header2

Inloggen

Jan Prij

Jan Prij


"Wordt de tegenstem van ambtenaren wel voldoende gehoord? Ik ben ervan overtuigd dat binnen de Nederlandse Zorgautoriteit er voldoende ambtenaren zijn met het schaamrood op de kaken over de gang van zaken in de organisatie. Net zoals er voldoende ambtenaren waren binnen de Belastingdienst om te waarschuwen tegen de onuitvoerbaarheid van een toeslagsysteem, of voor de problemen verbonden aan de overdracht van PGB. Mijn oproep aan u is om de verslaving aan transparante controleerbare systemen aan te pakken door daar een ander soort transparantie tegenover te stellen, een transparantie waarbij uw liefde voor de publieke zaak blijkt, op een stevige, niet naïeve manier. Breng in beeld hoe de operaties mogelijk niet kunnen bijdragen aan wat de bedoeling is... laat zien hoe door de doorvoering van grootschalige tekentafelprojecten de menselijkheid kan zoekraken, hoe de beoogde effecten uit het zicht kunnen raken en hoe mensen in de knel kunnen raken".

donderdag, 30 januari 2014 13:30

Hoe slim is de kenniseconomie?

Nog nooit was het historisch en institutioneel geheugen van organisaties zo kort als tegenwoordig. Ondertussen is er een groot tekort aan vaklui en zijn promovendi in bepaalde vakgebieden niet meer te vinden. Misschien wordt het tijd, zo constateert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het recente rapport Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland, om de kwaliteit van het onderwijs en de kenniseconomie op een andere leest te schoeien, met meer nadruk op de verspreiding van bestaande kennis zodat we ook werkelijk een ' lerende economie' worden.

Economische activiteiten zijn abstract en wereldvreemd geworden
Mijn suggestie voor de herijking van de kenniseconomie is om haar een body te geven. Veel te lang is kennis letterlijk als de hoofdzaak gezien. Deze misvatting waardoor denken en doen van elkaar zijn gescheiden, heeft tot een steeds verdere abstrahering van economische activiteiten geleid. Ze zijn wereldvreemd geworden, losgezongen van de tijd en ruimte waarin ze zijn ontstaan. De ineenstorting van de nieuwe economie eind jaren negentig en de huidige financiële, economische en ecologische crisis kunnen als gevolgen van deze wereldvreemdheid worden gezien.
Er heeft zich een vorm van kapitalisme doorgezet waarin bedrijven zelf handelswaar en de economie footloose zijn geworden. We verliezen intimiteit door wat wel de 'ontlijving' van de economische orde wordt genoemd, een virtualisering waarin niet de reële economie maar ondoorzichtige, financiële producten de dienst uitmaken.
Alleen door de traditie van de ambachtsman te herontdekken en een liefdesverhouding te ontwikkelen tot 'de materialiteit der dingen' kan de kenniseconomie geloofwaardig gestalte krijgen.


Klik hier voor verder lezen van mijn betoog: Hoe slim is de kenniseconomie?

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design