Skip to main content

Hans Wilmink

Hans Wilmink (1948) is opgeleid als socioloog en als Hoger Bestuursambtenaar en begon zijn loopbaan bij de Stichting Het Refter in Zwolle waar hij onder meer initiatieven ontplooide voor de opvang en integratie van minderheden. Dat deed hij in samenwerking met de lokale overheid, lokale instellingen en vertegenwoordigers uit de minderheidsgroepen. Vanaf 1982 werkte hij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in diverse functies en op meerdere beleidsterreinen: minderhedenbeleid, interbestuurlijke relaties, sociale vernieuwing, organisatie van de rijksoverheid, kennis en strategie voor het ministerie.

Wilmink voerde in 2010 een verkenning uit naar het beroep van de beleidsambtenaar: Beroep: beleidsambtenaar. Over ambtelijk besef en professioneel lef. Dat deed hij samen met Guido Rijnja.
“In mijn praktijk en in de verkenning die we deden heb ik ervaren dat er veel creativiteit en durf is onder ambtenaren. Het boekje laat zien dat het een mooi vak is dat vorm krijgt door voortdurend de balans te zoeken in de spanningsvelden die het werk bij de overheid met zich meebrengt. Maar er is ook veel druk die dat balanceren verstoort. Het is een zaak van beroepseer om de bestuurder te dienen en toch de onafhankelijkheid te behouden.”

Sinds april 2013 is Wilmink ambteloos burger, maar de belangstelling voor de beroepsuitoefening in de publieke sector kan hij nog niet loslaten. Hij treedt nu op als vrijwilliger voor de Stichting Beroepseer en helpt haar bij de toepassing van de Good Work Toolkit  van Harvard University in de Nederlandse praktijk.

Hij is lid van het Alternatieven-kabinet. Ook daar gaat zijn belangstelling uit naar het optreden van de overheid in onze democratische rechtsstaat. Aan de versterking van de democratie wordt veel aandacht besteed, maar de versterking van het rechtsstatelijk besef kan wel een opkikker gebruiken. Essentieel daarin is de aandacht voor de burger, óók in de gevallen waarin zijn of haar belangen conflicteren met die van de democratische meerderheid.  Hij hoopt dat het Alternatieven-kabinet daarover inspirerende voorbeelden en ervaringen kan opleveren.