dat terwijl er aan de andere kant vraag is naar rolmodellen.
Er is kennis die niet in boeken is te vinden maar wel bij leermeesters. Zij zijn de ‘dragers’ van praktijkkennis. Ervaringen en inzichten, opgedaan tijdens de beroepsuitoefening vormen het kenniskapitaal van een beroep of een discipline. We zouden hier ook het onderscheid tussen ‘boekenwijsheid’ en ‘praktische wijsheid’ kunnen maken. Boekenwijsheid leer je door te studeren, maar praktisch wijs word je door te oefenen. De educatieve interactie tussen ervaren beroepsbehoefenaren en lerende toekomstige beroepsbeoefenaren verdient volgens Terpstra dan ook een plek in de opleiding. Boekenwijsheid en praktische wijsheid zijn immers niet inwisselbaar.

Om te weten te komen hoe belangrijk de rol van een leermeester is interviewde Terpstra voor haar boek een aantal beroepsbeoefenaren. Ze vroeg hen naar hun ervaringen met leermeesters. Waarom zij de ene leraar wel en de andere niet een leermeester noemen en of ze onderscheid maken tussen ‘voorbeeld’ en ‘leermeester’. Tenslotte kregen ze nog de vraag voorgelegd welke kenmerken beiden hebben. Geïnterviewd zijn een meubelmaker, filosoof, musicus, dokter, striptekenaar, acteur, restaurateur, kok en ethicus.

Hoe kun je van anderen iets leren dat niet of moeilijk verwoord kan worden? Door te laten zien, aldus de door Terpstra geciteerde filosoof Michael Polanyi (1891-1976). Polanyi introduceerde het begrip tacit knowing, een weten dat je niet ten volle kunt verwoorden. Hij heeft ook gezegd dat “every profession, even the most intellectual one, has a craft side”. Ieder vak heeft een ambachtelijke zijde. Want voor het uitoefenen van een vak heb je vaardigheden nodig. Of het nu gaat om meubelmakers dichters, dokters of boeren, fietsenmakers, leraren, stukadoors of vrachtwagenchauffeurs, vioolbouwers, politici of wetenschappers. En op die ambachtelijke zijde krijg je alleen greep als je met beide benen in de praktijk staat en oefent, veel oefent. Door oefenen leer je ‘weten’ hoe je iets moet aanpakken, ‘weten’ hoe je hoofd- en bijzaken moet onderscheiden, ‘weten’ hoe je informatie moet ordenen, indrukken betekenis moet geven, ‘weten’ wat het betekent iets te doen of juist te laten. Het gaat steeds om een vorm van ‘weten’ die je niet ten volle kunt verwoorden. Dit ‘weten’ behoort tot je domein van tacit knowing. “We weten meer dan we kunnen vertellen”, aldus Polanyi.

De Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.C.) adviseerde mensen met ervaring tot voorbeeld te nemen en van hen te leren door te observeren. Hij zei: Zoek een wijs en goed mens wiens houding levenslessen in zich draagt. Verblijf een tijd in zijn buurt. Observeren en luisteren zijn essentiële leerbronnen.
Zoek de educatieve interactie met ervaren beroepsbeoefenaren is het advies van Polany. Observeer, luister, stel vragen. Hij gaat nog een stap verder. In zijn ogen hebben ervaren beroepsbeoefenaren zelfs de morele plicht lerenden veelvuldig bij zich in de buurt te halen om hen te laten ‘af’kijken en ‘af’luisteren, en met hen van gedachten te wisselen.

Dit boek is een warm pleidooi voor onderwijs van mens tot mens. “We willen meetbare feiten”, schrijft Terpstra, “maten en getallen. Niet het tastende en zoekende van de taal, waarmee je probeert te overreden en te overtuigen. Als je er goed over nadenkt, zitten we gevangen in de wonderlijke illusie dat meer feitenkennis ook meer inzichten oplevert. T.S. Eliott zei het al in zijn gedicht Choruses from The Rock: Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is de knowledge we have lost in information?”

Tineke Terpstra hield zich vele jaren bezig met beleid in de gezondheidszorg. Zij was fractiemedewerker van D66 in de Tweede Kamer (1980–1986) en secretaris bij de Gezondheidsraad (tot 2002). Zij promoveerde in 2008 op een onderzoek naar voorbeelden en leermeesters in twee medische disciplines aan de Universiteit van Amsterdam. (Gezel bij moderne meesters).
Terpstra’s boek is een essay in drie delen waarin de auteur haar denklijnen over leren door observen in gespreksvorm ontwikkelt.

Mal of meester – Aantekeningen bij competentiegericht opleiden, door Tineke Terpstra, Amsterdam University Press, 232 p., geïll., 2017, € 19,95

De platformsamenleving

omslag de platformsamenlevingDe platformsamenleving is het resultaat van een project dat in 2013 begon onder de titel Sociale media en de transformatie van de publieke ruimte. Dit samenwerkingsproject tussen mediawetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is gesteund en mogelijk gemaakt door het ‘Over Grenzen’-programma van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Dat programma daagt onderzoekers uit academische kennis te verbinden aan toegepaste of toepassingsgerichte domeinen. De centrale vraag in dit project was aanvankelijk hoe de opkomst en snelle verspreiding van sociale medianetwerken als Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google+ en videoplatformen als YouTube steeds meer invloed krijgen op het sociale verkeer, en wat dit betekent voor beleidsmakers.
Mediawetenschappers richten zich doorgaans op het eerste vraagstuk en minder vaak op het tweede: de implicaties van de werking van onlineplatformen voor beleid en beleidsmakers. Onderwerpen als digitalisering, informatisering en dataficering van de samenleving hebben de afgelopen decennia prominent op de werkagenda van de WRR gestaan. Het is dan ook niet toevallig dat in deze studie veel gebruik gemaakt is van WRR-rapporten die in het verleden over dit onderwerp verschenen zijn. Enerzijds omdat de WRR door dit project meer inzicht en kennis wilde krijgen in hoe sociale media precies werken; anderzijds omdat de adviezen die in de loop van de tijd verschenen zijn, bij uitstek zicht bieden op hoe het onderwerp is geëvolueerd.

De auteurs schriven in het Voorwoord dat hun onderwerp aanvankelijk vrij nauw gedefinieerd was. Dat sociale media een belangrijke rol spelen in ons dagelijkse sociale en economische verkeer, was in 2013 wel duidelijk: “Maar het onderwerp bleek niet stil te staan: ieder jaar kwamen er nieuwe typen onlineplatformen bij die ons dwongen het onderwerp uit te breiden. Uber veroverde lokale markten voor taxivervoer, Airbnb positioneerde zich stevig op de hotelmarkt, platformen als Coursera en edX creëerden een niche in de onlineonderwijsmarkt, en in 2015 deed zich een explosie aan gezondheidsapps voor. Gaandeweg constateerden we dat we de analyse minder moesten richten op specifieke (sociale media)platformen en meer op de mechanismen die ze in gang zetten. Tezelfdertijd werd ook duidelijk dat onlineplatformen vanuit steeds meer sectoren en domeinen een groeiende invloed kregen op de inrichting van de samenleving. We besloten onze focus aan te passen en aan de hand van enkele exemplarische sectoren te laten zien hoe platformmechanismen werken en welke gevolgen ze kunnen hebben voor de verankering van publieke belangen. Het resultaat is een analyse van het wat, hoe en waarom van een zich ontwikkelende platformdynamiek”.

De platformsamenleving laat zien hoe onlineplatformen werken en wat burgers en overheden ermee (kunnen) doen. Het is geen handboek of how-to-gids, en ook geen wetenschappelijk empirisch onderzoek naar de effecten van platformen. Het is een verkenning van de relatie tussen platformen en de samenleving waarin ze geleidelijk vervlochten worden. Inzet was de vraag: Hoe kunnen in de platformsamenleving publieke waarden worden veiliggesteld?

De platformsamenleving – strijd om publieke waarden in een online wereld, door José van Dijck,
Thomas Poell en Martijn de Waal, Amsterdam University Press, 180 p., 2016, € 19,95

Voorbij het meetbare

omslag voorbij het meetbare“We meten alles op het werk, behalve wat echt telt. Cijfers – over inkomsten, uitgaven, productiviteit, betrokkenheid, personeelsverloop – zijn geruststellend en creëren een illusie van controle. Maar in het geval van een groot succes of een grote mislukking wijzen alle vingers, van de CEO tot aan de schoonmaker, dezelfde kant op: de cultuur. Cultuur, dat onmeetbare en soms ogenschijnlijk onbegrijpelijke begrip, is uitgegroeid tot het geheime recept van organisaties – dat wat het verschil maakt, maar waarvan niemand de ingrediënten kent”.
De Amerikaanse onderneemster Margaret Heffernan begint haar boek Voorbij het meetbare. De grote impact van kleine veranderingen met uitleggen wat er bedoeld wordt met een organisatie- of bedrijfscultuur: de manier waarop men in een bedrijf denkt en waarneemt, met elkaar spreekt en naar elkaar luistert.

Volgens Heffernan hebben we geen miljoenen kostend businessplan nodig of een lange termijn van voorbereiding voordat er veranderingen kunnen worden aangebracht. In Voorbij het meetbare houdt zij een pleidooi voor juist het tegenovergestelde van radicale transformatie en groots opgezette plannen. Haar ervaring is dat kleine stappen – die iedereen kan nemen – tot een nieuwe bedrijfscultuur kunnen leiden. Kleine veranderingen hebben grote invloed.
Met kleine veranderingen worden bedoeld: luisteren, vragen stellen, informatie delen. Ze roepen reacties op die op hun beurt weer invloed hebben en een systeem kunnen veranderen.
Niet vrijuit spreken, geen lastige vragen stellen of zorgen delen kan fatale gevolgen hebben zoals Heffernan illustreert aan de hand van een voorbeeld uit de luchtvaart: de crash van een vliegtuig van British European Airways in 1972 die werd veroorzaakt door mankementen die bij veel mensen al langer bekend maar nooit hardop benoemd waren. Toch bracht de ramp een nieuwe manier van samenwerken voort, gebaseerd op het creëren van vertrouwen en het delen van informatie en ideeën. Een cultuuromslag in de burgerluchtvaart was het gevolg. In plaats van geheimhouding kwam er openheid. In plaats van fouten toedekken werden ze nu onderkend en breed toegegeven, zonder gevoelens van schaamte of schuld zodat er lering uit getrokken kon worden.
De nieuwe manier van werken kreeg de naam rechtvaardige cultuur (just culture).

Tegenwoordig is in elke werkomgeving behoefte aan een rechtvaardige cultuur – niet alleen om ongelukken te voorkomen, maar ook om uit elke werknemer het beste te halen. We kunnen het ons niet veroorloven, aldus Heffernan in haar inleiding, sommige mensen te laten floreren, terwijl anderen er passief, gedemotiveerd of ontgoocheld bij zitten. Organisaties herbergen een rijke bron aan menselijk kapitaal. In een rechtvaardige cultuur worden de vindingrijkheid en de intelligentie van ieder individu ten volle benut. Verbeelding wordt beloond en oprechtheid op waarde geschat.
Zo’n cultuur is democratisch en behoeft een ruimhartige en bescheiden mentaliteit. Dus niet op informatie zitten en je kaarten tegen de borst houden omdat je daar macht aan ontleent. Nee informatie dient gedeeld en verspreid om anderen te inspireren en te stimuleren. In een rechtvaardige cultuur telt iedere persoon mee.
“Ik weet niet hoeveel ondernemers ik heb gesproken die – achteraf – een geweldig idee hadden, maar dat niet hadden durven delen, uit angst om uit de pas te lopen of om al te dwaas over te komen. De passiviteit die zich in deze stilte uit, eist een zekere tol, niet alleen als mensen het gevoel hebben dat ze anderen niet kunnen waarschuwen voor problemen, maar ook als ze het gevoel hebben nieuwe ideeën niet te kunnen toetsen en verkennen. In die stilte gaan veel kansen verloren”.

Heffernan heeft op haar reizen ervaren dat conflictmijdend gedrag en het verlangen om te behagen universeel zijn en onze energie en moed uithollen: “Als ik over deze verspeelde kansen praat met mensen, zeggen ze allemaal hetzelfde: het ligt aan de cultuur. Cultuur is uitgegroeid tot alibi, tot zondebok voor alles wat er mis is. De vraag is wie dit probleem kan oplossen. Wij allemaal. Dit boek richt zich dan ook op iedereen die, van CEO tot schoonmaker, gezamenlijk of individueel een betere werkomgeving nastreeft”.

Wat dit boek niet biedt, vervolgt Heffernan “is een panklaar recept voor snelle transformatie, handzame tips en trucs die zo populair zijn bij motivatiesprekers en bedrijfsgoeroes. Liever hou ik mij bezig met denken: een nogal alledaags, laagtechnologisch concept dat gemakkelijk vergeten en stelselmatig onderschat wordt. Maar wie denkt moet zijn bezigheden staken. En wie zijn gedachten de vrije loop laat, onttrekt zich aan clichés, aan jargon, aan wijsheid achteraf. Op die manier kom je erachter wat je gelooft, wie je bent en wat je wilt of moet zeggen. Wanneer je de tijd neemt om na te denken, hervind je de moed, het verstand, het mededogen, de verbeelding, de vreugde, de frustratie, de ontdekking en de toewijding die werk kan opwekken. Kortom, al die zaken op het werk die tellen, ook al zijn ze voorbij ‘het meetbare’.”

Voorbij het meetbare. De grote impact van kleine veranderingen, door Margaret Heffernan, serie TED-boeken, Amsterdam University Press, geïll., 120 p., 2016, € 14,95

 

De tango van wethouder en ambtenaar

omslag de tango van wethouder en ambtenaarDe tango van wethouder en ambtenaar is op verzoek van de Wethoudersvereniging tot stand gekomen. Het idee is ontstaan na het lezen van het boek Ik en mijn wethouder. Daarin werden vanuit het perspectief van ambtenaren archetypische omschrijvingen van wethouders gegeven. De Wethoudersvereniging heeft bij wijze van pendant op die publicatie aangedrongen op deze uitgave die tot stand is gekomen in samenwerking met het programma Lokale Democratie in Beweging. Het programma beoogt onder meer het politiek-ambtelijke samenspel te versterken. Het is voor (lokale) overheden van groot belang om samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

Als men een beeld wil krijgen hoe een wethouder zijn vak beleeft en welke positie hij of zij kiest in de samenleving, kun je vragen: hoe waren uw eerste honderd dagen als wethouder? De wondere wereld van het gemeentebestuur die dan wordt beschreven, maakt veel duidelijk over de complexiteit van het vak. Van agendabeheer tot het nemen van besluiten met grote financiële of maatschappelijke consequenties. Alles komt langs in deze eerste fase van het wethouderschap.

De wethouder opereert als een danser(es) op de dansvloer met diverse danskoppels. Soms beweeg je mee, soms bots je, soms wissel je van danspartner, je zet je koers uit en danst met passie! De wethouder van vandaag moet zich kunnen bewegen in een complex krachtenveld. Daarbij is de samenwerking met de ambtelijke organisatie van cruciaal belang voor de wethouder.
Toch zien we in de praktijk dat de wethouder en ambtenaar niet atijd in de maat dansen en elkaar op de tenen trappen. Uiteindelijk is het de opgave om het samenspel tussen de wethouder en de ambtenaren succesvol te laten zijn.

De beste leerschool voor een wethouder is de praktijkervaring. Er is geen opleiding om wethouder te worden. Er is geen handleiding ‘hoe communiceer ik met ambtenaren?’. Wat wel volop aanwezig is, zijn de ervaringen van (oud) wethouders.
Voor dit boek hebben auteurs Jur de Haan en Erik van Venetië in de zomer van 2016 interviews gehouden met 32 wethouders van alle politieke kleuren, afkomstig uit kleine en grote gemeenten verspreid over het land. Aanvullende informatie hebben ze gehaald uit een gesprek met het bestuur van de Wethoudersvereniging en uit twee intervisiebijeenkomsten, in Breda en Leeuwarden, met bestuurders en ambtenaren.

De tango van wethouder en ambtenaren komt op een goed moment. Gemeenten krijgen meer taken, de netwerksamenleving rukt op, de wethouder is kwetsbaarder, ambtenaren moeten overleven in reorganisaties. De tijdgeest vraagt om nieuwe wethouders en om nieuwe ambtenaren.
“De buitenwereld verandert sneller dan de gemeente kan bijbenen”, zegt een wethouder. De veranderingen schuren met de traditie, de zekerheden en de procedures waar ambtenaren mee zijn opgegroeid en opgevoed, compleet met de trucs die elke bureaucratie kenmerkt. De wethouders vertellen hoe ze hiermee omgaan en hoe ze hun nieuwe rol vinden, samen met hun – ook al -zoekende ambtenaren. Zo ontstaat het beeld van een nieuw samenspel.

Het eerste hoofdstuk is getiteld: De eenzame bestuurder op de eerste dag: “Daar zit ze dan, de nieuwe wethouder. Ze heeft een bureau, een computer en een secretaresse. Die vraagt: ‘Moet ik u zeggen?’
En ze heeft een volle agenda. Om 10 uur staat het eerste stafoverleg gepland. Om kwart voor tien komt een afdelingshoofd binnen. Hij legt een dikke ordner met beleidsnota’s op haar bureau. ‘Hier staat ons hele beleid in’, zegt de ambtenaar. ‘Moet ik dat allemaal lezen?’ vraagt de wethouder. ‘Nou, dat hoeft niet. Maar het is wel goed om het te hebben’, zegt de ambtenaar. Even later arriveren de andere ambtenaren. Tijdens het stafoverleg kijkt de wethouder als een dood vogeltje. Er komt zo veel op haar af. Ze is overdonderd. Om twaalf uur steekt de secretaresse haar hoofd om de deur. ‘Wat wilt u lunchen?’ De wethouder hoort zichzelf zeggen: ‘Doe maar wat’.

Een wethouder typeerde haar werk eens als “de meest fantastische hondenbaan. De lol in mijn werk straal ik uit. Dat werkt aanstekelijk op mijn ambtenaren. Dan lopen ze harder voor mij”. Een vak om trots op te zijn, staat er dan ook op de site van de Wethoudersvereniging.

De tango van wethouder en ambtenaar, door Jur de Haan en Erik van Venetië, uitgave van de Wethoudersvereniging, 87 p., 2016, € 10,-. Bestellen door sturen van e-mail naar info@wethoudersvereniging.nl met vermelding van Tango.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer