header2

Inloggen

Redactie Beroepseer

Redactie Beroepseer

Op donderdag 28 november 2017 spreekt Edith Hooge in debatcentrum De Balie in Amsterdam in het kader van de reeks Mijn idee voor onderwijs. Aanleiding is haar onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs. Edith Hooge is hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg.

In hoeverre kan een onderwijssysteem worden gestuurd? Doen schoolbesturen ertoe voor goed onderwijs? Hoe pakken vrijheid van onderwijs en autonomie uit in de praktijk?
Het blijkt dat de overheid een uitdijend netwerk van onderwijsinstanties aanstuurt. Het Nederlandse onderwijsstelsel kent onderwijsbesturen met veel automie en veel organisaties die tussen het centrale niveau van het Rijk en het decentrale niveau van de onderwijsbesturen functioneren. In zo’n complex stelsel is sturing een lastige opgave. De overheid wordt eindverantwoordelijk gehouden voor het onderwijs, terwijl veel andere organisaties hun eigen rol en autonomie hebben.

In een artikel in Didactief, onafhankelijk vakblad voor het onderwijs, legt Edith Hooge uit hoe de onderwijsdynamiek in Nederland in elkaar steekt: “Met het regeerakkoord lanceert het nieuwe kabinet relevante, soms nieuwe, ambities voor het onderwijs: een betere overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, terugkeer van de brede brugklas, actualisatie van het onderwijscurriculum, aandacht voor burgerschap en seksuele diversiteit, introductie van een maatschappelijke diensttijd, en terugdringen van laaggeletterdheid. De inhoud van deze plannen snijdt hout en kan op een breed draagvlak rekenen in de politiek, het onderwijsveld en in de samenleving.
Ze zullen de komende periode worden vertaald in nieuw beleid, wet- en regelgeving en in financieringsvormen. En juist dáár ligt een enorme valkuil voor ‘Den Haag’.

In het verleden zijn relevante – en niet te vergeten: democratisch gelegitimeerde - onderwijsambities namelijk vaak vertaald in centralistische, uniforme en moeilijk uitvoerbare maatregelen. Vaak werden die maatregelen na enige tijd dan ook weer afgeschaft, zoals de verplichte maatschappelijke stage, de 1040-norm (de ophok-uren), of, zoals nu is aangekondigd in het regeerakkoord, de rekentoets. Hiermee sterven de goede ambities die er aan ten grondslag liggen een zachte dood.Recent empirisch onderzoek van collega’s en mijzelf naar sturingsdynamiek in onderwijsstelsels legt bloot hoe het komt dat de onderwijsambities uit Den Haag vaak stranden. Alle sturing en beleidsinitiatieven bij elkaar opgeteld blijken teveel, onderling strijdig, volgen elkaar te snel op, en vooral: laten te weinig professionele ruimte”.

Indirecte aansturing door netwerken, steunpunten, stuurgroepen, platforms en projectorganisaties

“Dit wordt veroorzaakt doordat de overheid de schoolbesturen en de scholen niet zelf aanstuurt, maar dit indirect doet, via divers samengestelde netwerken van talloze organisaties. Binnen deze netwerken wordt in onderling overleg en afstemming het beleid verder ingekleurd, worden regels gemaakt, en kaders en instrumenten voor de uitvoering in de onderwijspraktijk ontwikkeld.

Bij dit poldermodel zijn niet alleen gevestigde organisaties betrokken zoals de PO- en VO-raad, de AOb en het CNV, de onderwijsinspectie, het College voor toetsen en examens of het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, maar ook speciaal voor een bepaald beleidsthema in het leven geroepen steunpunten, stuurgroepen, platforms of projectorganisaties. Denk aan de Stichting School en Veiligheid, MBO in Bedrijf, Kennisnet, de Onderwijscoöperatie, Leraar24 of de steunpunten Taal en rekenen.
Dit arsenaal aan beleidsbemoeiende en meesturende organisaties tussen overheid en scholen in is de afgelopen twintig jaar fors toegenomen, als mosselen aan een boot”.

Aan het slot spoort Hooge leraren - met in hun kielzog schoolleiders en bestuurders - aan door te gaan met zich te roeren en mede-eigenaarschap en professionele ruimte te claimen: “En leerlingen en ouders moet zich, veel meer dan nu, deelgenoot tonen en van zich laten horen. Want de organisaties die deelnemen aan het poldermodel van onderwijssturing en –beleid zijn al teveel onderdeel geworden van dit probleem”.

Lees het hele artikel van Edith Hooge: De school raakt stuurloos door aangroei van instanties, Didactief, 23 november 2017: https://didactiefonline.nl

Onderzoek Zicht op sturingsdynamiek, door Sietske Waslander, Edith Hooge en Henno Theisens, TIAS School for Business and Society, mei 2017: www.tias.edu

Op donderdag 28 november 2017 spreekt Edith Hooge in Debatcentrum De Balie in Amsterdam in het kader van de reeks Mijn idee voor onderwijs. Zie voor meer info: www.debalie.nl

 

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten, levensechte robothuisdieren, namaakbushaltes. Het zijn innovaties in verpleeghuizen die het welbevinden van mensen met dementie lijken te verhogen, maar die potentieel misleidend zijn. Filosoof Ike Kamphof van de Universiteit Maastricht leidt samen met gezondheidswetenschapper Ruud Hendriks een project dat zorgprofessionals en ontwerpers wil helpen hierover ethisch na te denken.

In een speciaal aan ethiek gewijd themanummer van Mediator, het digitale magazine van ZonMw, heeft Irene Geerts een interview met het duo. ZonMw is financierder van gezondheidsonderzoek en stimulator van het gebruik van kennis. Op de eerste vraag over het hoe en het waarom van het project luidt het antwoord:
“Zorgen voor mensen met dementie vraagt creativiteit. Denk bijvoorbeeld aan iemand die niet meer weet dat hij gepensioneerd is en elke dag weer de deur van het verpleeghuis uit wil naar zijn werk. Treft hij die op slot, dan wordt hij boos. Kan hij de straat op, dan gaat hij zwerven. Deze meneer steeds weer vertellen dat hij niet meer werkt en niet zelfstandig naar buiten kan, doet hem steeds opnieuw verdriet en geeft bovendien onrust op een afdeling. Dan kiezen zorginstellingen wel eens voor een andere oplossing: ze camoufleren de buitendeur, zodat die er bijvoorbeeld uitziet als een boekenkast. De industrie komt steeds meer met dit soort oplossingen: nostalgische interieurversiering om een vertrouwde omgeving te scheppen, robothuisdieren die voor gezelschap zorgen, virtual reality-installaties die een beleving bieden. Maar al deze innovaties hebben een fundamenteel probleem: ze worden gemakkelijk misleidend”.

Maar als zulke dingen veiligheid, rust en plezier brengen voor mensen met dementie, wat is dan het probleem?

“Als je niet nadenkt over wat deze dingen doen, komen er vijf waarden onder druk te staan. Ten eerste autonomie: je ontneemt iemand zijn vrije keuze. Ten tweede menselijke waardigheid: je behandelt een persoon als een bundel symptomen in plaats van als uniek mens. Ten derde is de authenticiteit van het leven en de omgeving in het geding. Ten vierde wordt het vertrouwen in elkaar en de omgeving aangetast. En tot slot staat de integriteit van de zorgverlener en de ontwerper op het spel”.

Is dat echt erg bij mensen die niet altijd in het gedeelde hier en nu leven?

“Dat neemt het probleem met die vijf belangrijke waarden niet weg. Bovendien, mensen met dementie worden vaak onderschat. Ze denken zeker niet altijd dat deze dingen echt zijn. Dat hoorden en zagen wij tijdens onze observaties in verschillende instellingen. Zo wordt er vaak vanuit gegaan dat een pop voor iemand met dementie een baby is. Soms is dat zo, maar vaak ook niet. Ik zag een mevrouw bezig om een pop heel zorgvuldig aan te kleden en in bed te leggen, met de kleertjes precies zo en het dekentje precies zo. Dan gaat het er niet om dat zij denkt dat ze een baby in haar handen heeft, maar om dat zij bezig is met dingen die voor haar betekenisvol zijn, zoals de schoonheid van het heel precies instoppen”.’

Hoe kijken zorgprofessionals hiernaar?

“Wij hebben een dozijn instellingen bezocht en werden daar heel open ontvangen. De mensen die er werken herkenden de dilemma’s en wilden daar graag over praten. Zij zijn vaak heel praktisch ingesteld en nemen hierover vrij intuïtief beslissingen. Ze gaven ons belangrijke inzichten. En omgekeerd helpt ons project hen woorden te geven aan de dilemma’s”.

Lees het hele interview van Irene Geerts: Ondersteuning van mensen met dementie, of misleiding? Menswaardige oplossingen in het verpleeghuis, Mediator, november 2017: https://mediator.zonmw.nl

 mediator ethiek zonmw november 2017

 

Gerard​ ​ Bakker​ ​is​ ​Overheidsmanager​ ​ van​ ​het​ ​Jaar​ ​2017​ ​en​ ​Staatsbosbeheer​ heeft​ ​de Verkiezing​ ​Beste​ ​Overheidsorganisatie​ ​van​ ​het​ ​jaar​ ​2017​ ​gewonnen.​ ​Dat is bekend gemaakt tijdens​ de jaarlijkse uitreiking​ ​van​ ​ de​ ​Overheidsawards​ ​in​ ​de Ridderzaal in Den Haag op 20 november 2017.

Overheidsmanager Gerard Bakker

Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zich in een stormachtige situatie. Als een volleerd zeiler gebruikte Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van COA, de zware politieke en maatschappelijke tegenwind om het COA grondig te veranderen door een fundamentele en duurzame transitie door te voeren. Bakker toonde hierin persoonlijk en energiek leiderschap. Hij is een verbindende kracht en toont lef om alle actoren samen te laten werken aan een gezamenlijk doel. Zowel in tijden van crisis als in tijden van rust heeft Bakker de organisatie weten te leiden en te bewegen.

Beste Overheidsorganisatie Staatsbosbeheer
De organisatie weet de belangen van bewoners, recreanten en het milieu op een natuurlijke en toekomstbestendige wijze aan elkaar te verbinden. De bijdrage van de Rijksoverheid is in 2013 met 70% gekort wat de organisatie gedwongen heeft samenwerking tot in het hart van de organisatie te verankeren. Door slim gebruik te maken van schaarse grondstoffen draagt Staatsbosbeheer bij aan de circulaire economie en zijn zij maatschappelijk gaan ondernemen door samenwerkingen aan te gaan met onder andere Reclassering Nederland, zorginstellingen en werkvoorzieninginstanties. Deze organisatie is een toonaangevend voorbeeld van de manier waarop overheden zich opnieuw aan het uitvinden zijn om zich aan te passen aan de 21e eeuw.

De Overheidsmanager van het jaar 2017: www.overheidsmanager.nl
De Overheidsorganisatie van het jaar 2017: www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl

gerard bakker overheidsmanager2017  winnaar overheidsorganisatie van het Jaar2017 

Gerard Bakker (links) en Staatsbosbeheer zijn de winnaars van de Overheidsawards​ ​2017.
De prijzen werden uitgereikt in de Ridderzaal in Den Haag op 20 november 2017 door
minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

 

omslag ruimte in regelsAan alle basisscholen in Nederland is de handreiking Ruimte in regels - Papieren rompslomp of kan het anders? toegestuurd. Afzender is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van et Onderwijs. In het 44 pagina’s tellende boekje staat beschreven welke regels er gelden volgens de onderwijswet. Wat wordt er nu precies gevraagd van de leraar? Hoeveel ruimte heeft de leraar om eigen verantwoordelijkheid te nemen? In de wet- en regelgeving staat aan welke - minimale - eisen een school moet voldoen. Maar meestal niet hoe dat moet.
De leraar en de collega‘s op school, de schoolleiding en het schoolbestuur, hebben zelf de ruimte om keuzes te maken die passen in hun visie op onderwijs en op wat het beste is voor de leerlingen. Er is dus meer ruimte in regels dan men denkt.

Uit de Inleiding: Via verschillende wegen horen wij dat leraren alle administratie - die er naast het lesgeven bij komt kijken - nogal eens als last ervaren. Dat u het behoorlijk onoverzichtelijk vindt wat er allemaal moet en u zich afvraagt hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat u hierdoor bovendien werkdruk ervaart. Deze handreiking maakt helder over welke zaken uw school zich op basis van de wet moet kunnen verantwoorden. Samen met leraren hebben we gezocht naar de vragen die zij hierover hebben.
U vindt daarom in deze handreiking ook veelgehoorde vragen én antwoorden. U zult ontdekken dat u waarschijnlijk meer professionele ruimte heeft dan u wellicht op dit moment denkt. Graag willen wij uw team, school en bestuur uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan. En ook in gesprek te blijven over welke keuzes in onderwijs en verantwoording het beste zijn voor uw leerlingen én werkbaar zijn voor u.
Op www.leraar.nl/werkdruk vindt u hiervoor enkele voorbeelden ter inspiratie.
ruimte in regels 3
Wilt u meer weten over administratie of andere zaken rond het toezicht van de inspectie? En hoe u als onderwijsprofessional met de inspectie te maken kunt hebben? Kijk op de website van de inspectie, www.onderwijsinspectie.nl

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 De wet en het toezicht
3 Informatie per thema
3.1 Het onderwijsaanbod
3.2 Zicht op ontwikkeling van de leerling
3.3 Het didactisch handelen van de leraar
3.4 Extra ondersteuning
3.5 Toetsing en afsluiting
3.6 Onderwijsresultaten
3.7 Veiligheid en schoolklimaat
3.8 Kwaliteitszorg
4 Aanvullende informatie

Klik hier voor downloaden Handreiking Ruimte in regels, ministerie van OCW en Inspectie van het Onderwijs, november 2017.

ruimte in regels 2

 

Nepnieuws is dit jaar uitgegroeid tot een ware plaag. Het duikt overal op en lijkt steeds erger te worden. Dinsdag 14 november 2017 opende De Telegraaf met de kreet “Nepnieuwslawine” die ochtend de krant. Op de site luidde de kop: “Nepnieuws gevaar voor Nederland”. Het bericht meldde dat het kabinet de verspreiding van nepnieuws een risico voor de Nederlandse democratie vindt en dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken nadrukkelijk wijst naar Moskou als dader.
Het Algemeen Dagblad kwam vervolgens met de kop: “Russen proberen met nepnieuws opinie in Nederland te sturen”. Trouw kopte op internet: “Rusland verspreidt nepnieuws en ‘s avonds deed het NOS Journaal een duit in het zakje. “De Russen hebben Nederland in het vizier. Met nepnieuws proberen ze de democratie te ontregelen”.

Alexander Pleijter, docent internetjournalistiek aan de Universiteit van Leiden en coördinator van de website Nieuwscheckers schrijft in een artikel op de site voor journalistiek Villamedia dat er niet veel klopt van wat er allemaal beweerd wordt. De nepnieuwslawine blijkt niet meer dan een sneeuwvlok: “Het was de combinatie van ‘de Russen’ en ‘nepnieuws’ die werd uitgevent: Russen die in Nederland nepnieuws verspreiden! Alarm! De aanleiding was de brief die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer had gestuurd. Maar opvallend genoeg kwam de combinatie ‘nepnieuws’ en ‘de Russen’ helemaal niet voor in de bewuste Kamerbrief. Sterker nog, het woord ‘nepnieuws’ kwam überhaupt niet voor. Wel repte de tekst van ‘valse berichtgeving’.
Tegelijkertijd spelen media en technologiebedrijven een belangrijke rol bij de afweging of er sprake is van bijvoorbeeld valse berichtgeving op sociale media. Het kabinet zal in gesprek gaan met deze partijen over hoe (heimelijke) politieke beïnvloeding kan worden tegengegaan.

Wat werd er dan gezegd over de Russen in de Kamerbrief? Die zouden zitten achter cyberaanvallen en er zouden Russische inlichtingenofficieren actief zijn in Nederland. Verder schreef de minister dat Rusland digitale middelen inzet voor beïnvloeding van besluitvormingsprocessen, beeldvorming en de publieke opinie. Dat dat via ‘nepnieuws’ gebeurt noemde ze niet expliciet in de brief. Wel repte ze van een vervalste website in Rusland die de indruk wekt een officiële Nederlandse overheidssite te zijn en waarop desinformatie over MH17 is te vinden. Maar dat is dus geen Russisch nepnieuws in Nederland”.

Rookgordijn

Pleijter constateert dat de term ‘nepnieuws’ is uitgegroeid tot een hypewoord: “De term wordt te pas en te onpas gebruikt en eigenlijk weet niemand meer wat er precies mee bedoeld wordt. Voor Trump is nepnieuws een synoniem voor nieuwsmedia. Voor complotdenkers is elke fout die journalisten maken een voorbeeld van nepnieuws. En voor Nederlandse nieuwsmedia lijkt elke vorm van foutieve informatie gelijk te staan aan nepnieuws. Zo noemde het NOS Journaal als voorbeeld van nepnieuws een nepgetuige die tijdens een bijeenkomst over MH17 een onjuiste verklaring aflegde.

Strikt genomen is nepnieuws een woord dat slaat op nieuwsberichten die nep zijn, die niet echt zijn. Verzonnen berichten, vermomd als echte nieuwsberichten en bedoeld om mensen doelbewust op het verkeerde been te zetten. Moedwillig verkeerd te informeren. Door nepnieuws ook te gebruiken voor andere zaken, leggen nieuwsmedia een rookgordijn aan. Niemand weet nog waar het eigenlijk precies over gaat”.

Lees het hele artikel van Alexander Pleijter: De nepnieuwslawine zonder nepnieuws, Villamedia, 17 november 2017: www.villamedia.nl

NieuwsCheckers – ‘Leidse studenten journalistiek controleren de feiten’: http://nieuwscheckers.nl

Het aantal openstaande vacatures in de zorg is dit jaar met 80% gestegen. Tot en met oktober 2017 zaten ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen elke maand gemiddeld met een tekort van bijna 10.000 personeelsleden. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode ruim 5400.
Tot 2025 zijn 125.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig.

Dagblad Trouw besteedt uitgebreid aandacht aan personeelstekort en hoge werdruk in de zorg op deze maandag 20 november 2017. Het is de dag waarop verpleegkundigen en verzorgenden actie voeren tegen onnodige administratie. Vandaag wordt alleen administratie gedaan die nuttig is voor de cliënt of de patiënt, onder het motto Meer zorg, minder papier.

De banen voor verpleegkundigen en verzorgen liggen dus weer voor het oprapen. Wel is het goed te beseffen dat in de afgelopen jaren in de zorg 77. 000 mensen zijn ontslagen. Op de site Ontslagen in de zorg van vakbond Abvakabo FNV is de stand bijgehouden van alle bekend gemaakte ontslagen sinds 2013. Daarop staan per categorie naam van de instantie, locatie en aantal ontslagen medewerkers vermeld. Het betreft ontslagen in de langdurige zorg: verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Zie: http://www.ontslagenindezorg.nl/waar-vallen-de-ontslagen/

Lees het hele artikel in Trouw: Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld, door Rianne Oosterom en Marco Visser, Trouw, 20 november 2017: www.trouw.nl

Meer info over de actiedag Meer zorg, minder papier: www.beroepseer.nl

 

“De sfeer en ambiance tijdens de Maagdenhuisbezetting waren een bron van inspiratie”, zegt hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Guy Geltner (1974) van de Universiteit van Amsterdam: “Er was een sfeer van zelf dingen bottom-up aanpakken”.
Henk Strikkers, webredacteur van Folia interviewt Geltner over zijn plannen voor een non-profit sociaal medium voor wetenschappers - ScholarlyHub - dat niet drijft op venture capitalists zoals Academia.edu of ResearchGate, maar op een kleine bijdrage van wetenschappers.
Folia is het journalistieke medium voor studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Geltner werkte eerder voor Academia.edu, een platform voor academici voor onder meer het uitwisselen van wetenschappelijke artikelen en onderzoeksresultaten.

“Ik heb me in die site verdiept en dat is gewoon een bedrijf, waar venture capitalists achter zitten. Die investeerders hebben belang bij enorme winsten”, vertelt Geltner. En dat heeft volgens hem implicaties voor de site. “Ik heb met de CEO van Academia.edu gesproken en die heeft me gezegd dat ze er eigenlijk gewoon op wachten om overgenomen te worden. En wie krijgt dan al je data in handen? Als je niet betaalt voor zulke diensten ben je zelf het product” concludeerde Geltner, daarmee inhakend op een uitspraak, afkomstig van de Amerikaans-Ierse internetpionier Andrew Lewis, alias blue_beetle, die in 2010 heeft gezegd: If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold.

Dat is geen hypothetische vrees. In 2013 nam de grote uitgeverij Elsevier het academisch sociaal netwerk Mendeley over, waarmee het alle data van de gebruikers in handen kreeg. Dat leidde tot veel protesten onder Mendeley-gebruikers, onder meer omdat Elsevier lang open access-publiceren frustreerde, hoge prijzen voor haar wetenschappelijke tijdschriften rekent en erg strenge publicatievoorwaarden stelt.

Crowdfunding

Met een aantal studenten en wetenschappers die hij sinds de Maagdenhuisbezetting kent begon Geltner te werken aan een non-profit-sociaal medium voor wetenschappers. De basissite van ScholarlyHub is sinds een paar weken online en er is een crowdfundingactie gestart waarmee Geltner een half miljoen euro wil ophalen voor uitbreiding van de site.

Lees het hele interview met Guy Geltner, door Henk Strikkers: UvA-hoogleraar werkt aan non-profit sociaal medium voor wetenschap, Folia, 15 november 2017: www.folia.nl

ScholarlyHub, for scholars, not profit: www.scholarlyhub.org

scholarlyhub website

Jaap Versfelt, oprichter van stichting LeerKRACHT voor verbetering van het basis-, voorgezet en middelbaar beroepsonders d.m.v. een speciale aanpak, schrijft met grote opluchting in een blog dat er eindelijk een kentering gaande is in het onderwijs: de leraar doet er weer toe: “Na 30 jaar onderwijsvernieuwingen waarin het woord ‘leraar’ maar nauwelijks genoemd werd, begint de beroepsgroep zich te roeren. Leraren vragen in Den Haag om maatregelen tegen werkdruk, een hoger salaris en meer zeggenschap. ‘PO in Actie’ initieerde in oktober een massale staking en de volgende staat op stapel. Dat is veelbelovend. Maar er gaat fundamenteels niets veranderen totdat leraren samen het heft in handen nemen op hun eigen school en in hun bestuur. Een beroepsgroep van trotse professionals herken je aan hun dagelijks werk: voeren ze uit wat anderen bedenken of bepalen ze zelf wat het beste is voor hun leerlingen? Het antwoord moge duidelijk zijn. Maar wat heb je daarvoor nodig?

Neem bijvoorbeeld Singapore…

We kennen Singapore als een van de landen met het beste onderwijs wereldwijd. Dat is niet omdat in elk gezin een ‘tijgermoeder’ kinderen opjaagt. Wel is het leraarschap enorm populair. Waarom? Singapore bouwt en onderhoudt een enorm sterk lerarenkorps door aandacht te geven aan rekrutering, voorbereiding op het leraarschap en professionele groei op school:

 Leraren krijgen even goed betaald als accountants en ingenieurs

 • Lerarenopleidingen zijn gratis en enorm professioneel vormgegeven
 • Alleen de beste studenten worden toegelaten tot lerarenopleidingen
 • Leraren starten met een inductieprogramma van twee jaar
 • Op scholen zijn er carrièrepaden voor leraren (naar schoolleider, mentor en expert)
 • Leraren krijgen 100 uur per jaar voor professionele ontwikkeling (meer dan 2 uur per week)
 • In die 100 uur bereiden leraren samen lessen voor en bezoeken elkaars lessen
 • Elke school heeft één persoon die verantwoordelijk is voor professionele ontwikkeling
 • In elke school zijn er Expert-leraren en Mentor-leraren die anderen begeleiden
 • Bijna alle leraren op school zijn betrokken bij innovatie en onderzoeksprojecten
 • Het lerarenteam bepaalt collectief welke projecten dit zijn
 • Er zijn ‘academies’ waar leraren met leraren van andere scholen leren

Als je dit beeld op je laat inwerken wat zie je dan?

klik hier voor verder lezen van de blog Beter onderwijs? Er is maar één woord dat ertoe doet: Leraar, door Jaap Versfelt, Stichting LeerKRACHT, 17 november 2017: https://stichting-leerkracht.nl

ggz minder regelgekte meer zorgGGZ Nederland, de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, is samen met de sector een campagne gestart voor terugdringing van de veel te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg: Het motto is: Minder regelgekte - meer zorg.
De campagne is het begin van een reeks activiteiten die de lasten daadwerkelijk moeten gaan verminderen.

33% tijd kwijt aan administratie

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg besteden gemiddeld per dag wel 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. Een psycholoog is regelmatig meer tijd kwijt aan administratie dan aan de behandeling zelf. Het bestuur besteedt steeds meer tijd en geld aan het vormgeven van verantwoording. Dat gaat ten koste van de zorg voor patiënten die dat nodig hebben. En het demotiveert en frustreert professionals als ze zien dat ze te weinig tijd voor hun patiënten hebben.

De GGZ is niet tegen verantwoording afleggen, die is essentieel voor (semi-)publieke organisaties met maatschappelijke taken.Toezicht en controle horen daarbij. Het verantwoorden is evenwel doorgeslagen. Incidenten hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Papierwerk is boven mensenwerk komen te staan.

Manifest

Er is een manifest tegen de regelgekte opgesteld met zeven uitgangspunten:

1. De patient terug op één
2. De helft minder regels
3. Begrijpelijke zorg- en behandelplannen
4. Niet meer tureluur van de factuur
5. Ophouden met afvinken
6. Klaar met het geklets.
7. Een gezamenlijke vuist

Teken het manifest en maak een vuist!

Klik hier voor lezen manifest en ondertekening: www.regelgekte.nl.

GGZ Nederland start ‘Minder regelgekte meer zorg’, GGZ Nederland, door Femme van Leeuwen, 16 november 2017: www.ggznederland.nl

 

omslag doorontwikkelen en verbeteren evaluatie politiewet2012Voorzitter Wim Kuijken van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 heeft op 16 november 2017 haar eindrapport aangeboden aan Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De commissie onderzocht het functioneren van de Politiewet die de basis vormt voor het bestel dat bij de reorganisatie van 25 regiokorpsen en het KLPD tot een nationaal politie korps is ingevoerd. In het rapport Doorontwikkelen en verbeteren presenteert de commissie haar visie en doet aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de politie.

Minister Grapperhaus noemt het “belangrijk met het rapport het oordeel van de commissie te hebben hoe het politiebestel en de politie ervoor staan en aanbevelingen te krijgen voor de doorontwikkeling.
De politie en al die tienduizenden medewerkers hebben onder moeilijke omstandigheden de grootste reorganisatie in jaren uitgevoerd. Gelijktijdig heeft de politie op straat en in de opsporing zich volop ingezet voor onze veiligheid. Zij verdienen een groot compliment”.

De minister kondigt aan komend voorjaar met een kabinetsreactie te komen. “De komende periode ga ik over het rapport in gesprek met de politie, de regioburgemeesters en anderen uit het bestuurlijk veld, het openbaar ministerie, de politievakbonden en overige bij de politie betrokken partijen”.

Klik hier voor de site van de Rijkoverheid met links naar de documenten van de commissie-Kuiken: www.rijksoverheid.nl

Pagina 1 van 118
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design