Feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg, en nieuws over ziekenhuizen, contractering en transparantie

nieuwsbrief natuurlijk in beweging juni 2016De nieuwsbrief Natuurlijk in Beweging van juni 2016 begint met een bericht over een nieuwe dienstverlening van de overheid. De Staat van Volksgezondheid en Zorg (De Staat VenZ) verschaft open data, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie en actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Ook sport komt aan bod, voor zover het samenhangt met volksgezondheid en zorg. Hiermee kan het beleid van VWS worden gevolgd en verantwoord.

Focus op cijfers
De Staat VenZ bestaat op dit moment uit een digitaal cijferoverzicht, een daarop gebaseerde jaarlijkse rapportage en jaarlijkse domeinoverstijgende thematische rapportages. Het digitaal cijferoverzicht en de jaarlijkse rapportage beperken zich tot cijfers. Het digitaal cijferoverzicht presenteert alle kerncijfers voor beleid naar thema (bijvoorbeeld jeugd, sport en bewegen), naar levensfase en op alfabet. Het betreft het meest actuele cijfer, een historische trend en waar mogelijk een regionale of internationale vergelijking. Dit wordt aangevuld met een beschrijving van de definitie en een verantwoording van de bron. Bij het presenteren van de cijfers gaat het niet alleen om de bevolking als geheel, maar ook om relevante uitsplitsingen zoals naar geslacht, leeftijd en opleiding. De onderliggende gegevens worden als open data aangeboden. Het digitaal cijferoverzicht verwijst waar nodig en mogelijk door naar de primaire bron voor meer informatie en duiding.

De Staat VenZ wordt samengesteld door acht samenwerkende organisaties onder regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS), Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg (NIVEL),Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Trimbos-instituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Zorginstituut Nederland (ZIN).

Twee voorbeelden uit De Staat VenZ:
– Levensverwachting.
De cijfers tonen aan dat de levensverwachting bij geboorte tussen 2004 en 2014 is gestegen zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij mannen van 76,9 tot 79,9 jaar en bij vrouwen van 81,4 tot 83,3 jaar. De levensverwachting van Nederlandse mannen behoort tot de hoogste van de landen in de Europese Unie (EU). Hoewel Nederlandse vrouwen gemiddeld ruim 3 jaar ouder worden dan mannen, is hun levensverwachting gemiddeld vergeleken met andere EU-landen.
De levensverwachting in goed ervaren gezondheid steeg tussen 2004 en 2014. In deze periode is de levensverwachting in goed ervaren gezondheid toegenomen van 62,6 tot 64,9 jaar voor mannen en van 62,0 tot 64,0 jaar voor vrouwen.
– Prevalentie van zorginfecties in ziekenhuizen tussen 2007 en 2013 afgenomen. In de periode maart 2007 tot oktober 2013 is het aantal zorginfecties in ziekenhuizen gedaald, van 7,8 naar 3,1 per 100 opgenomen patiënten (prevalentie). Door een verandering in de registratie lag dit aantal met 5,5 zorginfecties per 100 opgenomen patiënten in 2014 op een hoger niveau. Van de verschillende typen zorginfecties komen postoperatieve wondinfecties en infecties van de onderste luchtwegen het meeste voor. In 2014 werden 2,0 postoperatievewondinfecties en 1,1 infecties van de onderste luchtwegen per 100 opgenomen patiënten vastgesteld.

Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd door de verzekeraars?

Een ander artikel in Natuurlijk in beweging is gewijd aan wat er allemaal speelt rond de keuze die een verzekerde moet maken uit het aanbod aan verzekeringspolissen bij de start van het overstapseizoen, elk jaar in november. Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd door de verzekeraars?
In het voorjaar van 2016 hebben ziekenhuizen, verzekeraars en het ministerie van VWS afspraken gemaakt over versnelling en verbetering van de contractering. Belemmeringen in de contractering in de afgelopen jaren
betroffen de krappe tijdlijnen door late wijzigingen in de bekostigingsregels en het ontbreken van gedeelde uitgangspunten en ambities bij de contractpartijen zelf. Bij inventarisatie van de knelpunten in de contractering voor het jaar 2016 springen er twee specifieke punten uit. Ten eerste zorgden de groeiende uitgaven aan dure geneesmiddelen ervoor dat de contractonderhandelingen onder druk kwamen te staan.

Ten tweede zijn zowel de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars erg druk geweest met de administratieve verwerking van de invoering van de doorlooptijdverkorting van DBC’s die per 1 januari 2015 is ingegaan. Een effect daarvan was dat het lang duurde voordat partijen overeenstemming bereikten over de tarieven voor 2015 waardoor er weinig historische data is opgebouwd waar de contractering voor 2016 op gebaseerd kon worden.
Om het contracteerproces goed te kunnen laten verlopen, is rust in de regelgeving een noodzakelijke voorwaarde. Voor een goed verloop van het contracteerproces zijn een tijdige helderheid over de randvoorwaarden waarbinnen onderhandeld moet worden en de beschikking over een stabiele data-set een randvoorwaarde.

Tarieven ziekenhuiszorg

Een uitgebreid artikel over ziekenhuizen gaat in op tarieven van de ziekenhuiszorg 2017, inkoop van geneesmiddelen, spoedeisende hulp die de drukte niet meer aan kan, alle UMC’s die zich hebben aangesloten bij de Keulse inkoopcoöperatie Dienstleistungs- und Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser eG (GDEKK), meldingen van zwijgcontracten, onvoldoende infectiepreventie, niet goed schoongemaakte instrumenten bij een kijkoperatie, de verpleegkundig specialist die drukke ambulance kan ontlasten, bundelen van krachten van expertisecentra en voeding in ziekenhuizen.
Verder bevat dit nummer nog een artikel over een akkoord over nieuwe Europese regels wat betreft medische hulpmiddelen en een reeks korte berichten. Bijvoorbeeld dat een op de acht specialisten burn-outklachten heeft en dat België heel populair is onder Nederlandse patiënten. Per jaar komen meer dan 55.700 Nederlanders naar België voor medische verzorging. Ook laten relatief veel Nederlanders  – ruim 26.000 – zich behandelen in Duitsland,

Het juni-nummer van Natuurlijk in beweging eindigt met een artikel over transparantie met feiten over en aanbevelingen voor het melden van incidenten en calamiteiten door het ziekenhuis.

Klik hier voor nieuwsbrief Natuurlijk in beweging van maart 2016.

Introductie tot De Staat van Volksgezondheid en Zorg. Kerncijfers voor beleid: www.staatvenz.nl

www.staatvenz.nl

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer