Transformatieagenda Armoede en schulden: op naar een aanpak die werkt

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van dit probleem heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Naast het individuele leed kost de huidige aanpak de samenleving veel geld. Heel veel geld.

Er zijn nieuwe wegen nodig, dwars door sectoren heen, samen met de mensen om wie het gaat zelf. Vanuit eigen kracht in plaats vanuit regels, door anders te denken, anders te doen en door samen met nieuwe partijen te komen tot sociale innovaties. Dichtbij, preventief en met een minimale doorlooptijd. Denken en doen vanuit dat wat wél kan en wat wél werkt. Uitgaan van de menselijke maat en benutten van mogelijkheden.

De cirkel van armoede en schulden doorbreken

De in juli 2016 verschenen Transformatieagenda Armoede en schulden bevat handvatten om de cirkel van armoede en schulden te doorbreken door te gaan doen wat werkt. De agenda is opgesteld door Stichting Eropaf! en Over Rood. Eropaf! ontwikkelt slagvaardige methoden om mensen in moeilijkheden thuis op te zoeken en ze met compassie bij te staan. Over Rood helpt ondernemers hun administratie op orde te krijgen.
Het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein Movisie heeft de agenda voorzien van kennis over werkzame elementen bij de aanpak van armoede en schulden.

Deze Transformatieagenda Armoede en schulden is ontstaan vanuit het maatschappelijke debat. De agenda sluit aan op nieuwe wetenschappelijke inzichten op dit terrein en op een grote behoefte vanuit het werkveld. Startpunt was het jaarboek Verlossing van schuld en boete van het Tijdschrift Sociale Vraagstukken (2014) dat de aanleiding vormde voor het nationaal laboratorium Schuldhulpverlening Anders!, georganiseerd door de stichting Eropaf! in samenwerking met het Tijdschrift Sociale Vraagstukken.
Daarna organiseerde Eropaf! in samenwerking met Movisie,een reeks innovatielaboratoria rondom armoede en schulden in Nijmegen, Amsterdam en Utrecht. Daarbij bleek dat in het werkveld behoefte bestond aan
bundeling van kennis over onorthodoxe manieren van aanpak die armoede en schulden kunnen doorbreken.

In deze transformatieagenda staan zes pijlers centraal:

• zelfregie van en empowerment voor burgers;
• een nieuwe economie: voldoende inkomen en waarborgen inclusieve samenleving;
• mandaat bij sociale wijkteams en overheidsinstanties;
• (overheids)sturing vanuit vertrouwen;
• maatschappelijk verantwoord incasseren;
• zorgplicht van leveranciers en kredietverstrekkers (bescherming van de consument).

Het doel is te komen tot:

• innovaties die bijdragen aan het voorkomen (of opheffen) van armoede en/of schulden bij risicogroepen (primair doel);
• het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin armoede en/of schulden steeds verder toenemen (secundair doel);
• het verzachten van de gevolgen van armoede en/of schulden door mensen te benaderen vanuit een ander (positief) mensbeeld maar ook door de mogelijkheden van wat mensen niet mogen door het al te strikte naleven van regels te verruimen (tertiair doel).

Deze Transformatieagenda wil nieuwe impulsen geven aan het maatschappelijk debat, bouwstenen aandragen voor oplossingen en de roep om vernieuwing kracht bijzetten

Klik hier voor downloaden van de Transformatieagenda Armoede en schulden. Op naar een aanpak die werkt, juli 2016, Movisie: www.movisie.nl

transformatieagenda armoede en schulden

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer